| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z   dnia 8   marca1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z   późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.222, art.223, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy uchwala co następuje:  

§   1.   Dochody budżetu gminy w   wysokości 17.381.572 zł   z tego:  

-   dochody bieżące w   wysokości 13.854.297 zł  

-   dochody majątkowe w   wysokości 3.527.275 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

§   2.   Wydatki budżetu w   wysokości 19.671.819 zł   z tego:  

-   wydatki bieżące w   wysokości11.887.459 zł  

-   wydatki majątkowe w   wysokości 7.784.360 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   3.   W budżecie tworzy się rezerwy w   łącznej kwocie 55.000 zł z   tego:  

-   ogólną w   wysokości 21.000 zł  

-   celową na zarządzanie kryzysowe w   wysokości 34.000 zł , zgodnie z   załącznikiem 2.  

§   4.   Ustala się deficyt budżetowy w   wysokości: 2.290.247 zł   .Deficyt zostanie pokryty przychodami z   kredytów w   kwocie 2.290.247 zł   .  

§   5.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 1.000.000 zł,  

2)   wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z   budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł,  

3)   finansowanie planowanego deficytu w   wysokości 2.290.247 zł.  

§   6.   1.   Ustala się przychody budżetu w   wysokości 3.453.310 zł.  

2.   Ustala się rozchody budżetu w   wysokości 1.163.063 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   7.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacja zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie  

1)   dochody - 1.544.790 zł,  

2)   wydatki - 1.544.790 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 4.  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień:  

1)   dochody - 5.000 zł,  

2)   wydatki - 5.000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 5.  

§   8.   Ustala się dotacje udzielane z   budżetu gminy w   wysokości 1.526.811 zł, z   tego:  

1)   dla jednostek sektora finansów publicznych w   kwocie 440.000 zł  

2)   dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   kwocie 1.086.811 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 6.  

§   9.   Wyodrębnia się w   budżecie kwotę 214.527,92 zł do dyspozycji sołectw w   ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z   załącznikiem Nr 7.  

§   10.   1.   Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w   wysokości 7.784.360 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 8a   .  

2.   Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   w wysokości 58.240 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 8b.  

§   11.   1.   Określa się dochody z   tytułu opłat za korzystanie z   zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 77.000 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 1.  

2.   Wydatki na realizacje zadań określonych w   Gminnym Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 75.000 zł, zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

3.   Wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 2.000 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 2.  

§   12.   Ustala się plan dochodów i   wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:  

-   dochody 15.000 zł  

-   wydatki 15.000 zł , zgodnie z   załącznikiem nr 9.  

§   13.   Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w   roku budżetowym w   kwocie 150.000 zł.  

§   14.   Upoważnia się Wójta Gminy do:  

1)   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetowych z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

3)   lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

4)   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł.,  

5)   zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w   załączniku nr 8a finansowanych z   budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2.000.000 zł.,  

6)   przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w   budżecie na 2013 r. w   ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.  

§   15.   Ustala się szczegółowość informacji z   wykonania budżetu za I   półrocze 2013 r. jak zakres i   szczegółowość uchwały budżetowej.  

§   16.   Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:  

1)   uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w   tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,  

2)   uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.  

§   17.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   18.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r. i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik8a.pdf

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik8b.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/231/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 18 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf


Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2013 rok

 

Przyjęte w uchwale na rok 2013 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2013. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 r. Dochody własne zostały przyjęte na poziomie pomniejszonym o 0,9 %, z uwagi na powtarzające się zaległości, na takim właśnie poziomie.

Dochody majątkowe są adekwatne do realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i planowanymi do otrzymania dotacjami lub już przyznanymi dotacjami. 

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów
lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Ponadto przyjęto dodatkowo kwoty wydatków na koszty gospodarki odpadami, na poziomie planowanych z tego tytułu dochodów. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2013.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne.

Wysokość przychodów w roku 2013 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8a do uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »