| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/225/2012 Rady Gminy Tworóg

z dnia 3 grudnia 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po konsultacjach, określonych uchwałą Nr LVIII/575/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 18 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego oraz programu współpracy

Rada Gminy Tworóg
uchwala

§ 1.

Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Tworóg i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę związaną z odebraniem i zagospodarowaniem zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych powyżej limitu określonego w uchwale Rady Gminy Tworóg w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zależności od rodzaju pojemnika/worka:

a) za worek 80-120 l – 10,00 zł,

b) za pojemnik 0,12 m3– 15,00 zł,

c) za pojemnik 0,24 m3– 30,00 zł,

d) za pojemnik 1,1 m3– 78,00 zł.

§ 3.

1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za usługę związaną z podstawienie i odbiorem kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

a) Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie wynosi 250,00 zł za kontener. Do powyższej kwoty zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie odpadów w wysokości 50,00 zł/tonę - czysty gruz lub 90,00 zł/tonę - gruz zmieszany.

b) Opłata ryczałtowa za odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych gromadzonych w workach (big bag) o określonych niżej pojemnościach wynosi:

- 0,5 m3– 50,00 zł za czysty gruz,

- 0,5 m3– 90,00 zł za gruz zmieszany,

- 1,0 m3– 100,00 zł za czysty gruz,

- 1,0 m3– 180,00 zł za gruz zmieszany.

2) Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów/worków na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca świadczący usługi, na zasadach określonych w umowie.

3) Właściciele nieruchomości mogą wydzierżawić worki na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w cenie zależnej od ich objętości:

a) 0,5 m3– 10 zł za każdy rozpoczęty miesiąc dzierżawy,

b) 1,0 m3– 15 zł za każdy rozpoczęty miesiąc dzierżawy.

§ 4.

1) Stawki opłat określone wyżej stanowią ceny netto. Do ceny netto będzie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek ustawowych.

2) Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji.

3) Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tworogu oraz umieszczanie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Tworóg.

Przewodnicząca Rady Gminy


Maria Łukoszek


Załącznik do Uchwały Nr XXV/225/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 3 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXV/225/2012
Rady Gminy Tworóg
z dnia 03.12.2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »