| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/352/2012 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 Ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 19 c ust. 1   Ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj. Dz.U. z   2010r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz. 3940 z   3 grudnia 2010 r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W załączniku do Uchwały Nr XLVI/753/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010r. w   sprawie określenia trybu i   szczegółowych kryteriów oceny wniosków o   realizację zadania publicznego w   ramach inicjatywy lokalnej w   § 2   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. Maksymalna wartość wsparcia rzeczowego lub organizacyjnego ze strony Miasta Racibórz dla 1   wniosku nie może przekroczyć 75 % wartości projektu. .

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Ustawa z   dnia 22 stycznia 2010r. o   zmianie ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego określenie trybu i   szczegółowych kryteriów oceny wniosków składanych w   ramach inicjatywy lokalnej. W   ramach tej inicjatywy mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub innych podmiotów definiowanych w   przedmiotowej ustawie mogą złożyć wniosek o   realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.  

Ze względu na nikłe zainteresowanie Inicjatywą Lokalną, Miasto Racibórz postanowiło zmienić wytyczne dotyczące wartości wsparcia, zwiększając wartość udziału Miasta oraz znosząc górną granicę dofinansowania.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 27 listopada 2012r. do 10 grudnia 2012r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »