| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamienica Polska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3A ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualny wpis w CEIDG lub KRS,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne i sanitarno-porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),

3) posiadać bazę transportową, odpowiednią do świadczonych usług wraz z:

a) miejscami postojowymi dla pojazdów asenizacyjnych,

b) wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia pojazdów asenizacyjnych,

c) w przypadku gdy posiadana przez przedsiębiorę baza techniczna nie spełnia wymagania określonego w pkt. 3 lit. b należy udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

2. Pojazdy asenizacyjne powinny:

1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ,

2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd,

3) być myte i dezynfekowane po zakończeniu pracy,

4) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

3. Przedsiębiorca powinien opróżniać zbiorniki bezodpływowe oraz dokonywać transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości na warunkach w niej określonych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów potwierdzających wykonanie usługi.

4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kamienica Polska jest oczyszczalnia ścieków w Kamienicy Polskiej.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, powinien dysponować umową z odbiorcą odpadów ciekłych, bądź pisemne zapewnienie odbiorcy.

6. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić pełną dokumentacje działalności objętej zezwoleniem oraz do przekazywania informacji do Urzędu Gminy Kamienica Polska wymaganych obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek poinformować usługobiorców o planowanym zakończeniu działalności z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru innemu podmiotowi.

§ 2.

.Traci moc uchwała Nr 216/XXX/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamienica Polska

§ 3.

.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska

§ 5.

.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »