| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/253/2012 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 12 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice uchwala,
co następuję:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Odbierane i przyjmowane będą z nieruchomości wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne,

b) papier,

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

d) szkło,

e) odpady zielone i ulegające biodegradacji,

f) odpady wielkogabarytowe.

2. Przyjmowane będą od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 następujące frakcje odpadów:

a) przeterminowane leki i chemikalia,

b) zużyte baterie i akumulatory,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

d) zużyte opony,

e) odpady wielkogabarytowe,

f) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w pkt. 1 i 2 odbierane będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.

§ 2. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz na miesiąc.

3. Odpady ulegające biodegradacji niezagospodarowane w przydomowych kompostownikach, gromadzone w odpowiednich workach z folii odbierane będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem - nie rzadziej niż raz na miesiąc (od maja do listopada; od grudnia do kwietnia) w punkcie selektywnego odbioru odpadów komunalnych.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych i odpadów ulegających biodegradacji publikowany będzie na stronie internetowej Gminy Ożarowice, wywieszany na tablicach ogłoszeń oraz dostępny w Urzędzie Gminy.

5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w wyznaczonychmiejscach dla danego sołectwa w formie „akcji” co najmniej raz w roku lub w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Szczegółową informację o terminach i miejscach zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej Gminy Ożarowice.

§ 3. 1. Odpady wymienione w § 1 pkt. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych..

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ożarowice.

§ 4. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »