| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/294/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 15 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4, art. 51 i   58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i   art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r., nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w   wysokości -   27.362.948   zł, w   tym:  

-   dochody bieżące - 24.000.383 zł,  

-   dochody majątkowe - 3.362.565 zł, zgodnie z   tabelą nr 1   , przedstawioną w   załączniku   nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w   wysokości -   32.022.683 zł   , w   tym:  

-   wydatki bieżące - 23.460.383 zł,  

-   wydatki majątkowe - 8.562.300 zł, zgodnie z   tabelą nr 2   , przedstawioną w   załączniku   nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Ustala się dochody z   tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w   wysokości -   1.785.620 zł,   zgodnie z   tabelą przedstawioną w   załączniku   nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   Ustala się wydatki z   tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w   wysokości -   1.785.620 zł,   zgodnie z   tabelą przedstawioną w   załączniku   nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w   2013r. z   tytułu poręczeń i   gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w   wysokości –   100.000 zł.  

§   6.   Ustala się deficyt budżetu Miasta w   wysokości - 4.659.735 zł, finansowany przychodami z   następujących źródeł:  

1)   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 2.900.000 zł,  

2)   wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ustęp 2   pkt 6   – 892.241 zł,  

3)   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym – 867.494 zł.  

§   7.   Ustala się przychody budżetu Miasta w   wysokości - 5.667.494 zł, z   następujących tytułów:  

1)   zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 3.200.000 zł,  

2)   wolnych środków, o   których mowa w   art. 217 ustęp 2   pkt 6   – 1.000.000 zł,  

3)   zaciągniętych pożyczek i   kredytów na rynku krajowym – 867.494 zł,  

4)   nadwyżki budżetowej z   lat ubiegłych – 600.000 zł.  

§   8.   Ustala się rozchody budżetu Miasta w   wysokości -   1.007.759 zł,   w tym z   tytułu:  

-   spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 300.000 zł,  

-   spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i   kredytów – 707.759 zł.  

§   9.   1.   Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w   kwocie – 2.000.000 zł, z   tytułu zaciąganych kredytów.  

2.   Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek i   kredytów przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w   kwocie – 3.767.494 zł.  

§   10.   Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w   wysokości - 40.400 zł, zgodnie z   tabelą przedstawioną w   załączniku nr 5.  

§   11.   1.   Tworzy się rezerwę ogólną w   wysokości -   32.500 zł.  

2.   Tworzy się rezerwy celowe w   łącznej wysokości –   567.500 zł   , z   tego:  

-   na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości - 67.500 zł,  

-   na wydatki majątkowe w   wysokości – 500.000 zł, w   tym: na wydatki na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ustęp 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych – 400.000 zł.  

§   12.   Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z   tabelą przedstawioną w   załączniku   nr 6   .  

§   13.   Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z   tabelą przedstawioną w   załączniku   nr 7   .  

§   14.   Ustala się plan dochodów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w   Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w   załączniku   nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   15.   Upoważnia się Burmistrza Miasta do:  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w   § 9   ustęp 1   niniejszej uchwały,  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w   poszczególnych latach, określonych w   wieloletniej prognozie finansowej Gminy, tj. do kwoty – 3.200.000 zł,  

-   zaciągania kredytów i   pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne ujęte w   wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,  

-   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,  

-   przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w   planie wydatków jednostki w   zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w   ramach grupy (rodzaju) wydatków,  

§   16.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   17.   Uchwała wraz z   załącznikami podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w   Urzędzie Miasta.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie po 14 dniach od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


mgr   Jerzy   Podleżyński

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zał.Nr 1   do 294  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2   do 294  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. Nr 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. Nr 4   do 294  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. Nr 5   do 294  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. Nr 6   do 294  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. Nr 7   do 294  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/294/2013
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 15 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. Nr 8   do 294  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »