| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/74/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak NS/HK.0615-14/12 z dnia 2 listopada 2012 r.

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie miasta Bytomia.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2012 r. traci moc uchwała nr LV/802/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem § 1 ust. 5, § 4
ust. 7, 8, 9, 10 oraz § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika do niniejszej uchwały, który obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/74/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych:

1) papieru;

2) metalu;

3) tworzywa sztucznego;

4) szkła;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji.

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwach domowych prowadzi się z podziałem na:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i zużyte akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe;

6) zużyte opony;

7) odpady zielone.

3. Przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji:

1) w zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się możliwość zbierania odpadów ulegających biodegradacji w celu poddania ich procesom kompostowania w miejscu zbierania;

2) odpady powinny być zbierane i poddawane procesom kompostowania w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, z zachowaniem obowiązujących przepisów szczegółowych.

4. Zabrania się zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów, wrzucania odpadów innego rodzaju do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów w ramach selektywnej zbiórki.

5. Ustala się następujący system zbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) odpady zmieszane - zbieranie u źródła;

2) łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) przeterminowane leki:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w wyznaczonych aptekach;

5) przeterminowane chemikalia – zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

6) zużyte baterie i zużyte akumulatory:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w placówkach oświatowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej,

c) zbieranie w punktach handlowych;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

a) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

b) zbieranie w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,

c) zbieranie w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) zużyte opony - zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

11) odpady zielone:

a) zbieranie u źródła,

b) zbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia zanieczyszczeń, w tym błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy:

1) uprzątnięcie zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i umieszczenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów;

2) uprzątnięcie błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich pojawieniu się na chodniku, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb;

3) uprzątnięcie materiału użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się pod następującymi warunkami:

1) naprawy związane będą z bieżącą eksploatacją, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych;

2) nie będą powodowały utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów;

3) powinny odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności poziom hałasu nie może przekroczyć dopuszczalnego poziomu dla terenów zabudowy akustycznie chronionej;

4) nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;

5) odpady powstające podczas napraw będą zbierane i odbierane zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania
dotyczące warunków ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Odpady komunalne na terenie nieruchomości należy zbierać w pojemnikach, których pojemność dostosowana jest do rodzaju zabudowy mieszkaniowej bądź charakteru prowadzonej działalności oraz do częstotliwości odbioru odpadów.

2. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznaczone są pojemniki, w tym kontenery i worki przeznaczone do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów.

3. Ustala się, że do zbierania odpadów komunalnych służą:

1) pojemniki i kontenery o minimalnej pojemności 0,06 m3;

2) worki o minimalnej pojemności 0,035 m3;

3) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych o minimalnej pojemności 0,01 m3.

4. Dopuszcza się zbieranie odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe w systemie bezpojemnikowym, w wydzielonym miejscu gromadzenia odpadów stałych.

5. Dopuszcza się wspólne korzystanie przez właścicieli nieruchomości z pojemników na odpady komunalne za zgodą ich właściciela oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

6. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zgłaszają wspólne korzystanie z pojemników w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

7. Nie dopuszcza się wspólnego korzystania z pojemników przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

8. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być oznakowane w następujący sposób:

1) pojemniki należy oznaczyć poprzez umieszczenie adresu nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne; w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy adresu wskazanego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) ustala się następujące kolory pojemników:

a) odpady zmieszane - kolor czarny, metaliczny lub szary,

b) odpady selektywnie zbierane obejmujące łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych – kolor zielony,

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – kolor brązowy;

3) pojemniki służące do zbierania odpadów z selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznakowane:


a) odpady selektywnie zbierane obejmujące łączne zbierane frakcje odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych znakiem:

infoRgrafika

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji znakiem:

infoRgrafika

9. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 8 pkt 3 powinno wypełniać pole kwadratu o wymiarach co najmniej 15x15 cm.

10. Oznakowanie pojemników powinno być czytelne, wykonane w sposób trwały (naklejka, druk, farba itp.) w widocznym miejscu.

11. Pojemniki należy ustawić w miejscach gromadzenia odpadów stałych spełniających wymagania przepisów Prawa budowlanego, w miejscach zabezpieczonych przed zbieraniem się wody i błota oraz łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i podmiotów odbierających odpady i niepowodujących nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

12. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 3 powinny:

1) spełniać stosowne wymagania określone przepisami prawa;

2) być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą zbierane odpady przed dostępem owadów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi; dopuszcza się możliwość stosowania kontenerów na meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i rozbiórkowe bez pokrywy;

3) być w dobrym stanie technicznym;

4) być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym;

5) być myte w miarę potrzeby;

6) być okresowo dezynfekowane - minimum raz na sześć miesięcy.

13. Worki powinny mieć możliwość szczelnego zamknięcia bądź zawiązania, a odpady nie mogą powodować uszkodzenia worka podczas czynności odbioru.

14. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne błota, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych.

15. Właściciele nieruchomości nieposiadający miejsca na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są do zapewnienia takiego miejsca na innej nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości.

16. Zapewnienie miejsca na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powinno być uzgodnione z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

17. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy miejsce na ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinno być określone w deklaracji, o której mowa w art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

18. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych. Ilość i rozmieszczenie pojemników uzależnia się od natężenia ruchu pieszego.

19. W okresie do 30 czerwca 2016 r. dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 8 pkt 2.


Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 5. 1. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:

1) odpady zmieszane należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;

2) odpady selektywnie zbierane obejmujące łącznie zbierane frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji należy usuwać nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;

4) nieczystości ciekłe należy usuwać z częstotliwością wynikającą z objętości zbiornika, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika na skutek jego przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na pół roku;

5) w pozostałych przypadkach nieregulowanych niniejszym przepisem częstotliwość wywozu należy dostosować do ilości rzeczywiście zebranych odpadów.

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne dostępu do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, w sposób umożliwiający ich opróżnianie, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków i pojazdów.

4. Sposób pozbywania się nieczystości ciekłych ustala się z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe.

5. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

6. Odbiór odpadów z nieruchomości powinien odbywać się w dni powszednie w godzinach niepowodujących naruszenia ciszy nocnej i porządku publicznego.

7. Pojemniki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na drogach publicznych należy opróżniać w zależności od miejsca usytuowania z częstotliwością zapewniającą utrzymanie właściwego standardu sanitarnego w okolicy ustawienia pojemnika, nie rzadziej jednak niż jeden raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim.

8. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości organizujących imprezy masowe do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne oraz zapewnienia w razie potrzeby odpowiedniej liczby toalet przenośnych, stosownie do ilości uczestników organizowanych imprez oraz pozbycia się odpadów i nieczystości ciekłych w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.


Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 6. Zakłada się następujące poziomy selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla województwa śląskiego:

1) odpady wielkogabarytowe:

a) w roku 2013 – 25%,

b) w roku 2020 – 50%;

2) odpady niebezpieczne:

a) w roku 2013 – 10%,

b) w roku 2020 – 50%;

3) odpady ulegające biodegradacji kuchenne i ogrodowe – w roku 2020 – 20%;

4) odpady zielone:

a) w roku 2013 – 70%,

b) w roku 2020 – 90%.


Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 7. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami (zwane dalej właścicielami) psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności sprawowania dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się na terenie w taki sposób zabezpieczonym, aby uniemożliwiało to samodzielne niekontrolowane przedostanie się zwierzęcia poza teren nieruchomości, na której przebywa.

2. Na tereny użytkowania publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i z nałożonym kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

3. Zabrania się wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci.

4. Zabrania się wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek.

5. Właściciele psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do reagowania w sytuacjach zakłócania spokoju przez zwierzę.

6. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych – zobowiązani są zabezpieczyć je przed niekontrolowanym wydostaniem się z lokalu.

7. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy wejściu w:

1) dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości;

2) tabliczkę ostrzegawczą o minimalnym formacie 15x20 cm, z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu psa.

8. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zniszczeń i zanieczyszczeń z terenów i pomieszczeń przeznaczonych do użytku publicznego jak place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe i inne pomieszczenia budynków służące do użytku publicznego. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

9. Powstałe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odchody zwierzęce należy wrzucać w szczelnym opakowaniu do koszy ulicznych lub do specjalnych pojemników, przeznaczonych na psie odchody.

10. Na terenie miasta wprowadza się dla właścicieli psów obowiązek rejestracji zwierząt, poprzez wszczepienie przez lekarza weterynarii elektronicznego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia.

11. Rejestracji, o której mowa w ust. 10 podlegają psy, które ukończyły pierwszy rok życia.

12. Na podstawie danych uzyskanych od lekarzy weterynarii dokonujących wszczepienia mikroprocesorów zwierzętom z terenu miasta Bytomia, prowadzony jest rejestr z aktualnymi danymi dotyczącymi psa z mikroprocesorem oraz jego właściciela.

13. W celu aktualizacji rejestru, o którym mowa w ust. 12, właściciel psa z mikroprocesorem jest zobowiązany do zgłaszania w Urzędzie Miejskim w Bytomiu wszelkich zmian dotyczących psa z wszczepionym mikroprocesorem, w szczególności dotyczących śmierci zwierzęcia, zaginięcia czy zmiany właściciela. W przypadku zmiany właściciela psa przedmiotowy obowiązek spoczywa na nowym właścicielu. Wyrejestrowanie psa w przypadku śmierci nastąpi po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego utylizację jego zwłok.


Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 8. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielomieszkaniowych i obiektach im przynależnych oraz na terenach osiedli mieszkaniowych.

2. Hodowla zwierząt gospodarskich poza miejscami wymienionymi w ust. 1 może być prowadzona pod warunkiem, że nie będzie powodowała dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak emisja hałasu czy odory oraz zanieczyszczenia terenu przyległego.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:

1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności publicznej;

2) dbania o to aby zwierzęta nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich;

3) przepędzania zwierząt w sposób niekolidujący z ruchem drogowym, szczególnie w obrębie dróg o dużym natężeniu ruchu;

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

5) natychmiastowego zgłaszania potrzeby usunięcia zwłok zwierzęcych do zakładów utylizacji.


Rozdział 7.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 9. Ustala się, że obszar mieszczący się w granicach administracyjnych miasta Bytomia podlega ciągłej deratyzacji, w okresach:

1) wiosennym w terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia każdego roku;

2) jesiennym w terminie 1 października – 31 października każdego roku.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/74/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, wynika z konieczności dostosowania wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości do obowiązujących zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.).

Dodatkowo ustawa zobowiązuje do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Obowiązujący „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014" został przyjęty przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Regulamin zostaje wprowadzony w miejsce dotychczas obowiązującego przepisu przyjętego uchwałą nr LV/802/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2009 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w niniejszej wersji uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu pismo znak NS/HK.0615-14/12 z dnia 2 listopada 2012 r.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »