| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/183/12 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. Z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. Z   2012 r. poz. 391), po konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (t.j. Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), Rada Gminy Krupski Młyn  

u c h w   a l a, co następuje:  

§   1.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zryczałtowaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są z   nieruchomości wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   szkło,  

4)   tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i   metal,  

5)   odpady ulegające biodegradacji jeżeli nie są kompostowane, w   tym odpady opakowaniowe i   odpady zielone,  

6)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

7)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

2.   Opłata, o   której mowa w   ust. 1   obejmuje również przyjmowanie od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 3   wymienionych poniżej frakcje odpadów:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyte opony,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   drobnych remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.  

§   2.   1.   Zmieszane odpady komunalne odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   zatwierdzonym przez          gminę harmonogramem z   następującą częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – raz na dwa tygodnie,  

2)   budynki wielorodzinne –  nie rzadziej niż raz na tydzień.  

2.   W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych w   zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się usuwanie odpadów zmieszanych z   częstotliwością jeden raz w   miesiącu.  

3.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z   tworzywa sztucznego, metalu i   opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w   odpowiednich foliowych workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki  odbierane są z   nieruchomości zgodnie z   zatwierdzonym przez gminę harmonogramem, z   częstotliwością:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

4.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   odpowiednich foliowych workach lub pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane będą z   nieruchomości w   sezonie trwającym od 15 kwietnia do 15 listopada, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1)   budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2)   budynki wielorodzinne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

5.   Worki na odpady gromadzone w   sposób selektywny (tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne i   metal, odpady zielone ulegające biodegradacji) będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę w   ilości nie większej niż ilość odebranych worków z   odpadami gromadzonymi selektywnie. Przedsiębiorca odbierał będzie worki wypełnione w   co najmniej 50% ich pojemności.  

6.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji będzie dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki, ponadto publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn pod adresem   www.krupskimlyn.eu   oraz dostępny w   Urzędzie Gminy w   Krupskim Młynie.  

7.   Meble i   odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny odbierane będą dwa razy w   roku. Informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn pod adresem   www.krupskimlyn.eu  

8.   Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych jak również odbiór odpadów selektywnie zebranych zgromadzonych w   pojemnikach lub workach oraz odpadów wielkogabarytowych, odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości lub z   wyodrębnionego, urządzonego miejsca w   rejonie bramy lub furtki, z   placyku gospodarczego bądź altanki śmieciowej, dostępnych dla przedsiębiorcy.  

9.   Odbiór akumulatorów, chemikaliów oraz zużytych opon odbywał się będzie jeden raz w   roku w   okresie jesiennym poprzez mobilny punkt zbiórki. Informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn pod adresem   www.krupskimlyn.eu  

10.   Odbiór przeterminowanych leków oraz zużytych baterii odbywał się będzie poprzez punkty zbiórki. Lista punktów wraz z   godzinami otwarcia opublikowana będzie na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn pod adresem   www.krupskimlyn.eu   .  

§   3.   1.   Mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady komunalne wymienione § 1   ust. 2   .  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych, odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krupski Młyn pod adresem   www.krupskimlyn.eu   Informacja ta zamieszczona będzie także na ulotce z   harmonogramem wywozu odpadów z   nieruchomości.  

§   4.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą  od 1   lipca 2013 r.  

2.   Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy Urzędu Gminy w   Krupskim Młynie oraz umieszczenie jej treści w   Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Janusz   Weiss

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »