| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 196/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn. zm) w związku z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 ) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno, w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

2) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

5) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

2) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 3

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236 poz. 2008);

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć, zgodnie z kodeksem cywilnym, z którego wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- nieruchomości leśne,

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

3. właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować
obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a) na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;

b) na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;

c) na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;

d) na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

4. właścicielu lokalu - w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 o własności lokali (Dz.U.2000.80.903 z późn. zm.) oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003.119.116 z późn. zm.);

5. lokator - w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (Dz.U.2005.31.266 z późn. zm.) w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.2003.119.116 z późn. zm.);

6. posiadający lokal - jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

7. korzystający z lokalu - posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.), w niniejszym Regulaminie termin utożsamiony z terminem dysponujący lokalem;

8. dysponujący lokalem - właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;

9. budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 z późn. zm.) - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

10. budynek zamieszkania zbiorowego - to zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

11. zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;

12. zabudowa wielorodzinna - zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.);

13. zabudowa zagrodowa - to zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

14. budynek użyteczności publicznej - to zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.) - budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

15. umowach - należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

16. Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014 ) - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);

17. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego - należy przez to rozumieć dokument przyjęty Uchwałą Sejmiku Śląskiego nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014";

18. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Miedźno na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;

19. zniżkach w opłatach - należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust 4 ustawy , zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielane właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny.

20. punkty selektywnego zbierania- należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

21. odpadach komunalnych- należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.);

22. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;

23. odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią ustawy o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.);

24. odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią ustawy o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.);

25. odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638 z późn. zm.);

26. odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych- rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej ;

27. odpadach niebezpiecznych- należy rozumieć zgodnie z treścią ustawy o odpadach (Dz.U.2010.185.1243 z późn. zm.) w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;

28. nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

29. zbiornikach bezodpływowych - należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

30. stacjach zlewnych- należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

31. punkcie zbiórki odpadów problematycznych - należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady;

32. harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miedźno, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźno dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę;

33. przedsiębiorcach - podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;

34. chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;

35. zwierzętach domowych - należy rozumieć zgodnie z treścią ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 z późn. zm.) co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;

36. zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2007.133.921 z późn. zm.);

37. zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z treścią ustawy o ochronie zwierząt (Dz.U.2003.106.1002 z późn. zm.);

38. indywidualnych kontach - należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli nieruchomości i (opcjonalnie - dysponujących lokalami mieszkalnymi i użytkowymi), na których wytwarzane są, odpady;

39. poziomie redukcji masy odpad ów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej - redukcja) - należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

40. poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej - odzysk) - należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

41. Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno";

42. Sezon letni - obejmuje okres od 01 maja do 20 września;

43. Sezon zimowy - obejmuje okres 21 września do 30 kwietnia;

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

3. Przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;

4. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;

5. Utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;

6. Uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

7. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

8. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

9. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

10. Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;

11. Uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji , z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

12. Uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

13. Uprzątanie poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia , a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;

14. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów; Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

15. Uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;

16. Uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ;

17. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych , przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach

18. Usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;

19. Oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne , przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;

20. Umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;

21. Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody , ani obszarami leśnymi , ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny , w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;

22. Utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;

23. Utrzymywanie lasów zgodnie w stanie zgodnym z planami urządzenia;

24. Usuwanie suchych drzew i krzewów - po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Miedźno;

25. Utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia;

26. Utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;

27. Utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wiaduktami, itp.;

28. Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

29. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

30. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

31. Drobne naprawy , a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

32. Stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2000 r. Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

33. Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w punkcie 32

34. Pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób fizycznych i prawnych;

35. Zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego;

36. Coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych;

37. Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

38. Umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., regulaminów korzystania z nich;

39. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

40. Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 8 i 9 niniejszego Regulaminu ;

41. Zgłaszanie pracownikowi Urzędu Gminy w Miedźnie faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

42. Spalania bądź niszczenia, w przypadku podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych, roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, w wyniku decyzji podjętej przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin;

43. Utrzymanie czystości na drogach i poza nimi w pasie szerokości 20 m od każdej z linii rozgraniczających zgodnie z zapisami ustawy;

§ 4. Na terenie gminy Miedźno biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się :

1. Parkowania pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi z tym, że postój samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t, ciągników siodłowych, ciągników balastowych, autobusów, traktorów, przyczep i naczep możliwy jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych;

2. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

3. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

4. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;

5. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.;

6. Umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

7. Malowania graffiti;

8. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

9. Zakopywania padłych zwierząt;

10. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;

11. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

12. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

13. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni nieruchomości;

14. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60);

15. Dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

16. Składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) o odpadach;

17. Prowadzenie akcji promocyjnej polegającej na rozdawaniu materiałów reklamowych lub
wydawnictw wymaga zgody właściciela nieruchomości, zarządcy drogi lub terenu.

18. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę targowiska.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw,
mają obowiązek:

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;

4) odrestaurowywanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości
i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

§ 6. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice gruntu przebiegają po obrysie budynków i którzy faktycznie korzystają z części nieruchomości sąsiednich, bez których nieruchomość zabudowana nie mogłaby być prawidłowo użytkowana, mają obowiązek utrzymywać te części nieruchomości sąsiednich w czystości i porządku.

§ 7. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub zarządca drogi.

§ 8. Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone w wystarczająca ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do liczby wczasowiczów.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 9. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości przedsiębiorca;

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 ), a więc:

1) Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:

a) zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

b) wyodrębnione pomieszczenia w budynku, mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, lecz nie wyżej niż 0,15 m, w tym także dolne komory zsypu z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne, punkt czerpalny wody, kratkę ściekową, wentylację grawitacyjną oraz sztuczne oświetlenie,

c) utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi.

2) między wejściami do pomieszczeń lub placami, o których mowa wyżej, a miejscem dojazdu samochodów śmieciarek wywożących odpady powinno być utwardzone dojście, umożliwiające przemieszczanie pojemników na własnych kołach lub na wózkach.

3) miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

4) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej.

5) w przypadku przebudowy istniejącej zabudowy, odległości, o których mowa wyżej, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

6) w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

7) odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, nie powinna wynosić więcej niż 80 m od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

3. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących czterech frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;

4. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w workach koloru brązowego;

5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy;

6. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka umyć;

7. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

8. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

9. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach o odpowiednich kolorach w jednoznaczny sposób identyfikujący rodzaj przekazywanego odpadu;

10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z dostarczonym przez niego harmonogramem;

11. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

12. Wymienione w pkt.11 odpady można przekazywać przedsiębiorcy po wcześniejszym uzgodnieniu w razie potrzeby.

13. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt.11 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich;

14. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są, tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w workach; pozostałe wymienione w pkt.11 należy wkładać do worków bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości;

15. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości / dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin;

16. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał;

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 2 dni od złożenia;

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane w § 3 Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

1) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste;

2) pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie; powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;

4. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

6. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

§ 11. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania;

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu;

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

4. Selektywnego gromadzenia odpadów.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc, w przypadku odpadów szklanych co najmniej raz na kwartał.

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz w tygodniu.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 9 ust. 3 co najmniej raz na miesiąc.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 9 ust. 11 co najmniej raz na kwartał.

3. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 9 ust. 3 co najmniej raz w miesiącu.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 16. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu i miejscu ich odbioru.

§ 17. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

§ 18. W okresie letnim, właściciele nieruchomości , na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 19. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1. Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

2. Przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno dostarczy właścicielowi posesji pojemniki oraz worki na odpady.

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Miedźno:

1) Kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l;

2) kosze na odpady o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l;

4) kontenery o pojemności 7 m3

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

a) przez 1-2 osoby co najmniej 1 pojemnik 80 l,

b) przez 3-5 osób co najmniej 1 pojemnik 120 l,

c) przez 6 i więcej osób co najmniej 1 pojemnik 240 l

2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§ 20. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady.

2. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3. Pojemność pojemnika na odpady szklane winna wynosić co najmniej 120 l.

4. Pojemność worków na pozostałe odpady segregowane winna wynosić co najmniej 60 l.

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;

4) CZERWONY z przeznaczeniem na odpady z metalu i opakowania metalowe;

5) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone;

6. Segregowane odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości zamieszkałych:

a) przez 1-2 osoby: odpady segregowane szklane powinny być gromadzone w pojemniku o pojemności 120 l, pozostałe odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l;

b) przez 3-5 osoby: odpady segregowane szklane powinny być gromadzone w pojemniku o pojemności 120 l, pozostałe odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 80 l;

c) przez 6 i więcej osób: odpady segregowane szklane powinny być gromadzone w pojemniku o pojemności 240 l, pozostałe odpady segregowane należy gromadzić w workach o pojemności co najmniej 120 l;

7. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Miedźno.

8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Problematycznych, w szkołach i świetlicach.

9. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie.

§ 21. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:

1. Na przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l,

2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach nie może przekraczać 150 m;

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

2. Przed szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła
tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury; o pojemności od 770 l
do 1500 l, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo
i znakiem graficznym;

§ 22. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich;

§ 23. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:

1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe 2,5 m3/osobę/miesiąc;

2. Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących ilościach:

1) bary, restauracje - 3 m3/miejsce/miesiąc,

2) kawiarnie - 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

3) sklepy spożywcze - 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

4) pozostałe sklepy - 0,9 m3/zatrudnionego/miesiąc,

5) apteki - 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc

6) przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

7) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3/zatrudnionego /miesiąc,

8) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

9) zakłady produkcyjne:

a) bez natrysków - 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

b) z natryskami - 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc;

3. W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. (Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.)

§ 24. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz; usługi te, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki;

2. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;

3. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. Pokrywy;

4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;

5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;

6. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady, wykonuje te usługi podmiot opisany w pkt. 1;

§ 25. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz.1156);

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia;

4. Wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.

§ 26. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

§ 27. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej;

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie opakowaniowego nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych;

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można
wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. Gumą;

7. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

8. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI FORMALNOPRAWNE I SKUTKI ICH NIEPRZESTRZEGANIA

§ 28. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, zobowiązani są do zainstalowania odrębnych liczników do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe;

3. Organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (j. t. Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), jest zobowiązany wystąpić z wnioskami o opinię i powiadomić stosowne służby oraz wystąpić do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 29. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Miedźno występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);

2. Wójt Gminy Miedźno dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat

3. W przypadku stwierdzenia nie wykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy Miedźno wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.);

4. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

5. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;

6. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym gminy;

7. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te prace, za niego, gmina i obciążyć go kosztami.

Rozdział 7.
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW ORAZ ILOŚCI ODPADÓW WYSELEKCJONOWANYCH, DO KTÓRYCH OSIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANE SĄ PODMIOTY UPRAWNIONE

§ 30. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1. Do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 %,

2. Do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 %, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:

1) 47 kg/osobę/rok w roku 1995,

2) 23,50 kg/osobę/rok w roku 2013,

3) 16,45 kg/osobę/rok w roku 2020,

§ 31. Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach . zebrać selektywnie spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:

1. Zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60 % wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

2. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % ich masy do 2020 roku. Dla roku 2013 następujące poziomy selektywnego zbierania:

1) Papier i tektura – 15 %

2) Szkło – 25 %

3) Metal – 15 %

4) Tworzywa sztuczne – 15 %

Rozdział 8.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 32. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 33. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) niezwłoczne zgłoszenie w Urzędzie Gminy w Miedźnie faktu posiadania psa celem zarejestrowania posiadania psa;

2) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi oraz z nałożonym kagańcem, jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm,

3) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy, podatek należy wpłacić do końca marca danego roku lub w ciągu miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa,

4) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia
psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

5) uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Miedźno na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
Nr 77, poz. 687).

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

3. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy,

4. Postanowienia § 32 pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 34. Obowiązki określone w paragrafie 32 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów -przewodników osób ociemniałych.

§ 35. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym gmina Miedźno ma podpisaną stosowną umowę.

§ 36. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 37. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1. Osób posiadających zwierzęta

2. Zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego,

3. Gmina w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 38. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Miedźnie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźno".

Rozdział 9.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 39. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 2, zobowiązane są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 10.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 40. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 41. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Miedźno określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 42. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 43. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Miedźno.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Miedźno pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Miedźno można zgłaszać do Urzędu Gminy Miedźno.

4. Urząd Gminy w Miedźnie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego i estetycznego gminy

§ 44. Traci moc uchwała Nr 308/XXXVI/2005 Rady Gminy w Miedźnie z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie: utrzymania czystości i porządku w gminie.

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 46. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »