| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/182/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krupski Młyn

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012 r. poz. 391), oraz art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Bytomiu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.)   Rada Gminy Krupski Młyn  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   Określić Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Krupski Młyn, stanowiący załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXV/182/12    
Rady Gminy Krupski Młyn    
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I   PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRUPSKI MŁYN  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   1.   Regulamin utrzymania czystości i   porządku w   Gminie Krupski Młyn, zwany dalej „Regulaminem”  ustala  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości i   porządku  na  terenie  gminy Krupski Młyn w   celu zapewnienia ochrony jej terenów i   środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi.  

2.   Ilekroć w   Regulaminie jest mowa o:  

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391);  

2)   ustawie o   odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach  (t.j. Dz. U. z   2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.);  

3)   nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, o   których mowa w   art. 46 ustawy z   dnia 23 kwietnia  1964 r. kodeksu cywilnego (Dz. U. z   1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);  

4)   właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela zgodnie z   art. 2   ust. 1   pkt 4   ustawy;  

5)   odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 4   ustawy o   odpadach;  

6)   odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w   ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i   masę, nie mogą być umieszczone w   typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z   budowy bądź remontu;  

7)   odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 7   ustawy o   odpadach;  

8)   odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 8b ustawy o   odpadach;  

9)   odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt. 1   ustawy z   dnia 11 maja 2001 r. o   opakowaniach i   odpadach opakowaniowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.);  

10)   odpadach budowlanych i   rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z   drobnych remontów i   innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę;  

11)   odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z   treścią art. 3   ust. 2   ustawy o   odpadach w   odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne;  

12)   nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć nieczystości zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt. 1   ustawy;  

13)   zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiorniki zgodnie z   treścią art. 2   ust. 1   pkt. 5   ustawy;  

14)   zbieraniu odpadów – należy to rozumieć działanie zgodnie z   treścią art. 3   ust. 3   pkt 23 ustawy o   odpadach;  

15)   zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta zgodnie z   treścią art. 4   ust. 17 ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z   2003 r. Nr 106, poz. 1002 z   późn.zm.);  

16)   zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta zgodnie z   treścią art. 2   pkt 1   ustawy z   dnia 29 czerwca 2007 r. o   organizacji hodowli i   rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z   2007 r. Nr 133, poz. 921 ze zm.) ;  

17)   przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w   rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź posiadającego wydane przez Wójta Gminy Krupski Młyn zezwolenie na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych;  

18)   terenie użytku publicznego – należy przez to rozumieć tereny ogólnodostępne takie jak:  chodniki, jezdnie, parkingi, parki, skwery, zieleńce, place, itp.  

19)   stronach internetowych Gminy Krupski Młyn – należy przez to rozumieć strony o   adresie   www.bipkrupskimlyn.pl   oraz   www.krupskimlyn.eu  

3.   Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i   stosowane w   zgodzie w   szczególności z   przepisami ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach   (t.j. Dz.U. z   2012 r. poz. 391)  oraz ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 185 poz. 1243 z   późn.zm.).  

Rozdział 2.
Wymagania w   zakresie utrzymania czystości i   porządku na terenie nieruchomości  

§   2.   Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie czystości i   porządku na terenie  nieruchomości  poprzez:  

1.   wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady, zapewniającego łatwy dostęp i   nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i   użytkowników dróg, z   zachowaniem warunków określonych w   § 23 Rozporządzenia z   dnia 12 kwietnia 2012 r. Ministra Infrastruktury w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i   ich usytuowanie ( Dz.U. z   2002 r. Nr 75 poz. 690 z   późn.zm.); w   przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z   właścicielem,  

2.   dbanie o   nie przepełnianie pojemników i   kontenerów,  

3.   składowanie odpadów tylko w   miejscach do tego przeznaczonych,  

4.   wykaszanie, zbieranie liści, gałęzi itp.  

§   3.   Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w   pojemnikach na odpady, winny zostać poddane segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie frakcji odpadów podlegającej selektywnej zbiórce.  

§   4.   1.   Właściciele nieruchomości  mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:  

1)   zbieranie w   przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach bądź  workach następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a)   papier,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  opakowania wielomateriałowe, metal,  

d)   odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane w   tym również odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

e)   odpady zielone,  

2)   zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych:  

a)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

b)   zużyte baterie i   akumulatory,  

c)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

d)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

e)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

f)   zużyte opony,  

3)   zagospodarowanie odpadów zielonych i   odpadów ulegających biodegradacji w   miarę możliwości w   kompostownikach poprzez kompostowanie, z   przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, samodzielne dostarczanie odpadów komunalnych wymienionych pkt. 1   i 2   do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

4)   gromadzenie mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w   wydzielonym miejscu  na terenie nieruchomości w   sposób, który nie utrudnia korzystania z   nieruchomości i   przygotowanie do usunięcia z   nieruchomości w   terminach określonych w   harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.  

2.   W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie frakcje odpadów określone w   ust.1 pkt.1 zgodnie z   opisem na pojemniku lub worku.  

3.   Odpady komunalne, a   w szczególności selektywnie zbierane odpady opakowaniowe (np. butelki Pet, kartony po mleku i   napojach) jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść przed wrzuceniem do pojemnika bądź worka.  

4.   W przypadku wyjątkowego i   krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, dozwolone jest gromadzenie ich we własnych, szczelnych workach z   tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, nie powodujących uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.  

§   5.   1.   Zabrania się:  

1)   wrzucania do pojemników  lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innego rodzaju odpadów niż opisany na pojemniku lub worku,  

2)   gromadzenia w   pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i   żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i   wybuchowych,  

3)   spalania w   pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, w   tym również suchych odpadów roślinnych,  

4)   składowania w   koszach ulicznych odpadów powstałych w   wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a   także odpadów powstających w   gospodarstwach domowych,  

5)   składowania w   pojemnikach na odpady zmieszane ustawione dla potrzeb gromadzenia odpadów pochodzących z   gospodarstw domowych  odpadów pochodzących z   prowadzonej działalności gospodarczej.  

2.   Zabrania się spalania odpadów komunalnych na powierzchni ziemi oraz w   instalacjach grzewczych budynków za wyjątkiem odpadów wymienionych w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z   dnia 21 kwietnia 2006 r. w   sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metodach odzysku (Dz.U. z   2006 r. Nr 75, poz. 527 ze zm.) którymi m. in.: są odpady z   drewna, papier i   tektura, nie zawierające substancji niebezpiecznych.  

§   6.   Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i   systematycznego ich opróżniania w   sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.  

§   7.   1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu i   błota oraz innych zanieczyszczeń z   chodników bezpośrednio przylegających do nieruchomości, przy czym za niezwłoczne usunięcie należy rozumieć uprzątnięcie zanieczyszczeń w   dniu ich powstania.  

2.   Obowiązek określony w   pkt 1   winien być realizowany poprzez zgarnięcie i   spryzmowanie śniegu i   lodu w   miejsce nie powodujące zakłóceń w   ruchu pieszych i   pojazdów oraz podjęcie działań  usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z   chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.  

3.   Zanieczyszczenia  usuwane z   chodników i   innych  części  nieruchomości  służących do  użytku  publicznego należy gromadzić w   miejscu, nie powodującym zakłóceń w   ruchu pieszych lub pojazdów.  

4.   Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest bieżące usuwanie sopli i   nawisów śniegu z   dachu, stwarzających zagrożenia dla przechodniów i   mienia.  

5.   Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota i   innych zanieczyszczeń z   chodnika na jezdnię.  

6.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenów nieruchomości służących do użytku publicznego, a   w szczególności dojść do budynków  oraz punktów gromadzenia odpadów.  

§   8.   1.   Każda nieruchomość, której użytkowanie powoduje powstawanie ścieków bytowo-gospodarczych musi być zaopatrzona w   instalację odprowadzającą te ścieki do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości w   przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych w   przypadkach określonych w   art. 5   ust.1 pkt 2   ustawy.  

2.   Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania na pola, łąki itp.  

§   9.   1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, w   sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, w   szczególności ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i   do ziemi.  

2.   Doraźne naprawy  pojazdów  samochodowych  poza  warsztatami  naprawczymi,  mogą  odbywać  się  na terenie nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości i   tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla osób trzecich i   nie  powodują zanieczyszczenia środowiska, a   powstające odpady gromadzone będą w   sposób umożliwiający ich usunięcie, w   przeznaczonych do tego pojemnikach.  

3.   Właściciele garaży są zobowiązani do utrzymania porządku i   czystości oraz zbierania odpadów powstałych w   wyniku użytkowania pomieszczenia garażu i   eksploatacji pojazdów. Odpady powinny być zbierane co najmniej z   podziałem na odpady niebezpieczne i   pozostałe odpady komunalne.  

Rozdział 3.
Rodzaje i   minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, ich utrzymania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym  

§   10.   1.   Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i   porządku na jej terenie poprzez wyposażenie nieruchomości w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dostosowując ich pojemność do potrzeb przy uwzględnieniu przyjętych normoraz częstotliwości opróżniania pojemników i   z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad.  

2.   Wyposażenie w   pojemniki może zostać dokonane poprzez ich zakup, wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne bądź w   inny sposób ustalony z   przedsiębiorcą lub też poprzez złożenie  wniosku do gminy o   świadczenie usługi dodatkowej w   postaci wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o   pojemności uwzględniającej przyjęte normatywy i   częstotliwość opróżniania pojemników, za dodatkową opłatą.  

3.   Wyposażenie w   pojemniki może zostać dokonane poprzez ich zakup, wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne bądź w   inny sposób ustalony z   przedsiębiorcą lub też poprzez złożenie  wniosku do gminy o   świadczenie usługi dodatkowej w   postaci wyposażenia nieruchomości zamieszkałej w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych o   pojemności uwzględniającej przyjęte normatywy i   częstotliwość opróżniania pojemników, za dodatkową opłatą.  

§   11.   1.   Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy służą:  

1)   kosze uliczne wykonane z   tworzyw sztucznych lub metalu o   pojemności minimalnej 20 l,  

2)   kosze ustawione w   miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) wykonane z   tworzyw sztucznych lub metalu o   pojemności co najmniej 50 l ,  

3)   pojemniki (kubły) na odpady zmieszane wykonane z   tworzyw sztucznych lub metalowe o   pojemności minimalnej 120 l i   większe w   zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość oraz częstotliwość odbioru,  

4)   przezroczyste worki  polietylenowe PE-HD o   pojemności minimalnej 100 l przeznaczone w   zabudowie jednorodzinnej na odpady zbierane selektywnie oraz pojemniki (kubły) o   pojemności co najmniej 240 l i   większe, wykonane z   tworzyw sztucznych przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów w   zabudowie wielorodzinnej, w   następującej kolorystyce:  

a)   niebieski z   przeznaczeniem na papier,  

b)   zielony z   przeznaczeniem na szkło,  

c)   żółty z   przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal, w   tym opakowania aluminiowe,  

d)   brązowy z   przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.  

§   12.   1.   W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w   systemie pojemnikowym w   osiedlowej zabudowie wielorodzinnej, pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w   tzw. gniazdach, z   zachowaniem odrębności składowania dla danej frakcji – 4   pojemniki na poszczególne frakcje - po jednym pojemniku na każdą frakcję oraz pojemnik na pozostałe odpady, przy czym 1   gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki powinno znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym,w którym znajdują się pojemniki na odpady zmieszane.  

2.   Ze względu na ograniczenia terenowe dopuszcza się przystąpienie zabudowy wielorodzinnej o   liczbie lokali do 7   do systemu selektywnej zbiórki odpadów przewidzianej dla zabudowy jednorodzinnej, na pisemny wniosek właściciela  nieruchomości.  

3.   Pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać  trwałe oznaczenie określające ich przeznaczenie oraz być utrzymane w   odpowiedniej kolorystyce.  

4.   Właścicielom nieruchomości zamieszkałych pojemniki i   worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane przez wyłonionego przez gminę przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne a   także w   siedzibie Urzędu Gminy Krupski Młyn.  

5.   Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta zapewniające bezpieczne i   długotrwale użytkowanie, w   tym obsługę przy opróżnianiu  (być dostosowane do współpracy z   samochodem wyładowczym przedsiębiorcy).  

§   13.   1.   Pojemniki na odpady winny być ustawione w   granicach nieruchomości, na równej nawierzchni, w   miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i   błota.  

2.   Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w   czystości.  

§   14.   1.   Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkałych przy uwzględnieniuśredniej ilości wytwarzania odpadów komunalnych w   gospodarstwach domowych w   miesiącu oraz liczby osób korzystających z   tych pojemników:  

1)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje nie więcej niż 5   osób - jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

2)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 6   do 10 osób  -  dwa pojemniki o   pojemności 120 l lub jeden pojemnik o   pojemności 240 l,  

3)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 11 do 15 osób - trzy pojemniki o   pojemności 120 l  lub jeden pojemnik o   pojemności 240 l i   jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

4)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 15 do 20 osób - dwa pojemniki o   pojemności 240 l,  

5)   dla nieruchomości, na której zamieszkuje od 20 do 30 osób –trzy pojemniki o   pojemności 240 l,  

6)   dla nieruchomości powyżej 30 osób – pojemnik o   pojemności 1100 l  lub więcej w   zależności                                        od potrzeb.  

2.   Średnia ilość wytwarzania odpadów komunalnych przypadająca na mieszkańca nieruchomości zamieszkałej  wynosi:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej 25 l przyjmując dwutygodniowy cykl opróżniania pojemników,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej 20 l przyjmując tygodniowy cykl opróżniania pojemników.  

§   15.   1.   Podstawą ustalenia minimalnej pojemności pojemników na odpady komunalne w   nieruchomościach niezamieszkałych są następujące średnie, miesięczne ilości odpadów komunalnych:  

1)   dla szkół wszelkiego typu  – nie mniej niż 2   l na każdego ucznia i   pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l,  

2)   dla biur, urzędów, przychodni lekarskich – nie mniej niż 10 l na każdą zatrudniona osobę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik pojemności 120 l,  

3)   dla przedszkoli  – nie mniej niż 2   l na każde dziecko i   pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 240 l,  

4)   dla sklepów i   punktów usługowych  – nie mniej niż 30 l na każdą osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

5)   dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

6)   dla hoteli, pensjonatów – nie mniej niż 10 l na na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

7)   dla budynków użyteczności publicznej poza wyżej wymienionymi – 2   l na każdego pracownika, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 120 l,  

8)   dla ogródków działkowych – nie mniej niż 20 l na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w   okresie od 1   marca do 31 października, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 240 l,  

9)   dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l, a   w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i   Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 15 l na jeden grobowiec, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o   pojemności 1100 l.  

§   16.   1.   Każda nieruchomość zamieszkała winna być wyposażona w   co najmniej 1   pojemnik o   minimalnej pojemności 120 l.  

2.   Liczba pojemników i   częstotliwość odbierania odpadów z   nieruchomości winna zapewniać nie przepełnienie (nie przeciążenie) pojemników oraz utrzymanie czystości i   porządku wokół pojemników.  

§   17.   Prowadzący działalność gospodarczą handlowo-usługową są zobowiązani do ustawienia w   miejscach publicznie dostępnych, w   szczególności przed sklepami, punktami gastronomicznymi kosze na odpady komunalne w   ilości zapewniającej czystość i   porządek w   sąsiedztwie prowadzonej działalności handlowo-usługowej, o   pojemności nie mniejszej niż  50 l.  

§   18.   W zabudowie jednorodzinnej oraz na działkach odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być gromadzone w   przydomowych kompostownikach.  

             

§   19.   Właściciele nieruchomości lub przedsiębiorcy użytkujący tereny komunikacji publicznej zobowiązani są wyposażyć miejsca publiczne takie jak w   szczególności drogi publiczne, ciągi pieszo-rowerowe, przystanki komunikacji, parki w   zamocowane na stałe kosze uliczne o   minimalnej pojemności 20 l w   miarę potrzeb, zgodnie z   następującymi zasadami:  

1.   na chodnikach kosze należy ustawiać w   odległości nie większej niż 500 m,  

2.   na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować przy wiatach przystankowych a   jeśli jej nie ma to w   sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

Rozdział 4.
Częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów komunalnych i   nieczystości ciekłych z   terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§   20.   Odpady komunalne należy usuwać z   terenu nieruchomości zgodnie z   częstotliwościami określonymi poniżej,  przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewniać lokalne potrzeby w   tym zakresie, w   tym zagwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.  

§   21.   1.   Odpady zmieszane z   terenu nieruchomości należy usuwać z   następującą częstotliwością:  

1)   w przypadku zabudowy jednorodzinnej -  jeden raz na dwa tygodnie,  

2)   w przypadku zabudowy wielorodzinnej - co najmniej jeden raz na tydzień.  

2.   W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych w   zabudowie jednorodzinnej  

dopuszcza się usuwanie odpadów zmieszanych z   częstotliwością jeden raz w   miesiącu.  

3.   Odpady komunalne pochodzące z   selektywnej zbiórki w   postaci papieru, metalu, tworzyw  

sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych należy usuwać zgodnie z   następującą częstotliwością:  

1)   z terenu nieruchomości w   zabudowie jednorodzinnej co najmniej jeden raz na miesiąc, w   zabudowie wielorodzinnej co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,  

2)   dla nieruchomości, na której znajdują się obiekty użyteczności publicznej co najmniej jeden raz na miesiąc,  

3)   dla punktów selektywnego zbierania co najmniej jeden raz na miesiąc,  

4)   dla ogródków działkowych co najmniej jeden raz na miesiąc.  

4.   Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych punktach rozmieszczonych na terenie Gminy Krupski Młyn, w   tym punktach sprzedaży i   placówkach oświatowych. Lista punktów zamieszczona jest na stronach internetowych gminy. Odpady te należy usuwać z   częstotliwością zapewniającą nie przepełnienie pojemników.  

5.   Przeterminowane leki należy wrzucać do pojemników znajdujących się w   wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Krupski Młyn, których lista zamieszczona jest na stronach internetowych gminy. Odpady te należy usuwać z   częstotliwością zapewniającą nie przepełnienie pojemników, co najmniej  jeden raz na kwartał.  

6.   Meble i   inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny wystawione przez mieszkańców nieruchomości  usuwane będą w   określony dzień – dwa razy w   roku. Informacjao terminach wywozu przekazywana będzie każdorazowo poprzez ogłoszenia rozmieszczone na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn.  

7.   Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych w   wyniku pielęgnacji zieleni (chwasty, liście, trawa, drobne gałęzie drzew i   krzewów) oraz odpady ulegające biodegradacji, w   tym  pozostałości owoców i   warzyw poza możliwością ich kompostowania na miejscu należy umieszczać w   specjalnie do tego celu przeznaczonych oznakowanych pojemnikach (zabudowa wielorodzinna) bądź workach przekazanych przez przedsiębiorcę (zabudowa jednorodzinna). Usuwanie tych odpadów z   nieruchomości prowadzone jest  sezonowo, w   okresie od 15 kwietnia        do 15 listopada, z   częstotliwością określoną w   harmonogramie.  

8.   Akumulatory, chemikalia oraz zużyte opony należy usuwać poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy w   określony dzień – jeden raz w   roku w   okresie jesiennym. Informacjao terminach wywozu przekazywana będzie każdorazowo poprzez ogłoszenia  rozmieszczone na tablicach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Krupski Młyn.  

9.   Odpady budowlane i   rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

10.   Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie wymienionych w   § 4   ust.1 mieszkańcy mogą pozbywać się ich poprzez dostarczanie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Informacja o   godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów zamieszczona zostanie na stronach internetowych Gminy Krupski Młyn.  

11.   Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z   terenów przeznaczonych do użytku publicznego:  

1)   z  koszy ulicznych co najmniej jeden raz w   tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia  pojemników, w   razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,  

2)   z koszy ustawionych w   miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej jeden raz w   miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w   razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,  

3)   usuwanie odpadów komunalnych z   cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż jeden raz w   tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w   razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.  

§   22.   Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach lub workach, a   także odbiór mebli i   innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z   wyodrębnionego miejsca w   rejonie bramy lub furtki wejściowej, z   placyku gospodarczego, altanki śmieciowej, dostępnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.  

§   23.   1.   Właściciel nieruchomości jest obowiązany do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z   częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika zwłaszcza wynikający z   jego przepełnienia, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał.  

2.   Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Wójta Gminy na prowadzenie działalności w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i   transportu nieczystości ciekłych zostaje udostępniony na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn.  

3.   W przypadku wyposażenia nieruchomości w   przydomową oczyszczalnie ścieków usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z   instrukcją jej eksploatacji.  

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z   wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§   24.   1.   Właściciele nieruchomości, w   celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w   strumieniu odpadów komunalnych, obowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych odpadów w   wyznaczonych na terenie Gminy Krupski Młyn miejscach, bądź dostarczania bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i   na własne potrzeby, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy gromadzić je w   pojemnikach bądź dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§   25.   1.   Osoby utrzymujące psy oraz inne zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami  zgodnie z   ustawą o   ochronie zwierząt w   tym dołożenia wszelkich starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:  

1)   w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a   psa rasy uznawanej za agresywną,  lub psa z   innych powodów zagrażającego otoczeniu bądź też psa o   wysokości liczonej od  początku przednich łap do punktu nad łopatkami wynoszącej ponad 30 cm także z   nałożonym kagańcem,  

2)   nie pozostawianie zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w   pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w   sposób  uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z   niego,  

3)   usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i   inne zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a   w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, trawnikach i   zieleńcach.  Przepis ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z   psów asystujących.  

3.   Zezwala się na zwolnienie psa ze smyczy, ale z   nałożonym kagańcem jedynie w   terenach mało uczęszczanych przez ludzi i   tylko wtedy gdy osoba utrzymująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Zezwolenie nie dotyczy ras uznanych za agresywne.  

4.   Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:  

1)   wypuszczania psów bez dozoru poza teren nieruchomości, stanowiącej własność właściciela zwierzęcia, a   w budynkach wielorodzinnych poza obręb własnego mieszkania,  

2)   zwalniania psów ze smyczy poza ogrodzeniem, z   zastrzeżeniem pkt 3,  

3)   wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw i   gier, piaskownic dla dzieci, basenów kąpielowych i   innych miejsc wykorzystywanych do kąpieli oraz na teren cmentarza,  

4)   wprowadzania psów  na teren szkół, przedszkoli i   innych do obiektów użyteczności publicznej, z   wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np.: lecznice, wystawy.  

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w   poszczególnych nieruchomościach  

§   26.   1.   Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z   produkcji rolniczej, w   pomieszczeniach zamkniętych i   terenach ogrodzonych tak, by zwierzęta te nie mogły samowolnie opuścić nieruchomości.  

2.   Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w   szczególności zapachowych (odory) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

3.   Powstające w   trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i   nieczystości należy gromadzić w   miejscu nie stwarzającym uciążliwości w   korzystaniu z   nieruchomości sąsiednich.  

4.   Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich na obszarach z   zabudową wielorodzinną.  

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§   27.   1.   Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1)   zabudowane obiektami i   magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych,  

2)   skoncentrowanego budownictwa wielorodzinnego.  

2.   Deratyzację na obszarach wymienionych ust. 1   pkt.1  należy przeprowadzić raz w   roku w   wrześniu lub październiku.  

3.   Deratyzację na obszarach wymienionych w   ust 1. pkt2 należy przeprowadzać w   miarę potrzeby, w   sytuacji wystąpienia zaszczurzenia.  

4.   W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Krupski Młyn w   uzgodnieniu z   właściwym Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »