| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r.poz.391) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą Nr 230/XXXII/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego.

Rada Gminy Kamienica Polska
uchwala:

§ 1.

Z dniem 1 stycznia 2013r. przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska” w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 208/XXVIII/2006 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości obowiązującego na terenie Gminy Kamienica Polska.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik nr 1 do uchwały Nr 110/XIX/2012

Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012 roku

R E G U L A M I N

UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU

NA TERENIE GMINY KAMIENICA POLSKA

                                                                           ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

                                                                                    §  1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienica Polska, w szczególności dotyczące :

     1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujących :
              1)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji
odpadów komunalnych :  papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych;
           2)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i podwórek;
              3)  prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w
gospodarstwach domowych : przeterminowanych leków i chemikaliów ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;
              4)  uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
              5)  mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
    2.  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

              1)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach;
              2)  liczby osób korzystających z tych pojemników;
     3.  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
     4.  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
     5.  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

     6.  wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
     7.  wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

                                                                                    §  2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
     1.  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
     2.  nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, z której wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości :
     a)  nieruchomości gruntowe ( zabudowane lub niezabudowane ), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:
     -  nieruchomości rolne,
     -  nieruchomości leśne
     -  inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;
     b)  nieruchomości budynkowe,
     c)  nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);
     3.  właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:
     a)  na terenie budowy  wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
     b)  na terenach przystanków komunikacyjnych  obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej;
     c)  na drogach publicznych  obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbierania i pozbywania się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota,śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeśli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowaniu pojazdów na takim chodniku, należą do zarządu drogi;
     d)  na terenach pozostałych  obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, oraz zbieranie i pozbycie się odpadków zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
     4.  właścicielu lokalu – w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali oraz posiadający własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
     5.  lokator – w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
     6.  posiadający lokal – jest to użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;
     7.  korzystający z lokalu – posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w niniejszym Regulaminie termin utożsamionym z terminem dysponującym lokalem;
     8.  dysponujący lokalem – właściciel, lokator lub posiadający w rozumieniu definicji podanych wyżej;
     9.  budynek mieszkalny jednorodzinny – to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.
    10.  budynek zamieszkania zbiorowego – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, a także budynek do stałego pobytu ludzi.
    11.  zabudowa jednorodzinna – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
    12.  zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
    13.  zabudowa zagrodowa – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych, w tym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Pasy Państwowe;
    14.  budynki użyteczności publicznej – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości. Kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki. Opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;
    15.  umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;
    16.  Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia
24 grudnia 2010 r. ( M. P. Nr 101, poz. 1183 );
    17.  stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Kamienica Polska  na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
    18.  zniżkach w opłatach – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 ustawy, zniżki w stosunku do opłaty za gospodarowanie zmieszanymi odpadami komunalnymi, udzielanie właścicielom nieruchomości, w zamian za masę odpadów zebranych i odebranych w sposób selektywny. Wysokość zniżek uzależniona jest od osiągniętego poziomu selekcji surowców wtórnych. Zniżki te są uwzględnione w rachunkach wystawianych właścicielowi nieruchomości.
    19.  punkty selektywnego zbierania – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
    20.  odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w  gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach;
    21.  odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujących się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
    22.  odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt  7 ustawy o odpadach;
    23.  odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, powstających m.in. w wyniku pielęgnacji i uprawy
ogrodów, parków i terenów zielonych; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach.
    24.  odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
    25.  odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej;
    26.  odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozowych, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu;
    27.  nieczystościach ciekłych – należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
    28.  zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
    29.  stacjach zlewnych – należy to rozumieć, instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
    30.  punkcie zbiórki odpadów problematycznych – należy przez to rozumieć, zlokalizowany na terenie gminy specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, czynny codziennie w określonych godzinach, w których mieszkańcy mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu, wyselekcjonowane odpady.
    31.  harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamienica Polska, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, miejsca ich wytwarzania oraz wytwórcy, dostarczany przez gminę.
    32.  przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
    33.  chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
    34.  zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;
    35.  zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późn. zm.;
    36.  zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt;
    37.  indywidualnych kontach – należy przez to rozumieć prowadzony przez gminę rejestr właścicieli nieruchomości i  ( opcjonalnie – dysponujących lokalami  mieszkalnymi i użytkowymi ),  w którym na bieżąco rejestrowana jest masa wyselekcjonowanych i przekazanych przedsiębiorcy przez właścicieli nieruchomości i (opcjonalnie – najemców/właścicieli lokali), odpadów;
    38.  poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;
    39.  poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;
    40.  opłata za selekcję realizowaną z masy przekazanych ponad normę odpadów zmieszanych  (dalej – opłata za selekcję ) - opłata, którą musi uiścić właściciel nieruchomości w związku z faktem selektywnego przekazania zbyt małej w stosunku do aktualnie obowiązujących poziomów części wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych; opłata ta jest uiszczana w roku następnym po przekazaniu sprawozdań za rok poprzedzający;
    41.  Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska „;
    42.  Karta porządkowa – dokument wystawiony przez Wójta Gminy Kamienica Polska, uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica Polska „

                                                                      ROZDZIAŁ   2

WYMAGANIA W  ZAKRESIE  UTRZYMANIA  CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU
                                   NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI

                                                                                    §  3
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
              1)  wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim, stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
              2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
              3)  przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji;
              4)  oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojownicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;
              5)  utrzymywanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;
              6)  uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;
              7)  prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
              8) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
              9)  przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;
              10)  zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
              11)  uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
              12)  uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.., zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno – higienicznego;
              13)  uprzątanie poprzez:  zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, studzienek okien piwnicznych, zsypów na odpady, rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego;
              14)  uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach  : błotach, śniegu, lodu z powierzchni chodników ( od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika ), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzielona część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. ( przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypywanie piaskiem chodnika ; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątać służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
              15)  uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej;
              16)  uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. z sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
              17)  usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczanych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
              18)  oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
              19)  umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów telefonów alarmowych;
              20)  utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, gruntami pod wodami, obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykoszoną trawą;
              21)utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;
              22) utrzymywanie lasów zgodnie w stanie zgodnym z planami urządzenia;
              23) usuwanie suchych drzew i krzewów – po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Kamienica Polska;
              24)utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia;
              25) utrzymywanie skarp nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
              26) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami;
              27) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
              28) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
              29)mycie pojazdów dozwolone jest poza myjniami, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych oraz gleby;
              30)drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;
              31)stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2000 r.  Nr 81, poz. 991 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
              32)pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;
              33) zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego;
              34)umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
              35)postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn, zm.);
              36) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 8 i 9 niniejszego Regulaminu;
              37) zgłaszanie Straży Gminnej faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę;

                                                                                    §  4
Na terenie Gminy Kamienica Polska biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się :
              1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki ) a także korek i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
              2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;
              3. niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności ;
              4. umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
              5. malowania graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;
              6. zakopywania padłych zwierząt;
              7.indywidualnego wywożenia i wsypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego nieprzeznaczone;
              8. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
              9. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
              10. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
              11. składowania odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do tego celu zgodnie z ustawą o odpadach;

                                                                                    §  5
1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, maja obowiązek:
              1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób zapewniający dzieciom bezpieczna zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących zanieczyścić piasek;
              2) umieszczanie przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki informującej o zakazie wprowadzania zwierząt;
              3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku ( w miesiącach kwiecień lub maj ) lub każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi zanieczyszczeniami;
              4) odrestaurowywanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat;
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym stanie technicznym.

                                                                                    §  6
1. Powstające na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne, w tym powstające w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady należy poddać segregacji mającej na celu wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych:

1) przeterminowanych leków,

2) chemikaliów,

3) zużytych baterii i akumulatorów,

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

7) zużytych opon,

8) odpadów zielonych,

9) odpadów niebezpiecznych,

10) odpadów o których mowa w ust. 2,

11) opakowań wielomateriałowych.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów:

1) papieru i tektury (kod 20 01 01) oraz opakowań z papieru i tektury (kod 15 01 01),

2) tworzyw sztucznych (kod 20 01 39) oraz opakowań z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02),

3) metali (kod 20 01 40) oraz opakowań z metali (kod 15 01 04),

4) szkła (kod 20 01 02) oraz opakowań ze szkła (kod 15 01 07),

5) odpadów wielomateriałowych (kod 15 01 05),

6) zmieszanych odpadów opakowaniowych (kod 15 01 06),

7) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (kod 20 01 08), ogrodowych (kod 20 01 99, 20 02 01) i zielonych (kod 20 03 02),

8) zmieszanych (kod 20 03 01).

3. Na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy następujące frakcje odpadów komunalnych, powstające nieregularnie:

1) zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 33*, 20 01 34),

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 35*, 20 01 36),

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 77),

4) odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (kod 20 03 99),

5) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła,

6) zużyty olej odpadowy,

7) opakowania po nawozach sztucznych,

8) opakowania po farbach i lakierach,

9) zużyte opony (kod 16 01 03)

powinny być zbierane i odbierane w sposób i terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów dostarczonym przez podmiot uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przeterminowane leki, w tym leki cytotoksyczne i cytostatyczne (kod 20 01 31*) oraz leki inne niż o kodzie 20 01 31* (kod 20 01 32) i opakowania po nich należy oddawać do punktów zbierania zużytych leków.

5. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów wymienionych w ust. 2 pkt 1-7 uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów.

6. W workach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać jedynie odpady należące do frakcji opisanych na workach.

7. Odpady zbierane w sposób selektywny powinny być czyste, a w przypadku odpadów opakowaniowych dodatkowo pozbawione zawartości.

8. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 pkt 7 zwolnieni są właściciele nieruchomości, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, na terenie których, wykorzystuje się, na własne potrzeby, odpady ulegające biodegradacji poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, jeżeli zgłoszą ten fakt w urzędzie gminy, w formie deklaracji.

9. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2-8, wydzielone ze strumienia odpadów należy gromadzić na terenie posesji, celem ich odbioru przez podmiot uprawniony, zgodnie z opracowanym harmonogramem odbioru odpadów.

10. Żużel i popiół powstały w wyniku spalania paliw stałych w piecach centralnego ogrzewania, piecach kaflowych lub innych źródłach ciepła należy gromadzić na terenie nieruchomości w pryzmach, w celu odbioru przez podmiot uprawniony, zgodnie z opracowanym harmonogramem odbioru odpadów. 


                                                                      ROZDZIAŁ   3

                                                             ZASADY  OGÓLNE
              W  ZAKRESIE  PROWADZENIA  SELEKTYWNEGO  ZBIERANIA 
                                                        I  ODBIERANIA  ODPADÓW

                                                                                    §  7
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
              1.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemniki i worki do prowadzenia selektywnej zbiórki. Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć właścicielom nieruchomości worki oraz umożliwić dzierżawę pojemnika na odpady,
              2.  Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22  i  § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 ), a więc :
              1)  Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:

              a)  zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,
              b)  wyodrębnione pomieszczenia mające posadzkę powyżej poziomu nawierzchni dojazdu środka transportowego odbierającego odpady, zaopatrzonym w daszek o wysięgu co najmniej 1 m i przedłużony na boki po co najmniej 0,8 m, mające ściany i podłogi zmywalne,
              c)  utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi,
              2)  odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką.   Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej,
              3)  w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.           
              4)  Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych :  papieru i tektury ( w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp. ), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła i opakowań wielomateriałowych.
              5)  Przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do worka lub pojemnika umyć.
              6)  Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.


                                                                                    §  8
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
              1.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie  zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę;
              2.  Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
              3.  Pojazdy specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane w § 3 rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a ponadto:

              1)  pojazdy, o których mowa wyżej, winny wyjeżdżać czyste,
              2)  pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu,
              3)  Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;
              4)  Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

                                                                                    §  9
Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do :
              1.  Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego częstego ich opróżniania;
              2.  Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości po zakończeniu działalności w danym dniu;
              3)  Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;
              4)  Selektywnego gromadzenia odpadów.

ROZDZIAŁ  4

CZĘSTOTLIWOŚĆ  POZBYWANIA  SIĘ  ODPADÓW  KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKUPUBLICZNEGO  

                                                                                    §  10
1. Częstotliwość:

1) odbierania zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów, ale:

a) nie rzadziej niż raz na miesiąc:

- odpadów zmieszanych,

- papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

- tworzyw sztucznych i opakowań z tworzyw sztucznych,

- szkła i opakowań ze szkła,

- metali i opakowań z metalu,

- innych frakcji odpadów zbieranych w sposób selektywny,

b) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie:

- odpadów biodegradowalnych – roślinnych kuchennych, ogrodowych i zielonych,

c) nie rzadziej niż raz na rok :
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie,
- żużlu i popiołu z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dostarczonym przez podmiot uprawniony albo w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne po ustaleniu terminów odbioru z podmiotem uprawnionym.

2. Organizator imprezy o charakterze publicznym organizowanej w terenie otwartym zobowiązany jest do wyposażenia miejsca, w którym organizowana jest impreza w pojemniki lub worki na odpady, o minimalnej pojemności 110 l na każde 100 osób oraz w przenośne toalety w ilości 1 szt. na 200 osób oraz oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

                                                                                    §  11
W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób ( wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

                                                                                    §  12
1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki lub worki z odpadami w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości lub gdy nie ma takiej możliwości, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów,

2. Właściciel nieruchomości umożliwi wjazd na teren nieruchomości przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru nieczystości ciekłych, w celu opróżnienia zbiornika bezodpływowego, w terminach określonych w  zawartej z tym przedsiębiorcą umowy.

                                                                      ROZDZIAŁ  5


              RODZAJE  I  MINIMALNA  POJEMNOŚĆ  POJEMNIKÓW  PRZEZNACZONYCH  DO  ZBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  NA  TERENIE  NIERUCHOMOŚCI  ORAZ  NA  DROGACH  PUBLICZNYCH. WARUNKI  ROZMIESZCZANIA  TYCH  POJEMNIKÓW  I  ICH  UTRZYMANIA  W  ODPOWIEDNIM  STANIE  SANITARNYM,  PORZĄDKOWYM  I  TECHNICZNYM.

§  13

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości :
              1.  pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania Polskich Norm, zapewniając bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu;
              2.  właściciel nieruchomości ma obowiązek zakupić lub wydzierżawić  pojemniki od podmiotu uprawnionego oraz pobrać worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
              3.  przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kamienica Polska:
                   1)  kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
                   2)  pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l, 7000 l;
                   3)  worki na odpady o pojemności od 60 do 120 l;
              4.  właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości oraz częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów. Przy wyborze pojemnika należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada średnio 7,24 kg (ok. 60 litrów) odpadów zmieszanych (zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 2 do Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014).

5. właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której produkowane są odpady wyposaża nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne, przy wyborze kierując się liczbą osób korzystających z nieruchomości, ilością produkowanych odpadów oraz częstotliwością i sposobem pozbywania się odpadów.

                                                                                    §  14
Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami :
              1.  Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
              2.  Pojemność worków winna wynosić od 60 l do 120 l;
              3.  Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach:
              1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na odpady i opakowania z papieru i tektury
              2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady i opakowania z tworzyw sztucznych
              3) ZIELONY z  przeznaczeniem na odpady i opakowania ze szkła
              4) CZERWONY z  przeznaczeniem na odpady i opakowania z metalu
              5) CZARNY z  przeznaczeniem na odpady wielomateriałowe

4. Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i zielonych należy stosować pojemnik.

5. Do gromadzenia odpadów zmieszanych należy stosować pojemnik.

6. Dopuszcza się stosowanie dodatkowego worka na zużyte pampersy.

7. W przypadku braku worków o odpowiednich kolorach, dopuszcza się umieszczenie odpadów o których mowa w pkt 3 w workach bezbarwnych. 

§  15

Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
              1.  Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale i czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuszczać do jego przepełnienia – przyjmując zużycie wody według wodomierza lub jako równe

3 m3 /osobę/miesiąc.

§  16

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
              1.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystym zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz;
              2.  Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
              3.  Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
              4.  Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zadaszone, ogrodzone i zamknięte; dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
              5.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie dwu lat osiągnąć standard tych miejsc wymagany niniejszym Regulaminem, a do tego czasu pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
              6.  Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;

                                                                        ROZDZIAŁ  6

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNLANYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONY DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW

                                                                                    §  17
1. Ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składania powinny wynosić[1]:

1) do 2012r. – 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 184,29 Mg/rok,

2) do 16 lipca 2013r. – 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 122,86 Mg/rok,

3) do 2014r. – 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 122,86 Mg/rok,

4) do 2015r. – 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 122,86 Mg/rok,

5) do 2016r. – 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 110,57 Mg/rok,

6) do 2017r. – 45% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 110,57 Mg/rok,

7) do 2018r. – 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 98,29 Mg/rok,

8) do 2019r. – 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 98,29 Mg/rok,

9) do 16 lipca 2020r. – 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., co daje wartość 86,00 Mg/rok.

2. Średnią roczną masę odpadów wymienionych w ust. 1 wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca Gminy oraz ich średnią gęstość nasypową w kg/m3, należy określić na podstawie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy za ubiegły rok kalendarzowy. Wielkości te podlegają aktualizacji raz w roku najpóźniej do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku kalendarzowym.

3. Średnia masa odpadów określona w sposób wskazany w ust. 2 oraz dane uzyskane po wykonaniu analizy stanu gospodarki odpadami stanowi podstawę do aktualizacji opłaty za odbiór odpadów komunalnych, przypadającą na mieszkańca gminy.

ROZDZIAŁ  7

INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014

§  18

Komunalne osady ściekowe oraz odpady ulegające biodegradacji w pierwszej kolejności należy wykorzystać w instalacjach służących do produkcji biogazu oraz kompostu, który może zostać wykorzystany w celach nawozowych.

§ 19

W okresie nasilenia prac polowych miejsca i terminy odbierania zużytych opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach zostaną określone w harmonogramie odbioru odpadów.

§ 20

Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów należy kierować do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwych dla Regionu I.

§ 21

Odpady zbierane selektywnie przed skierowaniem do instalacji termicznego przekształcania odpadów, do recyklera lub na składowisko odpadów należy:

1) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji poddać w szczególności kompostowaniu, fermentacji lub skierować do instalacji biogazowej,

2) w przypadku odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych poddać sortowaniu celem podczyszczenia,

3) w przypadku odpadów wielkogabarytowych – poddać demontażowi, odzyskowi i unieszkodliwianiu.

§ 22

Odpady zmieszane, odpady zmieszane poddane mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu, odpady wielkogabarytowe po procesie demontażu odzysku i unieszkodliwianiu, oczyszczone odpady opakowaniowe i surowce wtórne oraz inne odpady takie jak w szczególności osady ściekowe oraz odpady przemysłowe można wykorzystać do produkcji paliwa alternatywnego.

§ 23

1. W ramach działań zmierzających do poprawy gospodarki odpadami należy:

1) prowadzić działania promujące podstawy i działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach,

2) informować, szczególnie w okresie poprzedzającym sezon grzewczy, o wpływie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania na środowisko i organizm ludzki,

3) promować kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Działania z ust. 1 można prowadzić przy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

                                                                        ROZDZIAŁ  8

OBOWIĄZKI  OSÓB  UTRZYMUJĄCYCH  ZWIERZĘTA  DOMOWE

                                                                                    §  24
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

                                                                                    §  25
1.Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy :
              1)  prowadzenie psa na uwięzi, a psu rasy uznanej za agresywną lub zagrażającą otoczeniu, do nałożenia kagańca,
              2)  systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( Dz.U. Z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży gminnej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
              3)  uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy Kamienica Polska na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz.U. Nr 77, poz. 687.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych :
              1)  stały i skuteczny dozór,
              2)  nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt,
              3)  nieruchomość oznakować tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
              4)  natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych.

§ 26

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się ich z pomieszczenia.


                                                                      ROZDZIAŁ  9

              WYMAGANIA  ODNOŚNIE  UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT                GOSPODARSKICH  NA TERENACH  WYŁĄCZONYCH  Z PRODUKCJI  ROLNICZEJ

                                                                                    §  27
1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w budynkach gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,
2.  Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3.  Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów  niniejszego Regulaminu, a także :

              1)  przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
              2)  składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na terenie sąsiednich nieruchomości.
              4)  przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,  obiektów i magazynów związanych z przechowywaniem produktów rolno-spożywczych dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
              5)  pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
4.  Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie zajętym przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe.

                                                                      ROZDZIAŁ  10

              OBSZARY  PODLEGAJĄCE  OBOWIĄZKOWEJ  DERATYZACJI                                            ORAZ  TERMINY  JEJ  PRZEPROWADZANIA

                                                                                    §  28
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa spożywczego, obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia, obiekty sportowe, obiekty rekraacyjno-wypoczynkowe), itp. zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeb.

Deratyzację należy przeprowadzać na bieżąco w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.

                                                                                    §  29
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzające zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Kamienica Polska określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§  30

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 31

W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Kamienica Polska.


[1]) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »