| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/12 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę

Na podstawie art. 6r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (j.t. Dz.U. z   2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Buczkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie odbierana od właściciela nieruchomości każda zebrana ilość odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę wybranego w   drodze przetargu, z   którym wójt gminy zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§   2.   1.   Odbieranie odpadów z   nieruchomości zamieszkałej będzie prowadzone zgodnie z   harmonogramem, z   następującą częstotliwością:  

1)   nieselektywnie zbierane odpady – 1   raz w   miesiącu;  

2)   selektywnie zebrane odpady komunalne wraz z   selektywnie zebranymi surowcami wtórnymi takimi jak: papier i   tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i   szkło – 1   raz w   miesiącu;  

3)   popiół – 1   raz w   miesiącu w   okresie od 1   października do 30 kwietnia każdego roku.  

2.   Odbieranie odpadów takich jak: meble i   inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, zużyte baterie i   akumulatory, przeterminowane leki i   chemikalia, odpady biodegradowalne z   kuchni i   pochodzące z   utrzymania ogrodów i   terenów zielonych, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzone będzie w   gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po dostarczeniu ich własnym transportem.  

§   3.   Odbiór odpadów wyszczególnionych § 2   ust. 1   pkt 1   i 2   z nieruchomości niezamieszkałych będzie  odbywał się w   ilościach i   terminach wynikających z   deklaracji, z   tym że nie rzadziej niż 1   raz na miesiąc.  

§   4.   Właściciele nieruchomości niezamieszkałej mogą oddać za dodatkową odpłatnością w   gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpady wyszczególnione w   § 2   ust. 2.  

§   5.   Do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą też dostarczać odpady wymienione w   § 2   pkt 1, 2, 3   w   przypadku, gdy konieczne jest oddanie poza harmonogramem odbioru.  

§   6.   Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z   nieruchomości jest dostarczany mieszkańcom w   formie ulotki a   ponadto publikowany na stronie internetowej bip.gmina.buczkowice.com.pl.  

§   7.   Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowany na terenie gminnego składowiska w   Wilkowicach przy ulicy Woprowskiej 1, przyjmuje w   godzinach pracy za potwierdzeniem wszystkie rodzaje selektywnie zebranych odpadów przywiezionych przez właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Buczkowice. Przyjęcie odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.  

§   8.   Postanawia się, że odpady odebrane od właścicieli nieruchomości jak i   oddane przez nich bezpośrednio do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów kierowane są do zagospodarowania na regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowaną przy ulicy Krakowskiej 315d w   Bielsku-Białej, zarządzaną przez Zakład Gospodarki Odpadami.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.  

§   10.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie 1   lipca 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Piotr   Żądło

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »