| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/76/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1,
art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa
w § 1 w wysokości 14 zł/miesiąc.

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,20 zł/miesiąc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/76/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków, rada gminy powinna dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalić stawkę takiej opłaty.

Wybrano metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty. Metoda ta została wybrana z uwagi na fakt, że odpady wytwarzane na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy generowane są przez zamieszkałe na niej osoby, a liczba osób zamieszkałych wprost proporcjonalnie wpływa na sumaryczną ilość wytworzonych na niej odpadów komunalnych. Przyjęta w projekcie uchwały metoda naliczania opłaty, w zależności od zamieszkałych osób, wydaje się metodą najbardziej sprawiedliwą i obiektywną dla mieszkańców miasta Bytomia.

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niniejszą uchwałą ustala się także miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 14 zł, przy czym jednocześnie przewiduje ona niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 11,20 zł na miesiąc, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przy ustalaniu wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujące elementy, które będą finansowane z pobranych opłat, a mianowicie koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, tworzeniem i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także obsługą administracyjną systemu. Szacowane stawki przyjęto dla 162 600 mieszkańców (wg danych na dzień 30 czerwca 2012 r.) oraz wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych na poziomie 414 kg/mieszkańca/rok.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom – www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »