| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/342/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art. 6   k ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012, poz. 391), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z   dnia 3   grudnia 2010 r.).  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   oparciu o   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.  

2.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku zbierania i   odbierania ich w   sposób selektywny w   wysokości 9   zł miesięcznie na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.  

3.   W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, stawka opłaty, o   której mowa w   ust. 2   wynosi 18 zł miesięcznie.  

§   2.   1.   Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, w   przypadku zbierania i   odbierania ich w   sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik:  

1)   o pojemności 110 l - w   wysokości 15 zł,  

2)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 65 zł,  

3)   o pojemności 7000 l - w   wysokości 400 zł,  

4)   worek o   pojemności 80 l - w   wysokości 11 zł.  

2.   W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, stawka opłaty, o   której mowa w   ust. 1   , wynosi za pojemnik:  

1)   o pojemności 110 l - w   wysokości 30 zł,  

2)   o pojemności 1100 l - w   wysokości 130 zł,  

3)   o pojemności 7000 l - w   wysokości 800 zł,  

4)   worek o   pojemności 80 l - w   wysokości 22 zł.  


§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zgodnie z   art. 6k ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, Rada gminy jest zobowiązana do:  

1)   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,  

2)   ustalenia stawki opłaty za pojemnik o   określonej pojemności.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 4   grudnia 2012 r. do 18 grudnia 2012 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

Wobec powyższego Rada Miasta Racibórz postanawia jak w   sentencji niniejszej Uchwały.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »