| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 117/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamienica Polska

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3A ustawy z dnia 13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualny wpis w CEIDG lub KRS,

2) posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne i sanitarno-porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),

3) posiadać bazę transportową, odpowiednią do świadczonych usług wraz z:

a) miejscami postojowymi dla pojazdów asenizacyjnych,

b) wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia pojazdów asenizacyjnych,

c) w przypadku gdy posiadana przez przedsiębiorę baza techniczna nie spełnia wymagania określonego w pkt. 3 lit. b należy udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców, poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.

2. Pojazdy asenizacyjne powinny:

1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym ,

2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd,

3) być myte i dezynfekowane po zakończeniu pracy,

4) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

3. Przedsiębiorca powinien opróżniać zbiorniki bezodpływowe oraz dokonywać transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości na warunkach w niej określonych. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów potwierdzających wykonanie usługi.

4. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kamienica Polska jest oczyszczalnia ścieków w Kamienicy Polskiej.

5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, powinien dysponować umową z odbiorcą odpadów ciekłych, bądź pisemne zapewnienie odbiorcy.

6. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić pełną dokumentacje działalności objętej zezwoleniem oraz do przekazywania informacji do Urzędu Gminy Kamienica Polska wymaganych obowiązującymi przepisami.

7. W przypadku zakończenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek poinformować usługobiorców o planowanym zakończeniu działalności z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru innemu podmiotowi.

§ 2.

.Traci moc uchwała Nr 216/XXX/2010 Rady Gminy Kamienica Polska z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Kamienica Polska

§ 3.

.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamienica Polska.

§ 4.

.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamienica Polska

§ 5.

.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »