| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/286/12 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pilchowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6j ust. 1   pkt 1   i art. 6k ust. 1   pkt. 1   i 2   oraz ust. 3ustawy z   dnia13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz. U. z   2012r. poz. 391 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm)  

RADA GMINY PILCHOWICE u   c h w   a l a   :  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach na terenie Gminy Pilchowice, na których zamieszkują mieszkańcy, poprzez ustalenie, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2   ust. 1   lub ust. 2   niniejszej uchwały.  

2.   Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  

§   2.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, w   wysokości 18,00 zł miesięcznie.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   § 1, jeżeli odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 10,00 zł miesięcznie.  

§   3.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z   nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o   określonej pojemności oraz stawki określonej w   § 4   ust. 1   lub. ust. 2.  

2.   Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne.  

§   4.   1.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   0,12 m 3 - 22,50 zł  

2)   0,24 m 3 – 43,50 zł  

3)   1,1 m 3 – 97,50 zł  

4)   2,2 m 3 – 195,00 zł  

5)   5 m 3 – 487,50 zł  

6)   7 m 3 – 682,50 zł  

7)   za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 15,00 zł  

8)   za worek 0,12 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 22,50 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   0,12 m 3 - 14,00 zł  

2)   0,24 m 3 – 26,50 zł  

3)   1,1 m 3 – 60,00 zł  

4)   2,2 m 3 – 120,00 zł  

5)   5 m 3 – 300,00 zł  

6)   7 m 3 – 420,00 zł  

7)   za worek 0,08 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 9,50 zł  

8)   za worek 0,12 m 3 na zmieszane odpady komunalne – 14,00 zł  

§   5.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomości zamieszkałych i   w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   § 2   ust. 1   lub ust. 2   i § 4   ust. 1   lub ust. 2.  

§   6.   Wzór deklaracji, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   i w   § 3   ust. 2określa odrębna uchwała.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice  


Andrzej   Ogórek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »