| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/158/2012 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystościi porządku w   gminach (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawyz dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011 r. Nr 152, poz. 897 z   późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:  

1)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy,  

2)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć  
w Urzędzie Gminy w   Węgierskiej Górce w   terminie:  

1)   do 29 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia, o   którym mowa w   art. 6m ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012, poz. 391 ze zm.),  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w   roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w   roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Zofia   Barcik

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/158/2012
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »