| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/275/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art.   18 ust. 2   pkt   15 oraz art.   40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.   1591 z   późn. zm.) w   związku z   art.   15 ust. 1   pkt 6   i art.   15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz.   13 z   późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Cieszyn, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, zgodnie z   wykazem stanowiącym załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, ujęte w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXVII/275/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Cieszyn,  
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn  

 


Lp.  
 


Nazwa przystanku  


Lokalizacja  
przystanku  
 


Nr drogi  


Liczba punktów przystankowych  

1.  

Błogocice  

Cieszyn, ul.   Myśliwska  

390214 S  

1  

2.  

Bobrek Wschód  

Cieszyn, ul.   Barteczka  

390186 S  

1  

3.  

Pastwiska Motel  

Cieszyn, ul.   Motelowa  

 

1  

4.  

Barteczka  

Cieszyn, ul.   Barteczka  

390186 S  

2  

5.  

Bucewicza Hotel  

Cieszyn, ul.   Bucewicza  

390047 S  

1  

6.  

Kajzara  

Cieszyn, ul.   Kajzara  

390210 S  

1  

7.  

Kościuszki  

Cieszyn, ul.   Kościuszki  

390133 S  

2  

8.  

Ks.   Tomanka  

Cieszyn, ul.   Ks.   Tomanka  

390224 S  

1  

9.  

Ks.   Tomanka Sklep  

Cieszyn, ul.   Ks.   Tomanka  

390224 S  

1  

10.  

Morcinka II  

Cieszyn, ul.   Morcinka  

390096 S  

2  

11.  

Morcinka I  

Cieszyn, ul.   Morcinka  

390096 S  

2  

12.  

Rudowska  

Cieszyn, ul.   Rudowska  

390085 S  

2  

13.  

Wrzosów  

Cieszyn, ul.   Wrzosów  

390177 S  

1  

14.  

Kossak-Szatkowskiej  

Cieszyn, ul.   Kossak-Szatkowskiej  

390092 S  

2  

15.  

Rzeźnicza  

Cieszyn, ul.   Rzeźnicza  

390219 S  

2  

16.  

Łączna  

Cieszyn, ul.   Łączna  

390156 S  

2  

17.  

Sienkiewicza  

Cieszyn, ul.   Sienkiewicza  

390060 S  

1  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXVII/275/12    
Rady Miejskiej Cieszyna    
z dnia 20 grudnia 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych,  
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn  

§   1.  

1.   Do korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cieszyn, uprawnieni są przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Zgody na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, o   których mowa w   ust.1, udziela Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w   Cieszynie, zwanego dalej MZD.  

3.   Zgody udziela się na pisemny wniosek przewoźnika, do którego należy dołączyć:  

a)   projekt rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, czas odjazdów i   przyjazdów z   poszczególnych przystanków,  

b)   schemat połączeń komunikacyjnych z   zaznaczoną linią komunikacyjną,  

c)   wykaz przystanków, których dotyczy uzgodnienie, z   podaniem ich nazwy i   lokalizacji.  

4.   Wnioski należy składać w   sekretariacie MZD.  

5.   Wnioski o   udzielenie zgody rozpatruje się według kolejności ich złożenia.  

6.   Dyrektor MZD może odmówić udzielenia zgody na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, jeżeli zgoda spowodowałaby:  

a)   ograniczenie przepustowości przystanków (uniemożliwienie lub w   znaczny sposób utrudnienie korzystania z   przystanków przez uprawnionych przewoźników),  

b)   zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

§   2.  

1.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania, zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

2.   Zabrania się korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na przystankach, które wyposażono w   miejsca postojowe lub pętle autobusowe.  

3.   Pojazdy winny zatrzymywać się na przystankach komunikacyjnych jak najbliżej początku zatoki przystankowej, nie powodując utrudnień dla innych użytkowników.  

4.   Przewoźnik ma obowiązek umieszczania oraz utrzymywania w   należytym stanie swoich rozkładów jazdy na wszystkich przystankach komunikacyjnych, które są wymienione w   danym rozkładzie. Sposób prezentacji rozkładów jazdy przewoźnik zobowiązany jest uzgodnić z   Dyrektorem MZD.  

5.   Zabrania się umieszczania na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Dyrektora MZD informacji i   reklam innych niż te, które dotyczą rozkładów jazdy.  

6.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »