| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/334/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn.zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach

uchwala:

§ 1.

1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny żłobki lub kluby dziecięce mogą ubiegać się o dotację celową z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na każde dziecko do lat 3 objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w żłobku na poziomie 400,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku.

3. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych  do warunków domowych w klubie dziecięcym na poziomie 250,00 zł. miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

4. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 w żłobku w minimalnym wymiarze 6 godzin dziennie, a w formie klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

5. Dotacji udziela się pod warunkiem:

1) ustalenia przez podmiot prowadzący żłobek opłaty za pobyt dziecka, pobieranej  od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej  450,00 zł. miesięcznie;

2) ustalenia przez podmiot prowadzący klub dziecięcy opłaty za pobyt dziecka, pobieranej od rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości nieprzekraczającej 300,00 zł. miesięcznie.

6. Dotacji udziela się na dziecko zameldowane na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

7. Dotacji, o której mowa w ust. 1 udziela się począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 2.

1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 ust. 1 może być udzielona pod warunkiem złożenia przez podmiot w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji zawierającego:

1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę i adres siedziby żłobka lub klubu dziecięcego,

3) informację dotyczącą planowanej liczby dzieci, na które ma być przekazywana dotacja,

4) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

5) zobowiązanie   do   niezwłocznego   informowania   organu    dotującego o wszelkich

zmianach w danych zawartych we wniosku.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów  dziecięcych,

2) kserokopie   oświadczeń    rodziców   (opiekunów    prawnych) z deklaracją    zapisu

dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Dotacja celowa na rok 2013 może być udzielona pod warunkiem złożenia przez podmiot wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dotacja będzie przekazywana z dołu w miesięcznych transzach w terminie do 15 dnia miesiąca, w zależności od liczby dzieci, objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedkłada w terminie do 5 dnia miesiąca wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności stanowiącą wykaz dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym oraz długością pobytu podpisaną przez rodziców w miesiącu poprzedzającym przekazanie dotacji.

3. Dotacja będzie pomniejszana o 1/20 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejne miesiące będzie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot nie przedłoży wniosku wraz z wykazem, o których mowa w § 3 ust. 2 lub jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

5. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny nastąpi w terminie do 30 stycznia roku następnego po roku, w którym została udzielona dotacja. Podmioty, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć organowi dotującemu roczne sprawozdanie finansowe z otrzymanej dotacji.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 5.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWiLP)

Organizacja zrzeszająca firmy leasingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »