| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.26.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych "Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy"

W dniu 11 stycznia 2013 roku, pomiędzy:

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

Regon 000515661 NIP 547-10-06-080,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego

zwaną dalej „Gminą Bielsko-Biała”

a

Gminą Wilkowice z siedzibą w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25,

Regon 072182309 NIP 937-26-32-468,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

zwaną dalej „Gminą Wilkowice”

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w dniu 19 stycznia 2013 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

§ 2. Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Do obowiązków Gminy Bielsko-Biała, związanych z organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z budżetu Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Do obowiązków Gminy Wilkowice w ramach organizacji przedsięwzięcia należy:

1) pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z organizacją przedsięwzięcia,

2) promowanie Gminy Bielsko-Biała w środkach masowego przekazu współpracujących z Gminą Wilkowice,

3) umieszczenie baneru reklamowego Gminy Bielsko-Biała w miejscu imprezy o wymiarach 6m x 1m.

§ 5. W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia do rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Gminy Bielsko-Biała.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Zastępca Prezydenta Miasta
Zbigniew Michniowski

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Janiak

Prawnik, ekspert w zakresie prawa cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »