| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela posesji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbierane są następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,

2) szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,

3) papier o kodach 20 01 01, 15 01 01,

4) opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

5) metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,

6) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08, 20 02 01,

7) zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01,

8) przeterminowane leki i chemikalia o kodach 20 01 31*,20 01 32,

9) zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36,

11) odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,

12) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

13) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),

14) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

15) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99.

2. Odpady oznaczone indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.

3. Odpady wymienione w ust.§ 1 ust. 1 odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w każdej zebranej ilości.

§ 2. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

2. Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-6, odbywać się będzie raz w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

3. Gmina raz w roku zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - według ustalonego harmonogramu.

4. Przeterminowane leki należy oddawać do punktów ich zbierania, prowadzonych w aptekach i punktach aptecznych, zlokalizowanych na terenie gminy.

5. Zużyte baterie należy oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w sklepach oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.

6. Zużyte akumulatory, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, chemikalia i opakowania po nich należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. 1. 1 Miejsce punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakres świadczenia usług przez ten punkt Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

2. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »