| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/167/2012 Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 29 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzących na terenie Gminy Dąbrowa Zielona niepublicznych szkół, posiadających uprawnienia szkół publicznych, przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (t. j. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) Rada Gminy w   Dąbrowie Zielonej  

u c h w   a l a, o   następuje:  

§   1.   Ustala się tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, prowadzącym na terenie Gminy Dąbrowa Zielona:  

1.   Niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny i   obowiązek nauki,  

2.   Niepubliczne przedszkola.  

§   2.   Uprawnionymi do otrzymywania dotacji z   budżetu gminy Dąbrowa Zielona są osoby prowadzące:  

1.   Niepubliczne szkoły podstawowe o   uprawnieniach szkół publicznych, w   których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,  

2.   Niepubliczne przedszkola wpisane zgodnie z   art. 82 ustawy o   systemie oświaty do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dąbrowa Zielona.  

§   3.   1.   Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę, przedszkole wniosku o   przyznanie dotacji, najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o   planowanej liczbie uczniów wykazanej w   Systemie Informacji Oświatowej, zgodnie ze wzorem zawartym w   załącznikach nr 1   a i   1 b do niniejszej uchwały.  

2.   Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy dotacyjnej, spisanej pomiędzy Gminą Dąbrowa Zielona, a   osobą prowadzącą szkołę lub przedszkole, o   której mowa w   § 1.  

§   4.   Osoba prowadząca szkołę/ przedszkole, o   której mowa w   § 1   zobowiązana jest do złożenia w   Urzędzie Gminy Dąbrowa Zielona do dnia 15-go każdego miesiąca informacji o   faktycznej liczbie uczniów wg stanu na 10 dzień danego miesiąca, sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do uchwały. Dane ujęte w   informacji o   faktycznej liczbie uczniów zawierają imię i   nazwisko, PESEL, adres zamieszkania oraz zameldowania i   są przekazywane w   postaci listy zbiorczej.  

§   5.   1.   Szkoły otrzymują z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona na każdego ucznia dotacje w   wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i   rodzaju szkoły w   części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Dąbrowa Zielona na dany rok budżetowy.  

2.   Po otrzymaniu przez Gminę Dąbrowa Zielona metryczki subwencji oświatowej, dotacja zostanie ponownie przeliczona.  

§   6.   Przedszkola otrzymują z   budżetu Gminy Dąbrowa Zielona dotacje w   wysokości 75% planowanych wydatków bieżących, zapisanych w   uchwale budżetowej w   przeliczeniu na 1   ucznia, skorygowaną o   faktycznie poniesione wydatki, z   tym, że na ucznia niepełnosprawnego, w   wysokości przewidzianej w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.  

§   7.   1.   Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy, gmina której jest mieszkańcem, pokrywa koszty dotacji udzielonej przez Gminę Dąbrowa Zielona.  

2.   Dane o   uczniach z   innych gmin osoba prowadząca przedszkole, wykazuje w   informacji o   liczbie uczniów zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   8.   1.   Dotacja udzielana jest na okres roku budżetowego.  

2.   Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy dotacyjnej w   12 częściach, pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą.  

3.   Przyznana dotacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w   przypadku zmiany liczby uczniów uczęszczających do szkoły, przedszkola.  

4.   Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w   terminie do 15 stycznia następującego po roku udzielenia dotacji wg wzoru określonego w   załączniku nr 3. W   przypadku dotacji pobranej w   nadmiernej wysokości, zwrotu nadwyżki dokonuje się w   terminie do 31 stycznia roku następnego.  

§   9.   Publiczna niesamorządowa i   niepubliczna szkoła/placówka o   uprawnieniach szkół publicznych zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej w   sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych wydatków bieżących finansowanych z   dotacji, przeznaczonej na daną szkołę/placówkę.  

§   10.   1.   Osoba prowadząca szkołę/placówkę przedstawia sprawozdanie roczne z   wykorzystania dotacji do 15 stycznia roku następującego po roku, w   którym przekazana została dotacja.  

2.   Sprawozdanie powinno zostać sporządzone według wzoru określonego w   załączniku nr 3.  

§   11.   Organowi dotującemu przysługuje prawo do kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji, w   tym:  

1.   Dokumentacji finansowo – księgowej,  

2.   Podawanej przez szkołę, przedszkole liczby uczniów oraz prawo przetwarzania danych osobowych uczniów, zgodnie z   § 4   pkt. 1   i 2   uchwały, a   także prawo sprawdzania dokumentów potwierdzających sposób ich ewidencjonowania w   księdze uczniów i   dziennikach.  

§   12.   1.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnieni e do kontroli, w   którym wskazany będzie ko nt rolujący podmiot, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.  

2.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli, potwierdzonych „za zgodność z   oryginałem” odpisów lub wyciągów z   dokumentów, jak również zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

3.   Kontrolujący może żądać od kontrolowanego złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.  

§   13.   1.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  

2.   Na podstawie wyników kontroli, Wójt Gminy Dąbrowa Zielona przekazuje osobie prowadzącej podmiot dotowany wystąpienie pokontrolne, w   którym zawiera w   szczególności ustalenia w   zakresie stanu faktycznego oraz ujawnione nieprawidłowości, formułując jednocześnie wnioski do usunięcia stwierdzonych naruszeń.  

3.   Osoba prowadząca podmiot dotowany, zobowiązany jest do przekazania Wójtowi Gminy, w   terminie 30 dni od doręczenia wystąpienia pokontrolnego, informacji o   sposobie wykonania wniosków pokontrolnych lub przyczyn ich niewykonania.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona.  

§   15.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Szkop

 


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

……………………………                                                                                           ………………………………  

(pieczęć)                                                                                                                                                        (miejscowość i   data)  

Wójt Gminy  

Dąbrowa Zielona  

Wnoszę o   udzielenie dotacji na rok …………… dla ……………………………………………………………  

(nazwa i   adres szkoły)  

Prowadzonej przez …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i   adres organu prowadzącego)  

Szkoła wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół po nr ….. z   dnia ………………… i   posiada uprawnienia szkoły publicznej.  

Planowana liczba uczniów dnia 1   stycznia do dnia 31 sierpnia ….. r. …………..                 osób  

Planowana liczba uczniów dnia 1   września  do dnia 31 grudnia …… r. …………. osób.  

Dotacje proszę przelać na rachunek bankowy szkoły: ……………………………………………………………  

(nazwa posiadacza rachunku, nr rachunku bankowego i   nazwa banku)  

………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły)  


Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

……………………………                                                                                                ……………………................  

(pieczęć)                                                                                                                                                                    (miejscowość i   data)  

Wójt Gminy  

Dąbrowa Zielona  

Wnoszę o   udzielenie dotacji na rok …………. dla ………………………………………………………………  

(nazwa i   adres przedszkola/oddziału przedszkolnego*)  

Prowadzonego przez …………………………………………………………………………………………………  

(nazwa i   adres organu prowadzącego)  

Przedszkole/oddział przedszkolny* wpisane jest do ewidencji niepublicznych placówek po nr ….. z   dnia …………  

Planowana liczba wychowanków z   dnia 1   stycznia do dnia 31 sierpnia …… r. …. osób  

Planowana liczba wychowanków dnia 1   września do dnia 31 grudnia …….. r. ….. osób.  

Dotacje proszę przelać na rachunek bankowy placówki: ……………………………………………………………....  

(nazwa posiadacza rachunku, nr rachunku bankowego i   nazwa banku)  

…………………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do reprezentowania szkoły/placówki)  

Niepotrzebne skreślić  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

INFORMACJA I   LICZBIE UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW  

Nazwa szkoły: ……………………………………….  

Stan liczbowy na dzień 10 ………………………………………………….20…… r.  

 

Liczba oddziałów  

Klasa/grupa  

Łączna liczba uczniów/wychowanków w   oddziałach  

Średnia frekwencja w   oddziale za poprzedni miesiąc  

Liczba uczniów/wychowanków nowo przyjętych  

Liczba uczniów/wychowanków wykreślonych  

 

I  

 

 

 

 

 

II  

 

 

 

 

 

II  

 

 

 

 

 

IV  

 

 

 

 

 

V  

 

 

 

 

 

VI  

 

 

 

 

 

Łącznie  

 

 

 

 

IMIENNA LISTA UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW  

 

Lp.  

Imię i   nazwisko  

PESEL  

Adres zamieszkania  

Adres zameldowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

…………………………………….                                                                  ………………………………………………………  

(pieczęć)                                                                                                                           (miejscowość i   data)  

ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ………………  

Kwota dotacji otrzymanej za rok ……………………………. w   wysokości …………………………….. została przeznaczona na:  

 

Lp.  

Wyszczególnienie rodzajów wydatków  

Nr faktury (rachunku, dokumentu)  

Opis wydatku  

Kwota z   dotacji gminy  

1  

Wynagrodzenie pracowników  

 

 

 

2  

Pochodne od wynagrodzeń  

 

 

 

3  

Materiały i   wyposażenie  

 

 

 

4  

Pomoce dydaktyczne  

 

 

 

5  

Media  

 

 

 

6  

Czynsz  

 

 

 

7  

Usługi  

 

 

 

8  

Inne (określić jakie)  

 

 

 

 

Razem  

 

 

 

Opis dokumentów finansowych wskazuje, w   jakiej części zostały opłacone z   w/w dotacji  

……………………………………………………………………..  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do  

Reprezentowania szkoły/placówki  


Załącznik Nr 4   do Uchwały Nr XXV/167/2012    
Rady Gminy Dąbrowa Zielona    
z dnia 29 listopada 2012 r.  
 

………………………………………………………….                                                                               ……………………………………………………………  

Nazwisko i   imię rodzica/opiekuna prawnego                                                                      miejscowość i   data  

………………………………………………………….  

Adres zamieszkania  

O Ś W   I A   D C Z   E N I   E  

Oświadczam, że moja córka/mój syn*  

……………………………………………………………………………………………………………..  

Nazwisko i   imię dziecka  

PESEL (lub data urodzenia) ………………………………………………………….. uczęszczająca/y do …………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa placówki wychowania przedszkolnego i   miejscowość)  

Obecnie zamieszkuje w   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Oświadczenie zostanie wykorzystane w   celu naliczenia dotacji placówce wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztu tej dotacji gminie Dąbrowa Zielona.  

………………………………………………………………………  

(pieczęć i   podpis osoby uprawnionej do  

reprezentowania szkoły/placówki  

Niepotrzebne skreślić  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »