| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu miasta Jastrzębie-Zdrój i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się, iż w   ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów:  

a)   odpady komunalne niesegregowane,  

b)   papier i   tektura,  

c)   metale,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   szkło,  

f)   opakowania wielomateriałowe,  

g)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

h)   zużyte baterie i   akumulatory,  

i)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

j)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

k)   zużyte opony,  

l)   odpady zielone.  

2.   Ustala się, iż w   ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów:  

a)   odpady komunalne niesegregowane,  

b)   papier i   tektura,  

c)   metale,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   szkło,  

f)   opakowania wielomateriałowe.  

3.   Ustala się, iż odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana przez właściciela nieruchomości.  

§   3.   1.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z   następującą częstotliwością:  

1)   Odpady komunalne niesegregowane:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – trzy razy w   tygodniu,  

c)   w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej - jeden raz w   tygodniu,  

d)   z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne - dwa razy w   miesiącu,  

e)   z terenu ogródków działkowych, w   okresie od 1   marca do 31 października – jeden raz w   tygodniu, w   pozostałym okresie – jeden raz w   miesiącu,  

f)   z cmentarzy -  jeden raz w   tygodniu.  

2)   Odpady gromadzone selektywnie typu papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe odbierane są:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w   miesiącu,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w   tygodniu,  

c)   z pozostałych nieruchomości – dwa razy w   miesiącu,  

3)   Zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w   roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w   tygodniu.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z   terenu zabudowy wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów ustalonej w   ust. 1   następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości.  

§   4.   W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości, w   celu skorzystania z   usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon i   większych rozmiarów zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego na zasadach określonych w   regulaminie utrzymania czystości i   porządku, obowiązani są zgłosić telefonicznie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zapotrzebowanie na tą usługę. Telefony kontaktowe dostępne są na stronach biuletynu informacji publicznej.  

§   5.   1.   Z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą korzystać mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  

2.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym odpady zielone, papier i   tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, baterie, przeterminowane leki.  

3.   W Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych odbierane będą nieodpłatnie odpady niebezpieczne, w   tym m.in. zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, przeterminowane leki i   chemikalia, lampy fluorescencyjne, farby zawierające substancje niebezpieczne a   także zużyte opony, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, papier i   tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.  

4.   Szczegółowy wykaz punktów selektywnego zbierania znajduje się na stronach  biuletynu informacji publicznej.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »