| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/I/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2013r.

uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, w części obejmującej zapisy § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 oraz wyraz „pozostałych” w pkt 10 uchwały, stanowiące o różnicowaniu stawek w podatku od nieruchomości w odniesieniu do działalności gospodarczej - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na niedokonaniu zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały, czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 grudnia 2012 roku. W dniu 18 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 304/XXX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Rada Miejska w Pszczynie w badanej uchwale ustaliła w § 1 wysokość stawek podatku od nieruchomości
w skali roku podatkowego, w § 2 uchwaliła, iż podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach na konto bankowe, w kasie oraz w drodze inkasa zgodnie z § 3 uchwały, w § 4 wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi, w § 5 postanowiono, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej, zaś w § 6 podjęto, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zwróciło uwagę, na zapis § 2 pkt 2 uchwały, który brzmi, cyt.:

od 1 m ² powierzchni użytkowej:

a) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,00 zł ,

b) nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona, lub w których rozpoczęto użytkowanie w 2012 roku 14,00 zł ,

c) pokoi noclegowych i hotelowych 15,00 zł,

oraz zapisy § 2 pkt 9 i 10 o treści cyt.:

od budowli – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oddanych do użytku po 30.06.2007 r. – od ich wartości 1,8 %,

10) od budowli pozostałych – od ich wartości 2% ,,

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
a contrario budowle lub ich części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Rada Miejska w Pszczynie korzystając
z uprawnień wynikających z przepisu art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy zróżnicowała stawki podatku od nieruchomości dotyczące przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie obok stawek podstawowych (20 zł oraz 2%) wprowadziła obniżone stawki preferencyjne podatku (14 zł i 15 zł oraz 1,8%). Powyższy przepis art. 5 ust. 3 i ust. 4 należy  interpretować łącznie z art. 20b i art. 20c ww. ustawy. Pierwszy z nich mówi, że w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4 oraz art. 19 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W myśl z kolei art. 20c ustawy w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, w art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis . Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W związku z powyższym, wypełniając przesłanki art. 20b i 20c ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały obowiązkowo winien być przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Prezes w terminie 14 dni mógł przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, które należało uwzględnić podejmując uchwałę. Z oświadczenia Burmistrza Pszczyny złożonego w piśmie z dnia 17 grudnia 2012 roku wynika, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 nie został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miasto zatem nie dokonało zgłoszenia projektu badanej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo że taki wymóg stawia jednostkom samorządu terytorialnego ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego może być realizowana tylko w granicach dozwolonych prawem. Gmina, nie przesyłając projektu badanej uchwały do Prezesa Urzędu, nie spełniła ustawowego wymogu, naruszając procedurę podjęcia uchwały. Brak przesłania projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uniemożliwił uwzględnienie ewentualnych uwag i zastrzeżeń, które mogły mieć istotny wpływ na treść uchwały podjętej przez Radę Miejską w Pszczynie.

Na konieczność przedkładania Prezesowi UOKiK, w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ww. ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projektów uchwał zawierających zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości dotyczących przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wskazuje stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zawarte na stronie http://uokik.gov.pl/wyjaśnienia oraz stanowisko doktryny (np. Etel L., Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin, Finanse Komunalne 2009/10 str. 38).

Zgodnie z ukształtowanym już stanowiskiem, uchwała podjęta bez uprzedniego przesłania jej projektu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub podjęta bez uwzględnienia zgłoszonych przez niego zastrzeżeń - jest nieważna w tym zakresie, w którym przewiduje udzielanie pomocy publicznej (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 lipca 2008 r.
Nr 76/XVIII/2008 - Orzeczenia w Sprawach Samorządowych 2009/1/27, uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 107/2009 - LexPolonica nr 2346432, uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 31/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. - Orzeczenia w Sprawach Samorządowych 2008/2 str. 59 i inne).

W ocenie Kolegium Izby postanowienia § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 w sposób istotny naruszają przepisy art. 20b i art.20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
w  związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). W konsekwencji powyższego, bezprzedmiotowym pozostaje zapis w pkt 10 uchwały w zakresie słowa „pozostałych”, toteż należało je także objąć niniejszym rozstrzygnięciem nadzorczym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 oraz wyraz „pozostałych” w pkt 10 uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Pszczynie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »