| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/344/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Racibórz

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt. 13 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.8 ust. 1a ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z   2007 r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Nadaje się nazwę ulica "Pogodna" drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 1813 obręb Markowice k.m. 4.  

§   2.   Przebieg ulicy określa załącznik mapowy do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląkiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Właściciel terenu wystąpił z   wnioskiem o   nadanie nazwy ulicy drodze wewętrznej zlokalizowanej na działce nr 1813 wraz z   propozycją nazwy "Pogodna". Z   powołanych w   podstawie prawnej przepisów wynika, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawie nazw dróg wewnętrznych. Nazwa "Pogodna" nie jest sprzeczna z   zasadami nazewnictwa ulic, dlatego tez Rada Miasta postanawia jak w   sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 5   grudnia 2012 roku do 18 grudnia 2012 roku nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  


Załącznik do Uchwały Nr xxiv/344/2012
Rady Miasta Racibórz
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

ZAŁĄCZNIK MAPOWY  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »