| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013

Na podstawie:   art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1   , art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1241).  

RADA MIEJSKA w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   36   106 278 zł,   w tym:  

-   dochody bieżące w   kwocie 30   129 482 zł,  

-   dochody majątkowe w   kwocie 5   976 796 zł.  

2.   Dochody budżetu określa   tabela nr 1   załączona do niniejszej uchwały.  

3.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności:  

1)   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w   wysokości 2   569 948 zł,  

2)   dotacje celowe z   budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w   wysokości 440 400 zł,  

3)   dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie umów, porozumień z   innymi j.s.t w   wysokości 20 700 zł,  

4)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z   budżetu UE i   budżetu państwa w   wysokości 412 085 zł,  

5)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z   budżetu UE w   wysokości 4   594 284 zł,  

6)   dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do otrzymania z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości 316   309 zł.  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją dotacji, o   których mowa w   pkt. 3, ujęte zostały w   zestawieniu pn.: „   Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2013”   na ogólną kwotę 8   353 726 zł, stanowiącym   załącznik   nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   36   581 796 zł,   stanowiące   tabelę nr 2   załączoną do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 28   672 025 zł,   w tym:  

a)   wydatki jednostek budżetowych w   zakresie:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 15   672 686 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   wysokości 6   466 972 zł,  

b)   wydatki dotacyjne na zadania bieżące w   wysokości 2   274 718 zł,  

c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   wysokości 3   520   957 zł,  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem UE, w   wysokości 428 504 zł, budżetu państwa i   budżetu j.s.t., w   tym: wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 321 911 zł,  

e)   wydatki na obsługę długu publicznego w   wysokości 308   188 zł  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 7   909 771 zł,   w tym:  

a)   wydatki inwestycyjne w   wysokości 1   107 642 zł,  

b)   zakup gotowych środków trwałych w   wysokości 20   000 zł,  

c)   wydatki inwestycyjne finansowane z   udziałem środków UE, w   wysokości 5   782   129 zł, i   budżetu j.s.t.  

d)   pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w   wysokości 1   000   000 zł. w   ramach dróg powiatowych.  

3.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Europejskiego Funduszu Społecznego , Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z   budżetu państwa na rok 2013, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w   wysokości   475 518 zł,   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

-   pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 475 518 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszego projektu uchwały.  

§   4.   1.   Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w   wysokości 3   223 533 zł,   z tytułu:  

-   zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 475 518 zł,  

-   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. w   wysokości 2   748   015 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w   wysokości 2   748   015 zł,   z następujących tytułów:  

a)   spłaty otrzymanych pożyczek w   wysokości 58 995 zł,  

b)   spłaty z   zaciągniętych kredytów w   wysokości 2   689 020 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

a)   pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie określonej w   § 3,  

b)   na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 1   000   000 zł z   tytułu zaciągniętych kredytów.  

§   6.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Pszowie   , będącego samorządowym zakładem budżetowym, w   zakresie określonym w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Ustala się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 100 000 zł,  

2)   celową w   wysokości 61 847 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   8.   1.   Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w   łącznej wysokości 2   907 718 zł,   w tym:  

a)   dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w   wysokości 1   025   503 zł * z   tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i   utrzymania lokali komunalnych - 665 503 zł, * z   tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,  

b)   dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w   Pszowie - w   wysokości 470 000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w   wysokości 330 000 zł,  

c)   dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy - w   wysokości 60 000 zł z   tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Rydułtowach,  

d)   dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik - w   wysokości 5   520 zł z   tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i   punktu przedszkolnego w   Rybniku,  

e)   udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w   wysokości 1   001   695 zł w   formie dotacji celowej.  

f)   udziela się dotacji celowych dla:  

-   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w   wysokości 5   000 zł na realizacje zadań w   zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego na terenie Miasta Pszów,  

-   Komendy Powiatowej Policji z   przeznaczeniem na - w   wysokości 10   000 zł rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w   Pszowie  

2.   Ustala się zakres i   kwoty dotacji celowych do wydatkowania z   budżetu Miasta   Pszów w   2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów   publicznych działających w   sferze zadań publicznych w   łącznej wysokości 367 000   z czego:  

a)   zadania w   zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w   wysokości 45 000 zł,  

b)   zadania w   zakresie ochrony zdrowia i   profilaktyki zdrowotnej - w   wysokości 18   000 zł,  

c)   zadania w   zakresie kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego - w   wysokości 10   000 zł,  

d)   zadania w   zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w   wysokości 164 000 zł.  

3.   Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów w   2013 r. dla   pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w   wysokości   60 000 zł z   przeznaczeniem na:  

a)   konserwację i   remont zabytków w   Pszowie w   wysokości 50   000 zł,  

b)   zakup umundurowania i   sprzętu p. poż. dla OSP w   Pszowie w   wysokości 10   000 zł.  

4.   Ustala się zakres i   kwoty dotacji celowych do wydatkowania z   budżetu Miasta   Pszów w   2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów   publicznych - dla osób fizycznych w   wysokości 70   000 zł, w   zakresie:  

-   likwidacji i   utylizacji azbestu - 40   000 zł  

-   ochronę powietrza atmosferycznego - 30   000 zł  

5.   Dotacje wyszczególnione w   ust.1, w   ust. 2   , w   ust. 3   i w   ust. 4, których zakres i   kwoty określa   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały, ujęte zostały w   „ Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2013”, stanowiącym tabelę nr 2.  

§   9.   1.   Ustala się dochody Miasta Pszów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   programie   profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w   kwocie 273 642 zł.  

2.   Dochody i   wydatki, o   których mowa w   ust.1, określone w   tabeli   nr 4   do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i   wydatków Miasta Pszów.  

§   10.   Rzeczowy i   finansowy zakres zadań inwestycyjnych i   remontowych planowanych do wykonania w   roku 2013, przedstawia   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:  

1.   Zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów i   ich spłaty na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w   kwocie określonej limitem w   § 5   lit. b.  

2.   Zaciągania zobowiązań z   tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaty pożyczek w   kwocie określonej limitem w   § 5   lit. a.  

3.   Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z   tytułu umów nie ujętych w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, na każdy wydatek do kwoty 2   000   000 zł, na okres 3   lat.  

4.   Dokonywania zmian w   budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między rozdziałami i   paragrafami w   ramach działu.  

5.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż w   wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.  

6.   Udzielone upoważnienie zawarte w   ust. 4   dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami   w tabeli nr 1   i 2, w   załączniku nr 5   i nr 6.  

7.   Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i   paragrafami w   tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z   wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i   pochodnych od wynagrodzeń.  

§   12.  

Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2013, zawiera   załącznik nr 6. .

§   13.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »