| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuję:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Odbierane i przyjmowane będą z nieruchomości wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

d) szkło,

e) odpady zielone i ulegające biodegradacji,

f) odpady wielkogabarytowe.

2. Przyjmowane będą od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 następujące frakcje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) zużyte opony,

e) odpady wielkogabarytowe,

f) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w pkt. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji niezagospodarowane w przydomowych kompostownikach, gromadzone w odpowiednich workach z folii odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz na miesiąc (od maja do listopada; od grudnia do kwietnia) w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Ożarowice, wywieszany na tablicach ogłoszeń oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w wyznaczonychmiejscach dla danego sołectwa w formie „akcji” co najmniej raz w roku lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółową informację o terminach i miejscach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Ożarowice.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ożarowice.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »