| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/285/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pilchowice i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536)  

RADA GMINY PILCHOWICE u   c h w   a l a   :  

§   1.   W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się w   każdej ilości wytworzone następujące frakcje odpadów:  

1)   szkło,  

2)   tworzywa sztuczne,  

3)   papier,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metal,  

6)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

7)   odpady wielkogabarytowe,  

8)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

9)   zużyte opony,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   przeterminowane leki,  

12)   chemikalia,  

13)   zużyte baterie i   zużyte akumulatory,  

14)   odpady zmieszane (w tym żużel i   popiół z   palenisk domowych).  

§   2.   Odpady powstałe na terenie nieruchomości posegregowane w   sposób niezgodny z   zasadami określonymi w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Pilchowice, będą traktowane i   odbierane jako zmieszane odpady komunalne.  

§   3.   1.   Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzony z   następującą częstotliwością:  

1)   odpady komunalne niesegregowane:  

a)   1 raz w   miesiącu z   gospodarstw domowych w   zabudowie jednorodzinnej oraz obiektów związanych z   działalnością gospodarczą,  

b)   2 razy w   miesiącu z   obiektów użyteczności publicznej, gospodarstw domowych w   zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz budynków wielorodzinnych,  

c)   6 razy w   roku z   cmentarzy.  

2)   odpady zbierane selektywnie:  

a)   6 razy w   roku odbiór szkła, tworzyw sztucznych, papieru, opakowań wielomateriałowych, metali,  

b)   1 raz w   miesiącu odbiór odpadów ulegających biodegradacji, w   tym odpadów zielonych oraz odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

c)   1 raz w   miesiącu odbiór żużla w   okresie grzewczym,  

d)   2 razy w   roku odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego,  

e)   1 raz w   roku odbiór odpadów budowlanych i   rozbiórkowych wytworzonych w   ramach samodzielnego przeprowadzenia remontu.  

2.   Odbiór odpadów komunalnych zgromadzonych w   pojemnikach, workach oraz odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon , zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego odbywał się będzie bezpośrednio sprzed nieruchomości w   miejscu w   którym nie będzie utrudniać ruchu pojazdów i   pieszych, a   dostępnym dla odbierającego odpady.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   winny być wystawione w   dniu odbioru zgodnie z   ustalonym harmonogramem do godziny 6.30 w   miejscu określonym w   ust. 2.  

4.   W szczególnych, uzasadnionych okolicznościach na wniosek właściciela dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w   obiektach użyteczności publicznej oraz w   obiektach związanych z   działalnością gospodarczą.  

§   4.   1.   W gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w   ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   przypadku gdy pozbycie odpadów konieczne jest poza harmonogramem wywozu, odbierane będą następujące rodzaje odpadów zebranych w   sposób selektywny:  

1)   szkło,  

2)   tworzywa sztuczne,  

3)   papier,  

4)   opakowania wielomateriałowe,  

5)   metal,  

6)   odpady ulegające biodegradacji, w   tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

7)   odpady wielkogabarytowe,  

8)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

9)   zużyte opony,  

10)   odpady budowlane i   rozbiórkowe,  

11)   przeterminowane leki,  

12)   chemikalia,  

13)   zużyte baterie i   zużyte akumulatory,  

14)   inne odpady niebezpieczne np. świetlówki.  

2.   Przeterminowane leki będą bezpłatnie zbierane w   pojemnikach znajdujących się w   wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Pilchowice.  

3.   Zużyte baterie będą bezpłatnie zbierane w   oznaczonych pojemnikach znajdujących się w   wyznaczonych obiektach na terenie Gminy Pilchowice.  

4.   Zużyte akumulatory będą bezpłatnie zbierane w   punktach ich sprzedaży.  

5.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejsc wymienionych w   ust. 2, 3   i 4   właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

6.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz miejscach zbierania przeterminowanych leków oraz zużytych baterii Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Pilchowice www.bip.pilchowice.pl .  

§   5.   Właściciel nieruchomości w   ramach dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę, za określoną w   odrębnej uchwale stawkę opłaty, może pozbyć się odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego poprzez indywidualne jej zgłoszenie do Urzędu Gminy Pilchowice, w   przypadku gdy nie ma możliwości transportu ww. odpadów we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a   pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem odbioru sprzed posesji.  

§   6.   Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych z   terenu nieruchomości jest dostarczany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady w   formie ulotki, przynajmniej na 4   tygodnie przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje.  

§   7.   Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w   ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionemu podmiotowi w   celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z   obowiązującymi w   tym zakresie przepisami prawa.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »