| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/227/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2

1) Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi:

a) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-3 osoby:

- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3,

- po jednym worku 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

b) dla nieruchomości zamieszkałej przez 4-6 osób:

- dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3,

- po dwa worki 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji,

c) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób:

- jak w punkcie 2a oraz dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3przypadający na grupę od 1–3 osób lub inny rodzaj pojemnika o łącznej pojemności nie przekraczającej limitu 0,04m3/osobę,

- jak w pkt 2b) oraz dodatkowo jeden worek 80-120l z tworzywa sztucznego na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każdą kolejną grupę od 1-3 osób.

d) Właściciele nieruchomości, którzy w ramach przyznanego limitu odebranych odpadów komunalnych zadeklarują segregowanie popiołu i żużla paleniskowego, w okresie od 1 września do 30 kwietnia otrzymają w ramach rekompensaty po 1 worku za każdy pojemnik z selektywnie zebranym popiołem i żużlem paleniskowym. Otrzymane worki są przeznaczone wyłącznie na zmieszane odpady komunalne pozbawione frakcji przeznaczonych do selektywnego zbierania.

e) Worki na odpady gromadzone w sposób selektywny (tj.: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji) będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez firmę wykonującą usługę w ilości nie przekraczającej limitu opisanego w §2 ust. 1 uchwały, jednak nie więcej niż ilość odebranych worków z odpadami gromadzonymi selektywnie.

f) Zbiórka odpadów gromadzonych w sposób selektywny w workach dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych lub w uzasadnionych przypadkach budynków wielorodzinnych.

g) W zabudowie innej niż jednorodzinna odpady segregowane będą gromadzone i odbierane w pojemnikach o objętościach zgodnych z limitem przyznanym w §2 ust. 1 uchwały. Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości lub władająca w jego imieniu osoba trzecia.

h) Ponad limit określony w ust. 1 pkt 1-3 właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zmieszane odpady komunalne mogą odpłatnie przekazywać firmie świadczącej usługi według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Tworóg.

§ 3

1) Odpady komunalne zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

a) nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych,

b) nie rzadziej niż raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych.

2) Odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal odbierane będą:

a) z nieruchomości zamieszkałych – zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu,

b) z nieruchomości zamieszkałych – zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) Częstotliwość odbioru odpadów zielonych ulegających biodegradacji określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tworóg.

4) Do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę Tworóg można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości, w tym:

a) zielone i ogrodowe,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne,

d) metale,

e) szkło,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) wielkogabarytowe,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyte opony,

j) opakowania wielomateriałowe,

k) inne odpady wyszczególnione w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.

5) Do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę Tworóg można przekazywać, za dodatkową opłatą, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny: budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, według zasad określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Tworóg.

6) Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez Gminę Tworóg mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

7) Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Tworóg. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4

Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.


§ 6

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Jaranowska

Specjalista do spraw kampanii linków sponsorowanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »