| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 88/2012 Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela posesji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, odbierane są następujące frakcje odpadów:

1) tworzywa sztuczne o kodach 20 01 39, 15 01 02,

2) szkło o kodach 20 01 02, 15 01 07,

3) papier o kodach 20 01 01, 15 01 01,

4) opakowania wielomateriałowe o kodzie 15 01 05,

5) metale o kodach 20 01 40, 15 01 04,

6) odpady ulegające biodegradacji o kodach 20 01 08, 20 02 01,

7) zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01,

8) przeterminowane leki i chemikalia o kodach 20 01 31*,20 01 32,

9) zużyte baterie i akumulatory o kodach 20 01 33*, 20 01 34,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36,

11) odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04 z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,

12) zużyte opony o kodzie 16 01 03,

13) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych o kodach 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 19*, 15 01 10*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30 (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice i detergenty),

14) odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,

15) odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach o kodzie 20 03 99.

2. Odpady oznaczone indeksem górnym w postaci gwiazdki "*" są odpadami niebezpiecznymi.

3. Odpady wymienione w ust.§ 1 ust. 1 odbierane są z nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, w każdej zebranej ilości.

§ 2. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych odbywać się będzie dwa razy w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

2. Odbiór odpadów podlegających selektywnej zbiórce, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1-6, odbywać się będzie raz w miesiącu - zgodnie z harmonogramem wywozu podanym przez podmiot odbierający odpady.

3. Gmina raz w roku zorganizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon - według ustalonego harmonogramu.

4. Przeterminowane leki należy oddawać do punktów ich zbierania, prowadzonych w aptekach i punktach aptecznych, zlokalizowanych na terenie gminy.

5. Zużyte baterie należy oddawać do odpowiednio oznakowanych pojemników zlokalizowanych w sklepach oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.

6. Zużyte akumulatory, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, chemikalia i opakowania po nich należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

7. Odpady budowlano – remontowe z remontów prowadzonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości należy oddawać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3. 1. 1 Miejsce punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakres świadczenia usług przez ten punkt Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

2. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Goleszów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

mgr. inż. Bogumił Leśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »