| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawyz dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć  
w Urzędzie Gminy w   Węgierskiej Górce w   terminie:  

1)   do 29 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia, o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012, poz. 391 ze zm.),  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alan Pajek

wiceprezes Ediko - firmy specjalizującej się w dostarczaniu rozwiązań oraz usług pozwalających usprawnić procesy związane z powstawaniem oraz zarządzaniem dokumentami i informacją w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »