| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kamunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za iuszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 i § 5 niniejszej uchwały:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, selektywnie zebrane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej uchwały, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 2.

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne – co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej dwa razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej dwa razy w miesiącu.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest opracowywany i dostarczany mieszkańcom przez przedsiębiorcę w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości jeden raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

§ 3.

1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza terminami wskazanymi w harmonogramie odbioru.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o adresie oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4.

1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze białym.

2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze niebieskim.

3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze żółtym.

4. Odpady biodegradowalne, w tym zielone, umieszcza się w pojemniku w kolorze dowolnym, innym niż kolory wskazane w ustępach 1-3.

§ 5.

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Kuźnia Raciborska zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej 0.5 m3w ciągu roku kalendarzowego.

3. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych produktów, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie, można wrzucać także do pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach, takich jak: szkoły, przedszkola lub innych obiektach użyteczności publicznej.

4. W przypadku zużytych opon samochodowych lub ich wymiany na nowe, należy je pozostawić w stacjach napraw i obsługi pojazdów.

§ 6.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »