| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/77/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 17 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) kopia umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne obowiązującej do 30 czerwca 2013 r. (w przypadku składania pierwszej deklaracji);

2) wyszczególnienie zawierające wszystkie lokale mieszkalne danej nieruchomości wraz z podaniem liczby mieszkańców zamieszkujących każdy lokal mieszkalny (w przypadku nieruchomości wielomieszkaniowych);

3) dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych w innej gminie lub przebywa poza granicami kraju.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, ul. Parkowa 2 pisemnie w terminie:

1) do 31 marca 2013 r. lub 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – dla pierwszej deklaracji;

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – dla nowej deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/77/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/77/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 17 grudnia 2012 r.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Celem wywiązania się z nałożonych ww. ustawą obowiązków, rada gminy powinna ustalić wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiący załącznik do niniejszej uchwały obejmuje objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia i stosowne pouczenie. Uchwała wskazuje terminy i miejsce składania deklaracji. W uchwale określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do złożenia deklaracji jest zobowiązany właściciel nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej w Bytomiu. Za właściciela nieruchomości rozumie się współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. W deklaracji właściciel nieruchomości podaje dane będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Złożona deklaracja określa wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zgodnie z uchwałą nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, został poddany przedmiotowym konsultacjom. Do wyżej wymienionego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »