| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/273/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów kamunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za iuszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. z 2011r. Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)   po przeprowadzeniu konsultacji

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

4) szkło,

5) odpady ulegające biodegradacji,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą przyjmowane od mieszkańców w sposób wskazany w § 3 i § 5 niniejszej uchwały:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlano – remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, selektywnie zebrane niezgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszej uchwały, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 2.

1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne – co najmniej dwa razy w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej dwa razy w tygodniu.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich pojemnikach do selektywnej zbiórki, odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej jeden raz w miesiącu.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością:

1) budynki jednorodzinne - co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) budynki wielorodzinne - co najmniej dwa razy w miesiącu.

4. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji jest opracowywany i dostarczany mieszkańcom przez przedsiębiorcę w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

5. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony odbierane są z nieruchomości jeden raz w roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

§ 3.

1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,a także meble i inne odpady wielkogabarytowe, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza terminami wskazanymi w harmonogramie odbioru.

2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Informację o adresie oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.

§ 4.

1. Szkło zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze białym.

2. Papier zbierany selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze niebieskim.

3. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane selektywnie umieszcza się w pojemniku w kolorze żółtym.

4. Odpady biodegradowalne, w tym zielone, umieszcza się w pojemniku w kolorze dowolnym, innym niż kolory wskazane w ustępach 1-3.

§ 5.

1. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy przekazywać do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym Gmina Kuźnia Raciborska zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w ilości nie przekraczającej 0.5 m3w ciągu roku kalendarzowego.

3. Zużyte baterie i akumulatory można przekazywać do placówek handlowych w trakcie zakupu nowych produktów, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie, można wrzucać także do pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach, takich jak: szkoły, przedszkola lub innych obiektach użyteczności publicznej.

4. W przypadku zużytych opon samochodowych lub ich wymiany na nowe, należy je pozostawić w stacjach napraw i obsługi pojazdów.

§ 6.

1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w odpowiednio oznaczonych pojemnikach.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej


mgr inż. Manfred Wrona

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »