| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/164/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn zm.) i   art. 15 ust.2 Ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r.o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)  

Rada Miejska p o   s t a   n a   w i   a  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk na zasadach określonych w   Regulaminie.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowi załącznik nr 1   do Uchwały.  

3.   Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk stanowi załącznik nr 2   do Uchwały.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/164/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk  

1.   Szczyrk Skalite kierunek Salmopol  

2.   Szczyrk Skalite kierunek Bielsko  

3.   Szczyrk Skocznia kierunek Salmopol  

4.   Szczyrk Skocznia kierunek Bielsko  

5.   Szczyrk Centrum kierunek Salmopol  

6.   Szczyrk Centrum kierunek Bielsko  

7.   Szczyrk PTTK kierunek Biła  

8.   Szczyrk PTTK kierunek Bielsko  

9.   Szczyrk Dom Wczasowy kierunek Biła  

10.   Szczyrk Dom Wczasowy kierunek Bielsko  

11.   Szczyrk Biła  

12.   Szczyrk Remiza kierunek Salmopol  

13.   Szczyrk Remiza kierunek Bielsko  

14.   Szczyrk Kolejka kierunek Salmopol  

15.   Szczyrk Kolejka kierunek Bielsko  

16.   Szczyrk Wodospad kierunek Salmopol  

17.   Szczyrk Wodospad kierunek Bielsko  

18.   Szczyrk Leśniczówka Kierunek Salmopol  

19.   Szczyrk Leśniczówka kierunek Bielsko  

20.   Szczyrk Górny kierunek Salmopol  

21.   Szczyrk Górny kierunek Bielsko  

22.   Szczyrk Salmopol  

23.   Szczyrk Salmopol I   kierunek Biały Krzyż  

24.   Szczyrk Salmopol I   Kierunek Bielsko  

25.   Szczyrk Salmopol II Kierunek Biały Krzyż  

26.   Szczyrk Salmopol II kierunek Bielsko  

27.   Szczyrk Biały Krzyż  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/164/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.

Regulamin korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk  

§   1.   Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szczyrk wykonuje Urząd Miejski w   Szczyrku  

§   2.   1.   Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.  

2.   Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:  

1)   aktualny odpis z   rejestru przedsiębiorców albo z   ewidencji działalności gospodarczej,  

2)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),  

3)   kserokopię zaświadczenia o   nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),  

4)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

5)   proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i   przyjazdów oraz długość linii podaną w   kilometrach i   odległości między przystankami na terenie Szczyrku,  

6)   mapę z   zaznaczaną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Szczyrku,  

7)   wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i   lokalizacji,  

8)   w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie Szczyrku miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i   końcowym.  

3.   Wnioski należy składać w   sekretariacie Urzędu Miejskiego w   Szczyrku.  

4.   Burmistrz Miasta Szczyrk jest uprawniony i   zobowiązany do:  

1)   przyjmowania i   rozpatrywania w   kolejności zgłoszeń wniosków w   sprawie uzgodnienia warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych,  

2)   zawierania i   rozwiązywania umów dotyczących uzgodnienia warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych.  

5.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawka opłaty jest ustalana przez Radę Miejską w   Szczyrku.  

6.   Opłata za korzystanie z   przystanków jest naliczana i   pobierana przez Urząd Miejski w   Szczyrku cyklach miesięcznych.  

7.   Urząd Miejski w   Szczyrku może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych w   przypadku, gdy:  

1)   uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (zbyt mała pojemność zatoki przystankowej),  

2)   z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z   powodów opisanych w   punkcie 8.  

8.   Umowa na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w   przypadku stwierdzenia:  

1)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w   korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

2)   niepłacenia należności za korzystanie z   przystanków komunikacyjnych przez 2   kolejne okresy płatnicze,  

3)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

4)   stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

5)   niepowiadomienia administratora o   zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z   których przewoźnik korzysta,  

6)   zaprzestania działalności przewozowej,  

7)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

9.   Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Urzędu Miejskiego w   Szczyrku z   1-miesiecznym wyprzedzeniem o   planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w   dokumentach załączonych do wniosku (o którym w   ust. 2), lub o   zaprzestaniu działalności przewozowej.  

§   3.   1.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

2.   Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Urzędu Miejskiego w   Szczyrku rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »