| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 118/XIX/2012 Rady Gminy Kamienica Polska

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.31 ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)Rada Gminy Kamienica Polskauchwala:                                                        

§ 1.

1.               Ustanowić stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe.

2.               Przyjąć zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, określone w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3.               Określić wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2.

              Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

              Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marian Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Regulamin określa zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych.

§ 1.

Postanowienia ogólne:

1. Wójt Gminy może przyznać stypendium za wysokie osiągnięciaw sporcie w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, zgłoszonych do Polskich Związków Sportowych.

2. Stypendia sportowe mają na celu wspieranie rozwoju zawodników szczególnie uzdolnionych sportowo.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia,o których mowa w §1 określa się corocznie w uchwale budżetowej.

4. Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, zamieszkały na terenie Gminy Kamienica Polska i reprezentujący kluby sportowez Gminy Kamienica Polska.

5. Stypendium sportowe wynosi od 100 zł do 600 zł miesięcznie i jest wypłacane zawodnikowi.

6. Wnioski o przyznanie stypendium składać może klub sportowy, organizacja działająca w obszarze sportu.

7. Wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu klubu sportowego.

8. Stypendium sportowe dla zawodników może być przyznane do12 miesięcy w danym roku kalendarzowym i jest wypłacanew okresach miesięcznych.

9. Wnioski na stypendia należy składać w Urzędzie Gminy w Kamienicy Polskiej.

10. Wójt Gminy przyznaje stypendium oraz ustala czas na jaki zostaje przyznane w ramach środków finansowych określonych w budżecie gminy. Od podjętego rozstrzygnięcia Wójta Gminy nie przysługuje odwołanie.

11. Szczegółowe zobowiązania stron określi umowa zawarta między Wójtem Gminy a stypendystą.

12. W razie stwierdzenia uchybień formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Wnioski po upływie tego terminu lub z nieuzupełnionymi uchybieniami formalnymi pozostają bez rozpatrzenia.

§ 2.

Zasady pozbawiania stypendiów sportowych:

1. Wójt Gminy pozbawia stypendium sportowego, jeżeli stypendysta:

1) zaniedbuje swoje obowiązki zawodnika,

2) utracił prawa zawodnika,

3) utracił zdolność do uprawiania sportu stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza poradni medycyny sportowej na okres powyżej sześciu miesięcy,

4) odmówił udziału w treningach i zawodach, w których reprezentuje klub,

5) przeszedł do klubu z siedzibą poza terenem Gminy Kamienica Polska,

6) zostało mu przyznane stypendium z innych środków,

7) zaprzestał uprawiania sportu,

8) naruszył normy etyczno-moralne,

9) rażąco naruszył przepisy prawa.

2. Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Kamienica Polska o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na decyzje o pozbawieniu stypendium sportowego.

3. Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

4. O pozbawieniu stypendium Wójt Gminy zawiadamia na piśmie zawodnika oraz macierzysty klub sportowy zawodnika.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

Data złożenia wniosku ……………

Nr wniosku ……………..

                            Urząd Gminy

                                          w Kamienicy Polskiej

              WNIOSEK

o przyznanie stypendium sportowego dla zawodnika

I. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY

1. Nazwa wnioskodawcy: ……………………………………………….........

……………………………………………………………………………...

2. Adres:

Ulica ………………………………………… nr ………………………....

Kod pocztowy ………….... Miejscowość ………………………………...

Nr telefonu …………………………….. Fax …………………………….

Telefon kontaktowy ……………………. e-mail …………………………

II. DANE OSOBOWE ZAWODNIKA

1. Nazwisko i imię ……………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………..

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………..

4. PESEL ……………………………………………………………………..

5. NIP …………………………………………………………………………

6. Nr rachunku bankowego …………………………………………………..

7. Uprawiana dyscyplina i konkurencja ……………………………………...

……………………………………………………………………………...

8. Kategoria wiekowa ………………………………………………………...

9. Klasa sportowa …………………………………………………………….

10. Nazwisko i imię trenera …………………………………………………...

11. Stypendia sportowe pobierane przez zawodnika za ostatnie dwa lata, w tym pobierane obecnie – podać rok, wysokość i czas przyznania:

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

III. INFORMACJA O OSIĄGNIĘCIACH SPORTOWYCH ZAWODNIKA

1. Wymienić osiągnięcia sportowe.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Przynależność do kadry olimpijskiej/narodowej/wojewódzkiej.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Inne, znaczące informacje o zawodniku i jego przygotowaniach oraz planach sportowych na najbliższy sezon sportowy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                    ……………………………..

                                                                                    (podpis i pieczątka wnioskodawcy)

Załączniki:

1) oświadczenie zawodnika o jego miejscu zamieszkania,

2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe, jak również potwierdzające przynależność zawodnika do kadry narodowej,

3) oświadczenie zawodnika reprezentującego gry zespołowe, o niepobieraniu wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Kamienica Polska i zamieszkuje pod adresem: ……………………………………………………………………...

………………………………………………………………………

              ………………………………

              (data i czytelny podpis zawodnika)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 118/XIX/2012
Rady Gminy Kamienica Polska
z dnia 27 grudnia 2012 r.

…………………………                                                                                     Kamienica Polska, dnia………….........

…………………………

(imię i nazwisko zawodnika)

              OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie jestem związany z żadnym klubem sportowym umową upoważniającą do otrzymania wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu.

              ………………………………

              (czytelny podpis zawodnika)

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »