| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/153/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Szczyrk i jej jednostek podległych, mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240),  

Rada Miejska w   Szczyrku  
Uchwala następuje  

§   1.   1.   Uchwała niniejsza określa szczegółowe zasady, sposób i   tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Gminie Szczyrk a   także jej jednostkom podległym, od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami”.  

2.   Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności, których umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.  

§   2.   1.   Należności pieniężne mogą być umarzane w   całości, jeżeli:  

1)   dłużnik – osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;  

2)   dłużnik – osoba prawna – została wykreślona z   właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z   którego można by egzekwować należność, a   odpowiedzialność z   tytułu należności nie przechodzi z   mocy prawa na osoby trzecie;  

3)   dłużnik – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;  

4)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w   postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i   egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;  

5)   zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.  

2.   Należność może być umorzona na uzasadniony wniosek dłużnika. W   przypadkach wskazanych w   ust. 1   pkt 1-3 dopuszcza się umorzenie z   urzędu jeśli podstawy umorzenia potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w   posiadaniu Urzędu Miasta Szczyrk lub jednostek podległych.  

3.   Należność pieniężna, której kwota nie przekracza 30,00 zł, może być umorzona z   urzędu, mimo braku przesłanek o   których mowa w   ust.1.  

4.   Na wniosek dłużnika w   przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi wskazanymi i   udokumentowanymi we wniosku, w   szczególności możliwościami płatniczymi oraz uzasadnionym interesem Gminy Szczyrk, należności pieniężne:  

1)   mogą być umarzane w   części ;  

2)   terminy spłaty całości lub części należności mogą zostać odroczone;  

3)   płatności całości lub części należności mogą zostać rozłożone na raty.  

5.   Umorzenie należności mających charakter cywilnoprawny w   przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.  

§   3.   W przypadkach, o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 5   oraz ust. 3, gdy ulga udzielona na podstawie niniejszej uchwały dotyczy dłużnika – przedsiębiorcy, a   należności są związane z   prowadzoną działalnością gospodarczą, ulga ta może mieć wyłącznie charakter pomocy de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z   rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z   dnia 15 grudnia 2006 roku w   sprawie stosowania art. 87 i   88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379.5 z   28 grudnia 2006 roku 1 ).  

§   4.   Dłużnik, o   którym mowa w   § 3   zobowiązany jest do złożenia:  

1)   Zaświadczeń albo oświadczenia o   wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w   okresie trzech ostatnich lat kalendarzowych, obejmujących rok, w   którym ubiega się o   pomoc oraz dwa poprzedzające go lata lub oświadczenia o   nieotrzymaniu pomocy de minimis w   tym okresie;  

2)   Informacji o   każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał;  

3)   Oświadczenia, że nie jest przedsiębiorstwem zagrożonym w   rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w   celu ratowania i   restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 244.2 z   1 października 2004 roku 1 ).  

§   5.   1.   Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności, o   których mowa  

w § 2   uprawniony jest Burmistrz Miasta Szczyrk.  

2.   Jeżeli dłużnik nie spłaci w   terminie albo w   pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do spłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z   odsetkami.  

3.   Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  

4.   Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.  

5.   Odsetek za nieterminowe płatności nie nalicza się, gdy ich wysokość nie przekracza trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.  

6.   Przez należność, o   której mowa w   ust. 1   rozumie się należność obejmującą należność główną, jej oprocentowanie oraz inne należności uboczne.  

§   6.   Wnioski o   umorzenie należności i   udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w   życie uchwały podlegają rozpoznaniu w   trybie i   na zasadach określonych niniejszą uchwałą.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XLIV/252/2006 w   sprawie szczegółowych zasad i   trybu umarzania, odraczania i   rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Szczyrk i   jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 106, poz. 3056 z   1.09.2006 r.).  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »