| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/145/12 Rady Gminy Gilowice

z dnia 14 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli nieruchomości:

a) zmieszanych (nieselektywnie zbieranych),

b) selektywnie zbieranych:

- szkła,

- plastiku, metalu, papieru,

- żużlu

- odpadów wielkogabarytowych 2 razy w roku

2) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 1, odbywać się będzie w punkcie selektywnego zbierania odpadów:

a) wielkogabarytowych

b) odpadów organicznych

c) remontowo - budowlanych w ilości do 1 m3

d) opon w ilości do 4 szt./rok

e) odpadów zielonych

f) przeterminowanych lekarstw

g) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.,

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych,

j) tekstyliów, w tym ubrań,

k) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych

3) odbieranie nieselektywnych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

4) odbieranie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone zgodnie z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;

5) Informacje dotyczące lokalizacji oraz godzin funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy http://WWW.gilowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, przyjmując nieograniczoną ilość selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w pkt.2.

6) Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »