| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/187/2013 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 23 stycznia 2013r.

w sprawie budżetu Miasta Pszów na rok 2013

Na podstawie:   art. 18 ust.2 pkt.4, pkt 9, lit. „c”, „d”, „e”, „i”, pkt. 10, art. 42, art. 51 ust. 1   , art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn.zmian.), art. 48, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz.U.z 2009r., Nr 157, poz. 1241).  

RADA MIEJSKA w   Pszowie  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się dochody   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   36   106 278 zł,   w tym:  

-   dochody bieżące w   kwocie 30   129 482 zł,  

-   dochody majątkowe w   kwocie 5   976 796 zł.  

2.   Dochody budżetu określa   tabela nr 1   załączona do niniejszej uchwały.  

3.   Dochody, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności:  

1)   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych Miastu Pszów odrębnymi ustawami w   wysokości 2   569 948 zł,  

2)   dotacje celowe z   budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w   wysokości 440 400 zł,  

3)   dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie umów, porozumień z   innymi j.s.t w   wysokości 20 700 zł,  

4)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących dofinansowanych z   budżetu UE i   budżetu państwa w   wysokości 412 085 zł,  

5)   dotacje celowe w   ramach programów finansowanych z   udziałem środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z   budżetu UE w   wysokości 4   594 284 zł,  

6)   dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do otrzymania z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości 316   309 zł.  

4.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją dotacji, o   których mowa w   pkt. 3, ujęte zostały w   zestawieniu pn.: „   Dochody dotacyjne według źródeł pochodzenia na rok 2013”   na ogólną kwotę 8   353 726 zł, stanowiącym   załącznik   nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Ustala się wydatki   budżetu Miasta Pszów w   łącznej wysokości   36   581 796 zł,   stanowiące   tabelę nr 2   załączoną do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują:  

1)   wydatki bieżące w   wysokości 28   672 025 zł,   w tym:  

a)   wydatki jednostek budżetowych w   zakresie:  

-   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 15   672 686 zł,  

-   wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań w   wysokości 6   466 972 zł,  

b)   wydatki dotacyjne na zadania bieżące w   wysokości 2   274 718 zł,  

c)   świadczenia na rzecz osób fizycznych w   wysokości 3   520   957 zł,  

d)   wydatki na programy finansowane z   udziałem UE, w   wysokości 428 504 zł, budżetu państwa i   budżetu j.s.t., w   tym: wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane w   wysokości 321 911 zł,  

e)   wydatki na obsługę długu publicznego w   wysokości 308   188 zł  

2)   wydatki majątkowe w   wysokości 7   909 771 zł,   w tym:  

a)   wydatki inwestycyjne w   wysokości 1   107 642 zł,  

b)   zakup gotowych środków trwałych w   wysokości 20   000 zł,  

c)   wydatki inwestycyjne finansowane z   udziałem środków UE, w   wysokości 5   782   129 zł, i   budżetu j.s.t.  

d)   pomoc rzeczowo finansowa na zadania inwestycyjne w   wysokości 1   000   000 zł. w   ramach dróg powiatowych.  

3.   Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Europejskiego Funduszu Społecznego , Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z   budżetu państwa na rok 2013, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   3.   1.   Ustala się deficyt budżetu Miasta Pszów w   wysokości   475 518 zł,   sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  

-   pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 475 518 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszego projektu uchwały.  

§   4.   1.   Ustala się plan przychodów Miasta Pszów w   wysokości 3   223 533 zł,   z tytułu:  

-   zaciągniętej pożyczki krajowej długoterminowej w   wysokości 475 518 zł,  

-   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym j.s.t. w   wysokości 2   748   015 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się plan rozchodów Miasta Pszów w   wysokości 2   748   015 zł,   z następujących tytułów:  

a)   spłaty otrzymanych pożyczek w   wysokości 58 995 zł,  

b)   spłaty z   zaciągniętych kredytów w   wysokości 2   689 020 zł, stanowiącym   tabelę nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   5.   Ustala się limity zobowiązań z   tytułu:  

a)   pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie określonej w   § 3,  

b)   na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 1   000   000 zł z   tytułu zaciągniętych kredytów.  

§   6.   Ustala się plan przychodów i   kosztów oraz dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i   Mieszkaniowej w   Pszowie   , będącego samorządowym zakładem budżetowym, w   zakresie określonym w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   7.   Ustala się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 100 000 zł,  

2)   celową w   wysokości 61 847 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   8.   1.   Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów dla jednostek sektora finansów publicznych w   łącznej wysokości 2   907 718 zł,   w tym:  

a)   dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego - w   wysokości 1   025   503 zł * z   tytułu dopłaty do stawek jednostkowych wykonywanych usług i   utrzymania lokali komunalnych - 665 503 zł, * z   tytułu dopłaty do utrzymania lodowiska - 360 000 zł,  

b)   dotacje podmiotowe dla instytucji kultury: * Miejski Ośrodek Kultury „MOK” w   Pszowie - w   wysokości 470 000 zł, * Biblioteka Publiczna Miasta Pszów - w   wysokości 330 000 zł,  

c)   dotacja podmiotowa dla Miasta Rydułtowy - w   wysokości 60 000 zł z   tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego w   Rydułtowach,  

d)   dotacja podmiotowa dla Miasta Rybnik - w   wysokości 5   520 zł z   tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i   punktu przedszkolnego w   Rybniku,  

e)   udziela się pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego w   wysokości 1   001   695 zł w   formie dotacji celowej.  

f)   udziela się dotacji celowych dla:  

-   Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - w   wysokości 5   000 zł na realizacje zadań w   zakresie nadzoru budowlanego prowadzonego na terenie Miasta Pszów,  

-   Komendy Powiatowej Policji z   przeznaczeniem na - w   wysokości 10   000 zł rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę funkcjonariuszy Policji w   Pszowie  

2.   Ustala się zakres i   kwoty dotacji celowych do wydatkowania z   budżetu Miasta   Pszów w   2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów   publicznych działających w   sferze zadań publicznych w   łącznej wysokości 367 000   z czego:  

a)   zadania w   zakresie wspomagania działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - w   wysokości 45 000 zł,  

b)   zadania w   zakresie ochrony zdrowia i   profilaktyki zdrowotnej - w   wysokości 18   000 zł,  

c)   zadania w   zakresie kultury i   ochrony dziedzictwa narodowego - w   wysokości 10   000 zł,  

d)   zadania w   zakresie upowszechniania kultury fizycznej - w   wysokości 164 000 zł.  

3.   Ustala się poziom dotacji do wydatkowania z   budżetu Miasta Pszów w   2013 r. dla   pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w   wysokości   60 000 zł z   przeznaczeniem na:  

a)   konserwację i   remont zabytków w   Pszowie w   wysokości 50   000 zł,  

b)   zakup umundurowania i   sprzętu p. poż. dla OSP w   Pszowie w   wysokości 10   000 zł.  

4.   Ustala się zakres i   kwoty dotacji celowych do wydatkowania z   budżetu Miasta   Pszów w   2013 r. na zadania powierzone dla jednostek spoza sektora finansów   publicznych - dla osób fizycznych w   wysokości 70   000 zł, w   zakresie:  

-   likwidacji i   utylizacji azbestu - 40   000 zł  

-   ochronę powietrza atmosferycznego - 30   000 zł  

5.   Dotacje wyszczególnione w   ust.1, w   ust. 2   , w   ust. 3   i w   ust. 4, których zakres i   kwoty określa   załącznik nr 3   do niniejszej uchwały, ujęte zostały w   „ Planie wydatków Miasta Pszów na rok 2013”, stanowiącym tabelę nr 2.  

§   9.   1.   Ustala się dochody Miasta Pszów z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż   napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   programie   profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w   kwocie 273 642 zł.  

2.   Dochody i   wydatki, o   których mowa w   ust.1, określone w   tabeli   nr 4   do niniejszej uchwały, wprowadzone zostały do planu dochodów i   wydatków Miasta Pszów.  

§   10.   Rzeczowy i   finansowy zakres zadań inwestycyjnych i   remontowych planowanych do wykonania w   roku 2013, przedstawia   załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Burmistrza Miasta Pszów do:  

1.   Zaciągania zobowiązań z   tytułu kredytów i   ich spłaty na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w   kwocie określonej limitem w   § 5   lit. b.  

2.   Zaciągania zobowiązań z   tytułu pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłaty pożyczek w   kwocie określonej limitem w   § 5   lit. a.  

3.   Zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy z   tytułu umów nie ujętych w   Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pszów, na każdy wydatek do kwoty 2   000   000 zł, na okres 3   lat.  

4.   Dokonywania zmian w   budżecie Miasta polegających na przeniesieniach w   planie wydatków między rozdziałami i   paragrafami w   ramach działu.  

5.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w   innych bankach niż w   wybranych do prowadzenia bankowej obsługi budżetu gminy.  

6.   Udzielone upoważnienie zawarte w   ust. 4   dla Burmistrza Miasta Pszów, skutkuje zmianami   w tabeli nr 1   i 2, w   załączniku nr 5   i nr 6.  

7.   Przekazania upoważnień kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień między rozdziałami i   paragrafami w   tym samym dziale klasyfikacji budżetowej, z   wyłączeniem zmian polegających na zwiększeniu sumy wynagrodzeń i   pochodnych od wynagrodzeń.  

§   12.  

Układ zadaniowy budżetu Miasta Pszów na rok 2013, zawiera   załącznik nr 6. .

§   13.   1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta roku bieżącego.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w   tym roku budżetowym.  

§   14.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§   15.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/187/2013
Rady Miejskiej w Pszowie
z dnia 23 stycznia 2013 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »