| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/558/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2013 rok

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy o Policji (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz 1172 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości 1.314.602.048,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące 793.122.864,00 zł;

2) dochody majątkowe 521.479.184,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości 1.509.221.084,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 707.474.843,00 zł, w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych 557.156.462,00 :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.568.923,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 256.587.539,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 91.070.356,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.849.920,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i
6.867.530,00 zł,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 59.975,00 zł,

f) wydatki na obsługę długu miasta 3.470.600,00 zł;

2) wydatki majątkowe 801.746.241,00 zł, z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 795.746.241,00 zł,

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 6.000.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości 194.619.036,00 zł, który postanawia pokryć:

1) wolnymi środkami w kwocie 23.500.000,00 zł;

2) kredytami w kwocie 171.119.036,00 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości 196.000.843,00 zł.

3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości 1.381.807,00 zł, którą postanawia pokryć z dochodów, w związku z tym zwiększa o tę samą kwotę przychody z tytułu kredytów.

4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w § 14 ust.1 i § 15 ust. 2,

zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1) własnych miasta, w wysokości 984.317.467,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4;

2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 29.950.004,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5;

3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości 23.504.415,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6;

4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7;

5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 446.229.198,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;

6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości 25.180.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości 3.100.000,00 zł.

§ 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości 4.300.330,00 zł.

§ 7. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości 534.807.242,00 zł, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 498.869.202,00 zł:

a) dotacje celowe 480.364.202,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 18.505.000,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35.938.040,00 zł:

a) dotacje celowe 12.941.598,00 zł,

b) dotacje podmiotowe 22.996.442,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji na:

1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości 500.000,00 zł;

2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.000,00 zł.


§ 8. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 11.600.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe, na:

1) wydatki majątkowe, w wysokości 64.633.000,00 zł;

2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości 4.760.000,00 zł;

3) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości 4.000.000,00 zł;

4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 2.060.000,00 zł.

§ 9. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach:

1) dochody 13.403.324,00 zł;

2) wydatki 13.403.324,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości 16.898.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 10 .

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości 1.140.000.000,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości 800.000.000,00 zł.

§ 13. Górną granicę, w kwocie 1.710.000.000,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 14. 1. Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości 30.000.000,00 zł.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust. 1.

§ 15. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych:

1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w skarbowych papierach wartościowych;

3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić 300.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnić Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) przekazania uprawnień, o których mowa w § 13 innym jednostkom organizacyjnym miasta.

§ 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda


Załącznik do Uchwały Nr XXX/558/2013
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 17 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »