| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/227/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art. 10 ust. 1 oraz art. 12 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr197 ,poz.1172 z późn.zm),

Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czernichów w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Czernichów z siedziba w Tresnej ul. Żywiecka 2, 34-311 Czernichów bądź poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

§ 2.

Ustala się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

§ 3.

Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, jeżeli różnią się od zbioru danych osobowych mieszkańców Gminy Czernichów:

1) Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.

2) Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

3) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Czernichów oraz kopia deklaracji z tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.

4) Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Czernichów pod innym adresem niż adres zameldowania.

5) Pełnomocnictwo wraz z uiszczoną opłatą skarbową w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernichów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Badan


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/227/2012
Rady Gminy Czernichów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »