| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala:

§ 1.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny żłobki lub kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na każde dziecko do lat 3 objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku na poziomie 400,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych  do warunków domowych w klubie dziecięcym na poziomie 250,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

5. Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej  od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej  450,00 zł. miesięcznie;

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej 300,00 zł. miesięcznie.

6. Dotacji udziela się na dziecko zameldowane na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

7. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2.

1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona pod warunkiem złożenia przez podmiot w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji zawierającego:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) informację dotyczącą planowanej liczby dzieci, na które ma być przekazywana dotacja,

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) zobowiązanie   do   niezwłocznego   informowania   organu    dotującego o wszelkich

zmianach w danych zawartych we wniosku.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów  dziecięcych,

2) kserokopie   oświadczeń    rodziców   (opiekunów    prawnych) z deklaracją    zapisu

dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Dotacja celowa na rok 2013 może być udzielona pod warunkiem złożenia przez podmiot wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w miesięcznych transzach w terminie do 15 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedkłada w terminie do 5 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności stanowiącą wykaz dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym oraz długością pobytu podpisaną przez rodziców w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji.

3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejne miesiące będzie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem, o których mowa w § 3 ust. 2 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Izabela Sikora

Prawnik, rzecznik patentowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »