| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku gminach (Dz.U. z   2012 r., poz.391 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.3 ust.3 ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 234, poz.1536 z   późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług dotyczący odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu miasta Jastrzębie-Zdrój i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Ustala się, iż w   ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów:  

a)   odpady komunalne niesegregowane,  

b)   papier i   tektura,  

c)   metale,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   szkło,  

f)   opakowania wielomateriałowe,  

g)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

h)   zużyte baterie i   akumulatory,  

i)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

j)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe,  

k)   zużyte opony,  

l)   odpady zielone.  

2.   Ustala się, iż w   ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą następujące frakcje odpadów:  

a)   odpady komunalne niesegregowane,  

b)   papier i   tektura,  

c)   metale,  

d)   tworzywa sztuczne,  

e)   szkło,  

f)   opakowania wielomateriałowe.  

3.   Ustala się, iż odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych zebrana przez właściciela nieruchomości.  

§   3.   1.   Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone będzie z   następującą częstotliwością:  

1)   Odpady komunalne niesegregowane:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – trzy razy w   tygodniu,  

c)   w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej - jeden raz w   tygodniu,  

d)   z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a   powstają odpady komunalne - dwa razy w   miesiącu,  

e)   z terenu ogródków działkowych, w   okresie od 1   marca do 31 października – jeden raz w   tygodniu, w   pozostałym okresie – jeden raz w   miesiącu,  

f)   z cmentarzy -  jeden raz w   tygodniu.  

2)   Odpady gromadzone selektywnie typu papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe odbierane są:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w   miesiącu,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w   tygodniu,  

c)   z pozostałych nieruchomości – dwa razy w   miesiącu,  

3)   Zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny:  

a)   w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w   roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,  

b)   w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz w   tygodniu.  

2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z   terenu zabudowy wielorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów ustalonej w   ust. 1   następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości.  

§   4.   W przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciele nieruchomości, w   celu skorzystania z   usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon i   większych rozmiarów zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego na zasadach określonych w   regulaminie utrzymania czystości i   porządku, obowiązani są zgłosić telefonicznie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zapotrzebowanie na tą usługę. Telefony kontaktowe dostępne są na stronach biuletynu informacji publicznej.  

§   5.   1.   Z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą korzystać mieszkańcy miasta Jastrzębie-Zdrój od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).  

2.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, w   tym odpady zielone, papier i   tekturę, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, baterie, przeterminowane leki.  

3.   W Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów Niebezpiecznych odbierane będą nieodpłatnie odpady niebezpieczne, w   tym m.in. zużyte baterie i   akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny, przeterminowane leki i   chemikalia, lampy fluorescencyjne, farby zawierające substancje niebezpieczne a   także zużyte opony, meble i   inne odpady wielkogabarytowe, papier i   tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.  

4.   Szczegółowy wykaz punktów selektywnego zbierania znajduje się na stronach  biuletynu informacji publicznej.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »