| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 4 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6n ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   11 kwietnia 2012 r. poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje  

§   1.   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i   niezamieszkałych wraz z   wykazem dokumentów potwierdzających dane w   niej zawarte, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:  

1)   W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokument potwierdzający zamieszkanie w   innej gminie, kraju lub w   innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie gminy;  

2)   Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej / uczelni.  

3)   Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.  

4)   Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami Gminy Szczyrk oraz kopia deklaracji z   tej gminy bądź stosowne zaświadczenie Urzędu tej gminy.  

5)   Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie Gminy Szczyrk pod innym adresem niż adres zameldowania.  

6)   Pełnomocnictwo wraz z   uiszczoną opłatą skarbową w   przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości przez pełnomocnika.  

7)   w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.  

§   2.   1.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Miejskim w   Szczyrku w   terminie:  

1)   do 31 marca 2013 r. - dla pierwszej deklaracji,  

2)   do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3)   do 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w   szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.  

2.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości będzie uiszczana za miesiąc, w   którym nastąpiła zmiana.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/170/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 4 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »