| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/252/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice,

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Ożarowice, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych urządzeń,

3) częstotliwości i sposobu odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1) utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,

2) odpadach z dnia 21 kwietnia 2001r.,

3) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r.,

4) organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,

5) ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) sprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynku,

2) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

3) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych do pojemników o wielkości i liczbie zgodnej z zapisami niniejszego regulaminu oraz przekazywanie ich odbierającemu,

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich odbiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem lub samodzielnego dostarczania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) gromadzenie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

6) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie do 12 miesięcy, od dnia przekazania jej do eksploatacji, a do czasu jej wybudowania gromadzenie nieczystości w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany lub odprowadzanie tych nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wymagania przepisów prawa budowlanego.

7) utrzymywanie drzew i krzewów w stanie zapobiegającym wyrządzaniu szkód, pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej istniejącej na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznych, zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników inwazyjnych,

8) przestrzeganie zakazu palenia śmieci, ich wywozu w miejsca do tego nie przeznaczone
oraz zasypywania rowów przydrożnych i melioracyjnych,

9) sprzątanie niezwłocznie po opadach błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej do ruchu pieszego położoną przy nieruchomości. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości,

10) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części obiektów znajdujących się na terenie nieruchomości,

11) oznaczenie nieruchomości, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd.

12) zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

1. Prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez segregowanie odpadów powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:

a) papier, tektura,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) przeterminowane leki i chemikalia,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,

k) zużyte opony,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

m) odpady zielone.

2. Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone,

c) zanieczyszczenia suche, w tym piasek służący do ograniczenia śliskości usuwane winny być z tych miejsc niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania i gromadzone w pojemnikach na odpady.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach. Ilość i pojemność pojemników lub kontenerów należy dostosować do ilości osób korzystających z tych urządzeń z uwzględnieniem rodzaju zabudowy i częstotliwości opróżniania określonej w Regulaminie.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 801,

2) worki na odpady zbierane selektywnie pojemności nie mniejszej niż 301,

3) kosze uliczne o pojemności od 301 do 701,

4) pojemniki typu IGLO.

3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki z tworzywa sztucznego odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu wg następującej kolorystyki:

1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,

2) zielony z przeznaczeniem na szkło i puszki metalowe,

3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

4) brązowy na odpady zielone i biodegradowalne.

4. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielom odbiorca świadczący usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować wielkość i ilość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu przyjmując, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca wytwarzanych jest średnio 601 odpadów zmieszanych na miesiąc, z zastrzeżeniem że:

1) jednoosobowe gospodarstwo domowe zobowiązane jest wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 801,

2) rodziny dwuosobowe i liczniejsze są zobowiązane wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1101 (przy uwzględnieniu średniej ilości wytwarzanych odpadów).

6. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogrodami działkowymi oraz pozostałe podmioty zobowiązani są dostosować ilość i wielkość pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące miesięczne normatywy odbioru odpadów:

1) sklepy i punkty usługowe - na każde l0m2powierzchni całkowitej 501, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1101 na lokal,

2) punkty handlowe poza lokalem - na każdego zatrudnionego 401,

3) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne 201, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1101 na lokal,

4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych, kluby, wypożyczalnie - na każdego zatrudnionego 401, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1101,

5) budynki użyteczności publicznej —na każdego zatrudnionego 101,

6) szkoły, przedszkola— na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) 121,

7) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej - na jednego pacjenta 121, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1101,

8) hotele i domy pomocy społecznej— na jedno miejsce noclegowe 601,

9) place targowe - nie mniej niż 41/m2,

10) cmentarze-nie mniej niż 31 na jedno miejsce pochówku.

7. Miejsca imprez masowych powinny być wyposażane w pojemnik o pojemności co najmniej 1101 na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz odpowiednią ilość toalet przenośnych. Organizatorzy imprez są zobowiązani do zawarcia z podmiotami uprawnionymi umowy o dostarczenie pojemników i toalet oraz ich niezwłoczne opróżnienie i uprzątnięcie.

8. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady. Pojemniki powinny być umieszczone przy wejściu dolokalu.

9. Do selektywnej zbiórki dopuszcza się korzystanie z pojemników typu IGLO rozmieszczonych w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy, do których można dostarczyć następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura – pojemniki koloru niebieskiego,

2) szkło i puszki metalowe – pojemnik koloru zielonego,

3) tworzywo sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – pojemnik koloru żółtego.

§ 7. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć nieprzepuszczalne dna i ściany, ze szczelnym przykryciem, z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i spełniać warunki określone przepisami szczególnymi.

2. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny być usytuowane na nieruchomości w wyznaczonym miejscu, utwardzonym i zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota, łatwo dostępnym zarówno dla użytkownika jak i przedsiębiorcy odbierającego odpady i niepowodującym nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich.

3. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych powinny być:

1) wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed dostępem insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi, a worki dostosowane do systemu wywozu odpadów, przy czym worek musi być szczelnie związany, a jego wypełnienie nie może powodować uszkodzenia worka w trakcie załadunku i transportu,

2) w dobrym stanie technicznym,

3) utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym (myte co najmniej raz na dwa miesiące),

4) okresowo dezynfekowane (minimum raz na sześć miesięcy).

4.               Zabrania się wrzucania do zmieszanych pojemników na odpady komunalne błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego (w większej ilości) , substancji toksycznych, żrących i wybuchowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości

§ 8. 1. Częstotliwość odbierania stałych odpadów komunalnych musi gwarantować zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości. Określa się następującą minimalną częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) odpady zmieszane– nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) odpady z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz wielomateriałowe odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji odbierane i przyjmowane s ą:

- w terminie od maja do listopada nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem określonym przez gminę oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w terminach innych niż określone w harmonogramie,

- w terminie od grudnia do kwietnia wyłącznie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady wielkogabarytowe odbierane będą co najmniej raz w roku w wyznaczonych miejscach dla danego sołectwa w formie „akcji” lub przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

2. Usuwanie odpadów zbieranych selektywnie może także odbywać się w następujący sposób:

1) poprzez przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach

domowych) ,

2) poprzez wrzucanie zużytych baterii do specjalnych pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,

3) poprzez zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie jednorodzinnej lub poprzez przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, dostarczonychprzez podmiot uprawniony, na zlecenie i na koszt prowadzącego roboty budowlane.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna wynikać z ilości zużytej wody określonej wg wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków należy dostosować do wymogów instrukcji ich eksploatacji.

§ 10. 1. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez korzystanie z koszy ulicznych lub zabieranie odpadów ze sobą w przypadku ich braku.

2. Organizator wszelkiego rodzaju imprez, festynów, jarmarków zobowiązany jest wyposażyć teren, na którym odbywać się będzie ww. przedsięwzięcie w urządzenia do zbierania odpadów stałych oraz toalety przenośne, proporcjonalnie do przewidywanej liczby uczestników i charakteru imprezy. Organizator obowiązany jest niezwłocznie uprzątnąć pojemniki, toalety iteren po zakończeniu imprezy.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. Gmina Ożarowice została zaliczona do II Regionu gospodarki odpadami w województwie śląskim. Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Ożarowice będą zagospodarowane i przetwarzane w instalacjach regionalnych lub zastępczych zlokalizowanych na obszarze Regionu II. Wykaz instalacji regionalnych lub zastępczych zawiera wojewódzki plan gospodarki odpadami uchwalony przez Sejmik Samorządowy Województwa Śląskiego. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami:

1) zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

2) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

3) prowadzenie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami,

4) promowanie kompostowania i fermentacji zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.

3. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, natomiast psy należące do ras uznanych za agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne pod tym warunkiem, że pies ma założony kaganiec.

4. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń w miejscach służących do użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery itp.

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania padłych zwierząt poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolnej mają obowiązek wybudowania zbiorników na składowanie obornika i gromadzenie gnojowicy.

2. „Gnojownik” musi pomieścić obornik i gnojówkę przez okres 6-8 miesięcy, jego wielkość uzależniona powinna być od ilości hodowanych zwierząt w danym gospodarstwie.

3. Przy hodowli zwierząt gospodarskich prowadzący hodowlę musi przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

4. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

5. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren nieruchomości.

6. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

7. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 5 m od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratyzacji na terenie własnych nieruchomości na własny koszt.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając okres od marca do maja oraz od września do października, jeśli na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.

3. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp. zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Traci moc uchwała Nr VI/63/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 kwietnia 2007r.w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarowice”.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »