| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1/I/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 3 stycznia 2013r.

uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013

w sprawie: uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada
2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013, w części obejmującej zapisy § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 oraz wyraz „pozostałych” w pkt 10 uchwały, stanowiące o różnicowaniu stawek w podatku od nieruchomości w odniesieniu do działalności gospodarczej - z powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na niedokonaniu zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów projektu uchwały, czym naruszono art. 20b i art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 grudnia 2012 roku. W dniu 18 grudnia 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 304/XXX/2012 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie przedmiotowej uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 niniejszej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny.

Rada Miejska w Pszczynie w badanej uchwale ustaliła w § 1 wysokość stawek podatku od nieruchomości
w skali roku podatkowego, w § 2 uchwaliła, iż podatek od nieruchomości od osób fizycznych jest płatny w ratach na konto bankowe, w kasie oraz w drodze inkasa zgodnie z § 3 uchwały, w § 4 wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi, w § 5 postanowiono, że uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i poprzez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz podlega publikacji w prasie lokalnej, zaś w § 6 podjęto, że uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Oceniając zgodność badanej uchwały z prawem, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zwróciło uwagę, na zapis § 2 pkt 2 uchwały, który brzmi, cyt.:

od 1 m ² powierzchni użytkowej:

a) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,00 zł ,

b) nowo wybudowanych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona, lub w których rozpoczęto użytkowanie w 2012 roku 14,00 zł ,

c) pokoi noclegowych i hotelowych 15,00 zł,

oraz zapisy § 2 pkt 9 i 10 o treści cyt.:

od budowli – sieci kanalizacyjnych i wodociągowych oddanych do użytku po 30.06.2007 r. – od ich wartości 1,8 %,

10) od budowli pozostałych – od ich wartości 2% ,,

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na mocy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
a contrario budowle lub ich części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, Rada Miejska w Pszczynie korzystając
z uprawnień wynikających z przepisu art. 5 ust. 3 i 4 ww. ustawy zróżnicowała stawki podatku od nieruchomości dotyczące przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, gdzie obok stawek podstawowych (20 zł oraz 2%) wprowadziła obniżone stawki preferencyjne podatku (14 zł i 15 zł oraz 1,8%). Powyższy przepis art. 5 ust. 3 i ust. 4 należy  interpretować łącznie z art. 20b i art. 20c ww. ustawy. Pierwszy z nich mówi, że w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 2, art. 12 ust. 4 oraz art. 19 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej. W myśl z kolei art. 20c ustawy w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2-4, w art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1 i 3, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis . Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

W związku z powyższym, wypełniając przesłanki art. 20b i 20c ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt uchwały obowiązkowo winien być przesłany Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Prezes w terminie 14 dni mógł przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy, które należało uwzględnić podejmując uchwałę. Z oświadczenia Burmistrza Pszczyny złożonego w piśmie z dnia 17 grudnia 2012 roku wynika, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 nie został przesłany do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miasto zatem nie dokonało zgłoszenia projektu badanej uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mimo że taki wymóg stawia jednostkom samorządu terytorialnego ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego może być realizowana tylko w granicach dozwolonych prawem. Gmina, nie przesyłając projektu badanej uchwały do Prezesa Urzędu, nie spełniła ustawowego wymogu, naruszając procedurę podjęcia uchwały. Brak przesłania projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uniemożliwił uwzględnienie ewentualnych uwag i zastrzeżeń, które mogły mieć istotny wpływ na treść uchwały podjętej przez Radę Miejską w Pszczynie.

Na konieczność przedkładania Prezesowi UOKiK, w trybie określonym w art. 7 ust. 3 ww. ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projektów uchwał zawierających zróżnicowanie stawek podatku od nieruchomości dotyczących przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wskazuje stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zawarte na stronie http://uokik.gov.pl/wyjaśnienia oraz stanowisko doktryny (np. Etel L., Pomoc publiczna w uchwałach podatkowych rad gmin, Finanse Komunalne 2009/10 str. 38).

Zgodnie z ukształtowanym już stanowiskiem, uchwała podjęta bez uprzedniego przesłania jej projektu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub podjęta bez uwzględnienia zgłoszonych przez niego zastrzeżeń - jest nieważna w tym zakresie, w którym przewiduje udzielanie pomocy publicznej (uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 31 lipca 2008 r.
Nr 76/XVIII/2008 - Orzeczenia w Sprawach Samorządowych 2009/1/27, uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 grudnia 2009 r. Nr 107/2009 - LexPolonica nr 2346432, uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 31/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. - Orzeczenia w Sprawach Samorządowych 2008/2 str. 59 i inne).

W ocenie Kolegium Izby postanowienia § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada  2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013 w sposób istotny naruszają przepisy art. 20b i art.20c ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
w  związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.). W konsekwencji powyższego, bezprzedmiotowym pozostaje zapis w pkt 10 uchwały w zakresie słowa „pozostałych”, toteż należało je także objąć niniejszym rozstrzygnięciem nadzorczym.

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 1 pkt 2 lit. b oraz lit. c i pkt 9 oraz wyraz „pozostałych” w pkt 10 uchwały Nr XXVI/346/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Pszczynie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »