| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/383/12 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 listopada 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Knurów

Na podstawie art. 6n  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity   Dz. U . z 2012r.  poz. 391) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych  ustaw  (Dz. U. z 2011r. Nr 152 poz. 897) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta  Knurów
uchwala

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U . z 2012r.  poz. 391), położonych na obszarze gminy Knurów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej  uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciele  nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miasta Knurów w terminach :

1) określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.  poz. 391),

2) od dnia 15 kwietnia do  dnia  10 maja  2013r. - pierwszą  deklarację składają właściciele nieruchomości na których  zamieszkują mieszkańcy lub na których powstają odpady komunalne,

3) do 14 dni od daty zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w drodze uchwały Rady Miasta Knurów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok


Załącznik do uchwały Nr XXV/383/12  Rady Miasta Knurów z dnia 21 listopada 2012r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »