| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 197/XXV/2012 Rady Gminy Miedźno

z dnia 27 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 z późn. zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 z późn. zm) i art. 12 w zw. z art. 10 z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897) Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się obowiązek dołączenia następujących dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (akt własności, umowa dzierżawy nieruchomości, wynajmu nieruchomości lub inne dokumenty potwierdzające własność lub użytkowanie nieruchomości);

§ 3. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2013 roku mieli zawartą umowę z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych do dołączenia kopii tej umowy do pierwszej deklaracji.

§ 4. Ustala się termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XXV/2012
Rady Gminy Miedźno
z dnia 27 listopada 2012 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391)

Składający:

Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miedźno, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz inne podmioty władające nieruchomością.

Termin
składania:

W terminie do 29 marca 2012 r ., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty.

Miejsce składania

Wójt Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno

Deklarację należy wypełnić czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie wielkimi, drukowanymi literami.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)
□ pierwsza deklaracja
□ zmiana danych zawartych w deklaracji ………………………………….………
(dzień – miesiąc – rok)

B. DANE IDENTYFIKACYJNE

NAZWISKO I IMIĘ :

PESEL

TELEFON KONTAKTOWY :

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ właściciel

□ współwłaściciel

□ użytkownik

□ najemca

□ dzierżawca

□ inny podmiot ............................................

D. ADRES SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta


E. ADRES NIERUCHOMOŚCI (należy podać adres nieruchomości, z której będą odbierane odpady komunalne)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. DOTYCZY WŁAŚCICIELI ZAMIESZKANYCH NIERUCHOMOŚCI

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zamieszkuje na czas stały: ……….……... mieszkańców.

2. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji zameldowanych jest .................... mieszkańców.

3. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji sezonowo zamieszkuje: ……….……... mieszkańców w okresie od ........................... do .................................

4. Rodzaj odbieranych odpadów (zaznaczyć właściwy kwadrat)
odpady segregowane (papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji tzw. zielone, pozostałe odpady zmieszane) stawka miesięcznej opłaty wynosi: ................. złotych miesięcznie od jednego mieszkańca

zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane segregacji) - stawka miesięcznej opłaty wynosi : ................ złotych miesięcznie od jednego mieszkańca

5. Wyliczenie miesięcznej opłaty:

…………….…...……. X …………………… = ……………………….………… zł
(liczba mieszkańców) X (stawka opłaty) = (iloczyn liczby mieszkańców i stawki opłaty)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi …..…..……. zł

G. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH (TZW. ZIELONYCH)

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji (odpowiednie zaznaczyć):

znajduje się kompostownik

NIE znajduje się kompostownik

O pojemności : ...............................


H. DANE DODATKOWE

1. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części E niniejszej deklaracji (odpowiednie zaznaczyć):

□ prowadzona jest działalność gospodarcza

□ nie jest prowadzona działalność

Rodzaj prowadzonej działalności: ................................................................................................................
Nazwa firmy, z którą podpisano umowę na odbiór odpadów pochodzących z prowadzonej działalności: .........................................................................................................................................................................
ilość pojemników: ............................. o pojemności: .....................................

2. Sposób odprowadzania nieczystości płynnych (odpowiednie zaznaczyć)

□ kanalizacja

□ przydomowa oczyszczalnia ścieków

□ zbiornik bezodpływowy, częstotliwość opróżniania: ............................................................, przez firmę: ...................................................................................................................................................

3. Ilość zużytej wody .................................. m3/miesiąc (na podstawie ostatniej faktury)

4.Oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):

□ posiadam psy

□ nie posiadam psów

Ilość posiadanych psów: ............................

I. ZAŁĄCZNIKI

1. Kopia umowy zawartej z Przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji;
2. Kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (akt własności, umowa dzierżawy nieruchomości, wynajmu nieruchomości lub inne dokumenty potwierdzające własność lub użytkowanie nieruchomości);

J. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

..............................................................

.......................................................................

(miejscowość, data)

( czytelny podpis)

K. ADNOTACJE ORGANU

1. Uwagi organu: .................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

2. Data i podpis przyjmującego formularz:..........................................................................................


POUCZENIE:

1. Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Miedźno deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

3. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać z góry bez wezwania w trybie miesięcznym na rachunek bankowy Urzędu Gminy: B.S. Popów z/s Zawady o. Miedźno nr konta: 57 8259 1014 2001 0000 0550 0003.

OBJAŚNIENIA:

1. Odpady biodegradowalne (zielone) – wszelkie odpady, które są zdolne do rozkładu, takie jak:

- odpady kuchenne – pozostałości po warzywach i owocach, inne resztki żywności (także skorupki jaj), pozostałości po parzeniu kawy i herbaty (zużyte filtry do kawy, torebki po herbacie)

- odpady z ogrodu – świeże i suche liście (poza liśćmi orzecha włoskiego), skoszona świeża trawa, siano, słoma, chwasty, resztki roślin posprzątane z grządek, obornik, drobne gałązki.

2. Wypełniając deklarację należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora, którym jest numer PESEL.

3. Składającymi deklarację mogą być :

- właściciel nieruchomości – osoba posiadająca akt własności nieruchomości;

- współwłaściciel nieruchomości

- użytkownik - osoba użytkująca daną nieruchomość, nie będąca właścicielem;

- najemca - osoba wynajmująca daną nieruchomość na podstawie umowy najmu;

- dzierżawca - osoba dzierżawiąca daną nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy;

- inne podmioty

4. Właścicieli nieruchomości na których powstają odpady komunalne - określonej w części E deklaracji, podzielono na dwie grupy w punktach 1 i 3:

Punkt 1 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne i stale zamieszkują mieszkańcy.

Punkt 3 - dotyczy właścicieli nieruchomości, na których istnieją budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne i czasowo (sezonowo) zamieszkują mieszkańcy.

- sezon zimowy - obejmuje okres 21 września do 30 kwietnia;

- sezon letni - obejmuje okres od 01 maja do 20 września;

Wyliczenie miesięcznej opłaty dla tego typu nieruchomości, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypadającej na jednego mieszkańca.

4. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje odrębna Uchwała.

5. Składający deklarację zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające dane w niej zawarte. Załącznikami do deklaracji, w szczególności są:

- kopia umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych – obowiązkowo do pierwszej deklaracji ,

- Kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (akt własności, umowa dzierżawy nieruchomości, wynajmu nieruchomości lub inne dokumenty potwierdzające własność lub użytkowanie nieruchomości);

- Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość składającego deklaracje;

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »