| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 118/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)Rada Gminy Kamienica Polskauchwala:                                                        

§ 1.

1.               Ustanowić stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe.

2.               Przyjąć zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.               Określić wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.

§ 1.

Postanowienia ogólne:

1. Wójt Gminy może przyznać stypendium za wysokie osiągnięciaw sporcie w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, zgłoszonych do Polskich Związków Sportowych.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia,o których mowa w §1 określa się corocznie w uchwale budżetowej.

4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, zamieszkały na terenie Gminy Kamienica Polska i reprezentujący kluby sportowez Gminy Kamienica Polska.

5. Stypendium sportowe wynosi od 100 zł do 600 zł miesięcznie i jest wypłacane zawodnikowi.

6. Wnioski o przyznanie stypendium składać może klub sportowy, organizacja działająca w obszarze sportu.

7. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.

8. Stypendium sportowe dla zawodników może być przyznane do12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacanew okresach miesięcznych.

9. Wnioski na stypendia należy składać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej.

10. Wójt Gminy przyznaje stypendium oraz ustala czas na jaki zostaje przyznane w ramach środków finansowych określonych w budżecie gminy. Od podjętego rozstrzygnięcia Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

11. Szczegółowe zobowiązania stron określi umowa zawarta między Wójtem Gminy a stypendystą.

12. W razie stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wnioski po upływie tego terminu lub z nieuzupełnionymi uchybieniami formalnymi pozostają bez rozpatrzenia.

§ 2.

Zasady pozbawiania stypendiów sportowych:

1. Wójt Gminy pozbawia stypendium sportowego, jeżeli stypendysta:

1) zaniedbuje swoje obowiązki zawodnika,

2) utracił prawa zawodnika,

3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej sześciu miesięcy,

4) odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje klub,

5) przeszedł do klubu z siedzibą poza terenem Gminy Kamienica Polska,

6) zostało mu przyznane stypendium z innych środków,

7) zaprzestał uprawiania sportu,

8) naruszył normy etyczno-moralne,

9) rażąco naruszył przepisy prawa.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Kamienica Polska o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na decyzje o pozbawieniu stypendium sportowego.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

4. O pozbawieniu stypendium Wójt Gminy zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Data złożenia wniosku ……………

Nr wniosku ……………..

                            Urząd Gminy

                                          w Kamienicy Polskiej

              WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………….........

……………………………………………………………………………...

2. Adres:

Ulica ………………………………………… nr ………………………....

Kod pocztowy ………….... Miejscowość ………………………………...

Nr telefonu …………………………….. Fax …………………………….

Telefon kontaktowy ……………………. e-mail …………………………

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………..

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………..

4. PESEL ……………………………………………………………………..

5. NIP …………………………………………………………………………

6. Nr rachunku bankowego …………………………………………………..

7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja ……………………………………...

……………………………………………………………………………...

8. Kategoria wiekowa ………………………………………………………...

9. Klasa sportowa …………………………………………………………….

10. Nazwisko i imię trenera …………………………………………………...

11. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie – podać rok, wysokość i czas przyznania:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA

1. Wymienić osiągnięcia sportowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach oraz planach sportowych na najbliższy sezon sportowy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                    ……………………………..

                                                                                    (podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:

1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, jak również potwierdzające przynależność zawodnika do kadry narodowej,

3) oświadczenie zawodnika reprezentującego gry zespołowe, o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Kamienica Polska i zamieszkuje pod adresem: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………

              ………………………………

              (data i czytelny podpis zawodnika)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

…………………………                                                                                     Kamienica Polska, dnia………….........

…………………………

(imię i nazwisko zawodnika)

              OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem związany z żadnym klubem sportowym umową upoważniającą do otrzymania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

              ………………………………

              (czytelny podpis zawodnika)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »