| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.276.2012 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 21 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ruda Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) i art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Śląska

uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  położonych w obszarze granic administracyjnych Miasta Ruda Śląska.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Ruda Śląska;

2. Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów – należy przez to rozumieć, zlokalizowane na terenie Miasta, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone punkty, do których mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zebrane w sposób selektywny;

3. Harmonogramie – należy przez to rozumieć określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych na terenie Miasta z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, dotyczących minimalnej częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, w zależności od rodzaju tych odpadów;

4. Koszu ulicznym – rozumie się przez to stojący lub wiszący pojemnik umieszczony na wolnym powietrzu przeznaczony do gromadzenia drobnych odpadów wrzucanych przez przechodniów. Kosze ustawione są w wybranych miejscach publicznych, w tym w niektórych fragmentach pasa drogowego, które to miejsca charakteryzują się znacznym natężeniem ruchu pieszych;

5. Koszu na śmieci - rozumie się przez to stojący lub wiszący pojemnik umieszczony na terenie obiektów służących do użytku publicznego, np. galerii handlowych, przeznaczony do gromadzenia drobnych odpadów wrzucanych przez przechodniów;

6. Pojemniku na odpady – rozumie się przez to pojemnik lub kontener przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych:

a) papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła oraz odrębne umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu specjalnie oznakowanych pojemnikach lub workach,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, tekstylii, świetlówek, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów problematycznych (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje) i przekazywanie ich do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów.

2) Odrębne gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji w następujący sposób:

a) zezwala się osobom fizycznym na kompostowanie własnych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, z przeznaczaniem kompostu na potrzeby własne;

b) kompostowanie to może się odbywać na terenie nieruchomości prywatnej, na działkach rekreacyjnych, w ogrodach dzierżawionych od Miasta, Rodzinnych Ogrodach Działkowych oraz w innych ogrodach w sposób nie stanowiący uciążliwości dla terenów sąsiednich i ich użytkowników;

c) kompostowniki zlokalizowane będą w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych;

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji powstające na terenie nieruchomości w wyniku pielęgnacji zieleni, takie jak: usunięte chwasty, wygrabione  liście, wykoszona trawa, przycięte krzewy i gałęzie drzew, w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu, po umieszczeniu ich w pojemnikach lub workach, przekazane zostaną przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

3) Odrębne gromadzenie odpadów komunalnych budowlanych i rozbiórkowych w następujący sposób: odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe powstające podczas przeprowadzanych remontów, należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach lub workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych budowlanych i rozbiórkowych;

4) Odrębne gromadzenie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w następujący sposób: odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione, a następnie odbierane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

2. Do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:

1) papier i tekturę,

2) tworzywa sztuczne,

3) opakowania wielomateriałowe,

4) metale,

5) szkło,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte baterie i akumulatory,

9) zużyte opony,

10) tekstylia,

11) świetlówki,

12) odpady komunalne ulegające biodegradacji,

13) przeterminowane leki i chemikalia (przeterminowane leki z gospodarstw domowych można również przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta),

14) odpady problematyczne (np. termometry rtęciowe, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i aerozolach, zużyte smary, oleje, kleje).

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych mogą prowadzić jedynie podmioty posiadające zezwolenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:

1) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie  działań usuwających śliskość chodnika. Śliskość z chodnika powinna być usuwana bez użycia szkodliwych środków chemicznych. Piasek, lub inne kruszywo sztuczne lub naturalne o uziarnieniu do 4 mm, użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania;

2) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub zieleń przyuliczną. Mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni musi być prowadzone w sposób minimalizujący  możliwość  zanieczyszczenia chodników usuwanym śniegiem;

3) właściciele nieruchomości, służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach koszy ulicznych lub w obiektach koszy na śmieci i ich systematycznego opróżniania, z taką częstotliwością aby nie dopuszczać do ich przepełnienia;

4) do obowiązków właściciela nieruchomości należy zapobieganie i przeciwdziałanie przedostawaniu się na drogi i place publiczne błota oraz innych zanieczyszczeń związanych z ruchem pojazdów wyjeżdżających z nieruchomości;

5) do obowiązków właściciela nieruchomości należy usuwanie sopli lodowych i nawisów śnieżnych, niezwłocznie  po ich pojawieniu się;

6) do obowiązków właściciela nieruchomości należy bezzwłoczne usunięcie przywiezionego węgla zalegającego na chodniku lub ulicy do miejsca jego składowania oraz oczyszczenie tego miejsca gdzie zalegał węgiel;

7) do obowiązków właściciela nieruchomości należy wymiana piasku w piaskownicach 1 raz na rok w okresie wiosny i każdorazowo po stwierdzeniu przez służby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jego zanieczyszczenia.

5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich pojemników, wydzierżawienie lub uzyskanie w inny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki i worki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l i worki o minimalnej pojemności 120 l,

b) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

c) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l i worki o minimalnej pojemności 80 l.

2) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:

a) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej – pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 120 l (dla poszczególnych frakcji: biomasa, papier, tworzywa sztuczne (w tym metale, opakowania wielomateriałowe))

b) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej – pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 80 l (dla poszczególnych frakcji: szkło białe, szkło kolorowe)

c) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,

d) na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l lub worki o minimalnej pojemności 80 l.

3. Określa się rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemnik o pojemności 60 l

2) pojemnik o pojemności 120 l

3) pojemnik o pojemności 140 l

4) pojemnik o pojemności 240 l

5) pojemnik o pojemności 360 l

6) pojemnik o pojemności 1 100 l

7) pojemnik o pojemności 3 000 l

8) pojemnik o pojemności 5 000 l

9) pojemnik o pojemności 7 000 l

10) pojemnik o pojemności 10 000 l

11) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l

12) pojemniki typu „dzwon” i „siatka” przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów  segregowanych o pojemności od 1500 l do 2500 l

4. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być znormalizowane, szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe. Dopuszcza się pojemniki otwarte o pojemności powyżej 1 100 l.

5. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki, winny być odpowiednio oznakowane i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier,

2) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe (dopuszcza się gromadzenie w pojemniku zielonym typu „dzwon” szkła kolorowego wraz z białym),

4) biały – z przeznaczeniem na szkło białe,

5) brązowy bądź czarny z opisem „biomasa” - odpady ulegające biodegradacji,

6) czarny - odpady zmieszane.

6. Pojemniki stanowiące wyposażenie nieruchomości, służące do gromadzenia odpadów komunalnych, należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

7. Pojemniki, winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków, określonych w przepisach odrębnych dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed gromadzeniem się wody i błota.

8. Miejsce ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych i pojemniki właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

9. Odpady komunalne wielkogabarytowe winny być gromadzone w następujący sposób:

1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej powinny być wystawiane przed posesję, nie powodując utrudnień w ruchu pojazdów oraz pieszych, zgodnie z harmonogramem.

2) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej powinny być złożone przy placykach gospodarczych.

10. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe powstające podczas przeprowadzanych remontów należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, uniemożliwiających pylenie i usunąć bezzwłocznie po zakończeniu prac remontowych.

11. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 l, winny być rozmieszczone w pasach drogowych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

12. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne:

1) każda nieruchomość, powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz w zestaw pojemników lub worków do selektywnej zbiórki, który powinien składać się z pojemników lub worków, o których mowa w § 4 , po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów;

2) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego lub kilku pojemników na odpady, za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, zachowując przy tym odpowiednią pojemność pojemnika, określoną niniejszym Regulaminem;

3) nieruchomości, na których usytuowane są ogrody działkowe i rekreacyjne należy wyposażyć, w co najmniej jeden kontener do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, stale dostępny dla jego użytkowników, pojemność kontenera uzależniona jest od rzeczywistego nagromadzenia odpadów, jednak nie mniejsza niż 60 l.

13. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz częstotliwości odbioru odpadów.

14. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości odbioru odpadów.

15. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi, sumę pojemności określoną zgodnie z punktem 13 i 14.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 5. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, dwa razy w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz na dwa tygodnie.

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz na dwa tygodnie.

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, dwa razy w tygodniu.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jeden raz w miesiącu;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu;

3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz w miesiącu;

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz w miesiącu;

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, jeden raz w tygodniu.

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: odpady biodegradowalne, w tym zielone odbierane będą z częstotliwością:

1) z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:

a) styczeń, luty, marzec i grudzień, jeden raz w miesiącu,

b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, jeden raz na dwa tygodnie;

2) z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych:

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, jeden raz w tygodniu,

b) odpady zielone (trawa, liście), sześć razy w roku (przy czym w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., trzy razy);

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeden raz w miesiącu;

4) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała jednorodzinna, a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,

a) styczeń, luty, marzec i grudzień, jeden raz w miesiącu,

b) kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, jeden raz na dwa tygodnie;

5) z nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkała wielorodzinna a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady,

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji, jeden raz w tygodniu,

b) odpady zielone (trawa, liście) sześć razy w roku (przy czym w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., trzy razy);

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z częstotliwością:

1) z terenów nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, cztery razy w roku (przy czym w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., dwa razy);

2) z terenów nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych, jeden raz w tygodniu.

5. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe  odbierane będą na indywidualne zamówienie.

1) Indywidualne zamówienie składane będzie przez:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej – właściciela nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) w przypadku lokalu mieszkalnego w zabudowie zamieszkałej wielorodzinnej – posiadacza lokalu mieszkalnego.

2) Zamówienie składane będzie do podmiotu odbierającego odpady komunalne wyłonionego w drodze przetargu, z którym Miasto Ruda Śląska zawarło umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

3) Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe z danego lokalu mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego, odbierane będą jeden raz w roku (przy czym w okresie od 01 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., również jeden raz).

4) Zamówienie winno zawierać informację na temat adresu lokalu mieszkalnego bądź budynku jednorodzinnego, w którym wykonuje się remont oraz miejsce podstawienia kontenera bądź worka na gruz.

6. Na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dodatkowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny oraz odpadów komunalnych budowlanych.

7. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe, nie odprowadzane do sieci kanalizacyjnej bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych.

8. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają przepisy odrębne.

9. W przypadku gdy ustalona zgodnie z niniejszym paragrafem częstotliwość usuwania odpadów jest niewystarczająca, właściciele nieruchomości, są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w zwiększoną liczbę pojemników do zbierania odpadów lub wyposażyć nieruchomość w pojemniki o zwiększonej pojemności.

10. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom podmiotu odbierającegoodpady komunalne dostęp do pojemników w czasie ustalonym w harmonogramie, w sposób umożliwiający opróżnianie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.

11. Obowiązki określone w pkt. 10. dotyczą  także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

12. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywać się będzie systematycznie z taką częstotliwością aby nie  dopuszczać do ich przepełnienia zgodnie z zapisami w posiadanej umowie z przedsiębiorcą.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 6. 1. Ustala się gospodarowanie komunalnymi odpadami zmieszanymi, zielonymi, pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania pochodzącymi z terenu Miasta wyłącznie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje przetwarzania odpadów komunalnych przypisane dla Regionu II, wynikającego z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.

2. Ustala się ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wprowadzenie na terenie Miasta selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 7. 1. Osoby fizycznei prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego.

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego  przez właściciela  nieruchomości, placówki czy obiektu.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia pozostawionych przez psy i inne zwierzęta zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynku służących do użytku publicznego, a także na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, zieleńcach, skwerach i w parkach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników.

5. Zakazuje się wyprowadzania psów lub innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.

6. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem.

7. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, oddalonych od zabudowań i obiektów użyteczności publicznej i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

8. Właściciel psa zobowiązany jest do oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której trzymane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. Tabliczkę ostrzegawczą wykonaną z trwałego materiału z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści należy umieścić w widocznym miejscu.

9. Właścicielom zwierząt domowych nie wolno dopuszczać do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

10. Właściciele gadów, płazów, ptaków i owadów przetrzymywanych w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć, aby nie wydostały się z tych pomieszczeń.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym  zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach:

§ 8. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:

1) właściwe pomieszczenia gospodarskie uwzględniające ich potrzeby przewidziane dla danego gatunku;

2) gromadzenie oraz pozbywanie się powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości, terenów sąsiednich oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych;

4) trzymanie pszczół w ulach ustanowionych w odległości min. 10 m od granicy nieruchomości, w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 9. 1. Wyznacza się cały teren Miasta jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji.

2. Powszechna deratyzacja okresowa winna być przeprowadzona dwa razy w ciągu roku (w okresie wiosennym i jesiennym) oraz na każde polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji prewencyjnej:

1) wiosna: od poniedziałku 11-tego tygodnia roku do piątku 15-tego tygodnia roku,

2) jesień: od poniedziałku 38-go tygodnia roku do piątku 42-go tygodnia roku.

Rozdział 9.
Przepisy przejściowe.

§ 10. 1. Do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości mieszanych prowadzony będzie na zasadach określonych w umowach pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Do 30 czerwca 2013 r. selektywna zbiórka odpadów w pojemnikach typu „dzwon” odbywać się będzie w centralnych punktach Miasta i na osiedlach mieszkaniowych.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z wyjątkiem przepisów §3 ust. 1 pkt 1 ppkt b, §3 ust. 2, §5 ust. 4, 5, i 6 , które wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »