| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 294/XXX/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 18 grudnia 2012r.

uchwały Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

w sprawie: uchwały Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

SStwierdza się nieważność uchwały Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada
2012 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia w części dotyczącej § 2 pkt 3
- z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w dniu 3 grudnia 2012 roku.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą
Nr 293/XXX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Miejska w Bytomiu wprowadziła m. in. zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia. W § 2 pkt 3 uchwały Rada Miejska postanowiła iż zwalnia się od podatku od nieruchomości ,,lokale użytkowe wynajmowane lub wydzierżawiane z zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa.”

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem należy wskazać na regulację zawartą w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w ust. 1 tegoż art. 7 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a więc cechy przedmiotu muszą zostać w uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a takimi są uchwały w sprawach podatków i opłat lokalnych) przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o charakterze mieszanym,
tj. przedmiotowo - podmiotowym. Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych (w szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 109/11 z dnia 22 marca 2011 roku).

W § 2 pkt 3 badanej uchwały użyto określenia związanego z podmiotowością zwolnień w postaci słów
,,z zasobu nieruchomości gminy i Skarbu Państwa”.

W ocenie Kolegium Izby tak skonstruowane zwolnienie zastosowane w § 2 pkt 3 uchwały
Nr VI/51/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia wskazuje podmioty których dotyczą (tj. jedynie podmioty, które wynajmują lub wydzierżawiają lokale użytkowe wyłącznie z zasobu nieruchomości Miasta Bytomia
i Skarbu Państwa), a zatem mają charakter zwolnień przedmiotowo-podmiotowych. Rada Miejska w Bytomiu nie miała do ustalenia takich zwolnień delegacji ustawowej, a więc w sposób istotny naruszyła art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca z 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdziło nieważność w ww. części badanej uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
26 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Bytomia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Bytomiu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »