| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.26.2013 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych "Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy"

W dniu 11 stycznia 2013 roku, pomiędzy:

Gminą Bielsko-Biała z siedzibą w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1,

Regon 000515661 NIP 547-10-06-080,

reprezentowaną przez:

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego

zwaną dalej „Gminą Bielsko-Biała”

a

Gminą Wilkowice z siedzibą w Wilkowicach ul. Wyzwolenia 25,

Regon 072182309 NIP 937-26-32-468,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Wilkowice - Mieczysława Rączkę

zwaną dalej „Gminą Wilkowice”

zostało zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1. Mając na uwadze treść art. 7 ust. 1 pkt. 10 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w dniu 19 stycznia 2013 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich otwartych „Śladami Arcyksiężnej Marii Teresy”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.

§ 2. Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia.

§ 3. 1. Do obowiązków Gminy Bielsko-Biała, związanych z organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z budżetu Gminy Bielsko-Biała.

§ 4. Do obowiązków Gminy Wilkowice w ramach organizacji przedsięwzięcia należy:

1) pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z organizacją przedsięwzięcia,

2) promowanie Gminy Bielsko-Biała w środkach masowego przekazu współpracujących z Gminą Wilkowice,

3) umieszczenie baneru reklamowego Gminy Bielsko-Biała w miejscu imprezy o wymiarach 6m x 1m.

§ 5. W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia do rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Gminy Bielsko-Biała.

§ 6. Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy Wilkowice
Mieczysław Rączka

Zastępca Prezydenta Miasta
Zbigniew Michniowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »