| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej  

u c h w   a l a, o   następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, prowadzącym na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:  

1.   Niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

2.   Niepubliczne przedszkola.  

§   2.   Uprawnionymi do otrzymywania dotacji z   budżetu gminy Dąbrowa Zielona są osoby prowadzące:  

1.   Niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,  

2.   Niepubliczne przedszkola wpisane zgodnie z   art. 82 ustawy o   systemie oświaty do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dąbrowa Zielona.  

§   3.   1.   Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole wniosku o   przyznanie dotacji, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o   planowanej liczbie uczniów wykazanej w   Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie ze wzorem zawartym w   załącznikach nr 1   a i   1 b do niniejszej uchwały.  

2.   Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy dotacyjnej, spisanej pomiędzy Gminą Dąbrowa Zielona, a   osobą prowadzącą szkołę lub przedszkole, o   której mowa w   § 1.  

§   4.   Osoba prowadząca szkołę/ przedszkole, o   której mowa w   § 1   zobowiązana jest do złożenia w   Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona do dnia 15-go każdego miesiąca informacji o   faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 10 dzień danego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do uchwały. Dane ujęte w   informacji o   faktycznej liczbie uczniów zawierają imię i   nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz zameldowania i   są przekazywane w   postaci listy zbiorczej.  

§   5.   1.   Szkoły otrzymują z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na każdego ucznia dotacje w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Dąbrowa Zielona na dany rok budżetowy.  

2.   Po otrzymaniu przez Gminę Dąbrowa Zielona metryczki subwencji oświatowej, dotacja zostanie ponownie przeliczona.  

§   6.   Przedszkola otrzymują z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona dotacje w   wysokości 75% planowanych wydatków bieżących, zapisanych w   uchwale budżetowej w   przeliczeniu na 1   ucznia, skorygowaną o   faktycznie poniesione wydatki, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w   wysokości przewidzianej w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§   7.   1.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy, gmina której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Dąbrowa Zielona.  

2.   Dane o   uczniach z   innych gmin osoba prowadząca przedszkole, wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Dotacja udzielana jest na okres roku budżetowego.  

2.   Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w   12 częściach, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą.  

3.   Przyznana dotacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w   przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola.  

4.   Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   terminie do 15 stycznia następującego po roku udzielenia dotacji wg wzoru określonego w   załączniku nr 3. W   przypadku dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości, zwrotu nadwyżki dokonuje się w   terminie do 31 stycznia roku następnego.  

§   9.   Publiczna niesamorządowa i   niepubliczna szkoła/placówka o   uprawnieniach szkół publicznych zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej w   sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z   dotacji, przeznaczonej na daną szkołę/placówkę.  

§   10.   1.   Osoba prowadząca szkołę/placówkę przedstawia sprawozdanie roczne z   wykorzystania dotacji do 15 stycznia roku następującego po roku, w   którym przekazana została dotacja.  

2.   Sprawozdanie powinno zostać sporządzone według wzoru określonego w   załączniku nr 3.  

§   11.   Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w   tym:  

1.   Dokumentacji finansowo – księgowej,  

2.   Podawanej przez szkołę, przedszkole liczby uczniów oraz prawo przetwarzania danych osobowych uczniów, zgodnie z   § 4   pkt. 1   i 2   uchwały, a   także prawo sprawdzania dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania w   księdze uczniów i   dziennikach.  

§   12.   1.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnieni e do kontroli, w   którym wskazany będzie ko nt rolujący podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

2.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli, potwierdzonych „za zgodność z   oryginałem” odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

3.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.  

§   13.   1.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

2.   Na podstawie wyników kontroli, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w   którym zawiera w   szczególności ustalenia w   zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski do usunięcia stwierdzonych naruszeń.  

3.   Osoba prowadząca podmiot dotowany, zobowiązany jest do przekazania Wójtowi Gminy, w   terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o   sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczyn ich niewykonania.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

……………………………                                                                                           ………………………………  

(pieczęć)                                                                                                                                                        (miejscowość i   data)  

Wójt Gminy  

Dąbrowa Zielona  

Wnoszę o   udzielenie dotacji na rok …………… dla ……………………………………………………………  

(nazwa i   adres szkoły)  

Prowadzonej przez …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i   adres organu prowadzącego)  

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół po nr ….. z   dnia ………………… i   posiada uprawnienia szkoły publicznej.  

Planowana liczba uczniów dnia 1   stycznia do dnia 31 sierpnia ….. r. …………..                 osób  

Planowana liczba uczniów dnia 1   września  do dnia 31 grudnia …… r. …………. osób.  

Dotacje proszę przelać na rachunek bankowy szkoły: ……………………………………………………………  

(nazwa posiadacza rachunku, nr rachunku bankowego i   nazwa banku)  

………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły)  


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

……………………………                                                                                                ……………………................  

(pieczęć)                                                                                                                                                                    (miejscowość i   data)  

Wójt Gminy  

Dąbrowa Zielona  

Wnoszę o   udzielenie dotacji na rok …………. dla ………………………………………………………………  

(nazwa i   adres przedszkola/oddziału przedszkolnego*)  

Prowadzonego przez …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i   adres organu prowadzącego)  

Przedszkole/oddział przedszkolny* wpisane jest do ewidencji niepublicznych placówek po nr ….. z   dnia …………  

Planowana liczba wychowanków z   dnia 1   stycznia do dnia 31 sierpnia …… r. …. osób  

Planowana liczba wychowanków dnia 1   września do dnia 31 grudnia …….. r. ….. osób.  

Dotacje proszę przelać na rachunek bankowy placówki: ……………………………………………………………....  

(nazwa posiadacza rachunku, nr rachunku bankowego i   nazwa banku)  

…………………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły/placówki)  

Niepotrzebne skreślić  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

INFORMACJA I   LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW  

Nazwa szkoły: ……………………………………….  

Stan liczbowy na dzień 10 ………………………………………………….20…… r.  

 

Liczba oddziałów  

Klasa/grupa  

Łączna liczba uczniów/wychowanków w   oddziałach  

Średnia frekwencja w   oddziale za poprzedni miesiąc  

Liczba uczniów/wychowanków nowo przyjętych  

Liczba uczniów/wychowanków wykreślonych  

 

I  

 

 

 

 

 

II  

 

 

 

 

 

II  

 

 

 

 

 

IV  

 

 

 

 

 

V  

 

 

 

 

 

VI  

 

 

 

 

 

Łącznie  

 

 

 

 

IMIENNA LISTA UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

…………………………………….                                                                  ………………………………………………………  

(pieczęć)                                                                                                                           (miejscowość i   data)  

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ………………  

Kwota dotacji otrzymanej za rok ……………………………. w   wysokości …………………………….. została przeznaczona na:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie rodzajów wydatków  

Nr faktury (rachunku, dokumentu)  

Opis wydatku  

Kwota z   dotacji gminy  

1  

Wynagrodzenie pracowników  

 

 

 

2  

Pochodne od wynagrodzeń  

 

 

 

3  

Materiały i   wyposażenie  

 

 

 

4  

Pomoce dydaktyczne  

 

 

 

5  

Media  

 

 

 

6  

Czynsz  

 

 

 

7  

Usługi  

 

 

 

8  

Inne (określić jakie)  

 

 

 

 

Razem  

 

 

 

Opis dokumentów finansowych wskazuje, w   jakiej części zostały opłacone z   w/w dotacji  

……………………………………………………………………..  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do  

Reprezentowania szkoły/placówki  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

………………………………………………………….                                                                               ……………………………………………………………  

Nazwisko i   imię rodzica/opiekuna prawnego                                                                      miejscowość i   data  

………………………………………………………….  

Adres zamieszkania  

O Ś W   I A   D C Z   E N I   E  

Oświadczam, że moja córka/mój syn*  

……………………………………………………………………………………………………………..  

Nazwisko i   imię dziecka  

PESEL (lub data urodzenia) ………………………………………………………….. uczęszczająca/y do …………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa placówki wychowania przedszkolnego i   miejscowość)  

Obecnie zamieszkuje w   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Oświadczenie zostanie wykorzystane w   celu naliczenia dotacji placówce wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztu tej dotacji gminie Dąbrowa Zielona.  

………………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do  

reprezentowania szkoły/placówki  

Niepotrzebne skreślić  

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roman Iwasieczko

Coach, trener, HR Biznes Partner. Długoletnie doświadczenie (od 2000 roku) jako trener biznesu, umiejętności negocjacyjnych, motywacyjnych i menedżerskich. W ramach realizowanych projektów zajmował się programami sprzedażowymi, rozwojowymi i outplacementowymi głównie dla firm FMCG, telekomunikacyjnych oraz organizacji społecznych. W ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów wykorzystuje autorskie fabularne gry szkoleniowe, innowacyjne symulacje oraz aplikacje wirtualnej rzeczywistości, których jest pomysłodawcą i współproducentem. Jest certyfikowanym coachem ICC (International Coaching Community), Praktykiem i Masterem NLP (certyfikowanym przez Christinę Hall – The Society of Neuro-Linguistic Programming), posiada akredytację Insights Discovery oraz certyfikat interpretacji Testów Hogana (Hogan Assessment Systems) – narzędzi do szczegółowego badania potencjału osobowości na polu prywatnym i zawodowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »