| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/145/12 Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), oraz art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

Rada Gminy

uchwala:

§ 1.

Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór zwanej dalej „regulaminem”, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXV/4/06 Rady Gminy Kobiór z dnia
30 marca 2006r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, za wyjątkiem  § 7 Regulaminu, który wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013r.

Przewodniczący Rady


Jerzy Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/12
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór, dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie o u.c.ip. - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) Ustawie o odpadach- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ,

3) Ustawie prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

4) Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 - należy przez to rozumieć Uchwałę
nr IV/25/2/2012 z dnia 24.08.2012r. przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego,

5) Podmiocie odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcęw rozumieniu odpowiednich przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Wójta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

6) Odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt. 4 ustawy o odpadach,

7) Odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach,

8) Odpadach komunalnych ulegających biodegradacji - odpady w rozumieniu art. 3 ust.3 pkt 3a ustawy o odpadach,

9) Odpadach zielonych- odpady w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach;

10) Odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe   pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, które nie są objęte przepisami Ustawy Prawo budowlane,

11) Opakowaniach wielomateriałowych- rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art.2 pkt 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

12) PSZOK- należy rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w rozumieniu art.3 ust.1 pkt 6 ustawy o u.c.ip.

13) Właścicielach nieruchomości -  właściciel w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy o u.c.ip.

14) Nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a w tym place budowy, cmentarze, działki rekreacyjne, obiekty sportowe, gminne tereny publiczne, tereny przyległe do zbiorników wodnych, pasy drogowe, chodniki i ścieżki rowerowe, obiekty publiczne, szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiekty produkcjno-usługowe, handlowe, małej gastronomii, warsztaty, biura, hotele pensjonaty, stacje benzynowe itp.

15) selektywnym zbieraniu odpadów- rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów do specjalnie przeznaczonych na nie  pojemników lub worków;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie  nieruchomości poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przez segregowanie odpadów, powstających w gospodarstwach domowych,  na następujące rodzaje:

a) papier, tektura,

b) szkło,

c) tworzywa sztuczne

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji,

e) odpady zielone

f) metal,

g) opakowania wielomateriałowe,

h) przeterminowane lekarstwa i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony z samochodów osobowych i dostawczych,

3) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia z wykaszaniem traw;

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:

a) przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie wymienionych w ust.1
pkt 2 lit.a-e, jednostce wywozowej obierającej odpady z posesji, zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie,

b) samodzielnego dostarczania do PSZOK selektywnie zebranych odpadów posegregowanych wymienionych w ust.1 pkt.2 lit. f-m; do tego punktu można również  dowozić w sytuacjach uzasadnionych odpady  wymienione w pkt 2 ust. a-e

§ 4.

1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników i części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego muszą być gromadzone w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, w sposób umożliwiający ich odbiór przez służby.

2. Usuwanie śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego (oprócz dróg) powinno odbywać się bez użycia środków chemicznych, tj. soli, solanki i innych. Dla zapobiegania śliskości na chodnikach należy stosować kruszywa drobnoziarniste bez frakcji pylastej.

3. Wszystkie drogi o nawierzchni utwardzonej oraz chodniki na terenie gminy, winny być uprzątnięte z zanieczyszczeń pozostałych po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania dróg niezwłocznie, jak tylko warunki pogodowe na to pozwalają, nie później niż do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego.

§ 5.

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, na własnej posesji ,dopuszcza się mycie pojazdów i samochodów osobowych , nie obejmujące mycia silnika i podwozia, w odległości nie mniejszej niż 30,0m od cieku wodnego lub ujęcia wody, przy zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska;

2. Zakazuje się mycia, poza myjniami, samochodów dostawczych, autobusów i pojazdów ciężarowych.

3. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenach publicznych, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych, w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).

4. Naprawy pojazdów samochodowych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Dopuszcza się, w obrębie nieruchomości, dokonywania doraźnych regulacji, konserwacji i drobnych napraw, związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego, jeżeli czynności te nie powodują negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym nie stanowią uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

5. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych pojazdów samochodowych, poza specjalistycznymi warsztatami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6.

1. Na terenie gminy Kobiór ustala się stosowanie następujących pojemników do zbierania odpadów:

a) kosze uliczne o pojemności  powyżej  40 l

b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane docelowo w kolorze grafitowym o pojemności 0,12 m3(120l), 0,24 m3(240l), 1,10m3i 7,0m3,

c) worki  PE  do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 0,12 m3(120 l),

d) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, w zabudowie wielorodzinnej, i posesji niezamieszkałych, o pojemności: 0,12 m3(120l), 0,24 m3(240l), 0,5 m3(500l), 1,10m3, 7,0m3

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlano- remontowe o pojemności 7,0 m3

f) pojemniki specjalistyczne na odpady  niebezpieczne dostarczane do PSZOK

2. Właściciel zapewnia wyposażenie nieruchomości, w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz  utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki muszą spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

§ 7.

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości zamieszkałych , jak niżej:

1) w przypadku zamieszkania  nie więcej niż 2 osób – 0,12 m3(120 l),

2) w przypadku zamieszkania od 3 do 5 osób           - 0,24m3(240 l),

3) w przypadku zamieszkania od 6 do 7 osób - 1 x 0,24m3i 1 x 0,12 m3,

4) w przypadku zamieszkania powyżej 7 osób -  2 x 0,24m3lub więcej w zależności od potrzeb.

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych

a) dla szkół 3 litry na każdego ucznia i pracownika

b) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 25 l na każde10 m2powierzchni całkowitej, jednak co najmniej  jeden pojemnik 120 l na lokal;

d) dla punktów handlowych poza lokalem - 25 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdy punkt;

e) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów,

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,

h) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 l na jedno łóżko,

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności 120l;

3. Ustala się minimalną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych , miesięcznie w ilości zgodnej ze złożoną deklaracją o ilości mieszkańców:

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

- 1 worek  120 l z folii LDPE makulatura,

- 1 worek  120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne

- 1 worek  120 l z foli LDPE  na szkło,

- 1 worek  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 3-5 osób:

- 1 worek 120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki  120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne,

- 1 worek 120 l z foli LDPE  na szkło,

- 2 worki  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji,

3) dla nieruchomości zamieszkałej przez 6-7 osób:

- 1 worek  120 l z folii LDPE makulatura,

- 2 worki  120 l z foli LDPE  tworzywa sztuczne,

- 1 worek 120 l z foli LDPE  na szkło,

- 3 worki  120 l z foli LDPE na odpady zielone ulegające biodegradacji

4) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 7 osób:

dodatkowo jeden worek 120 l z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny na każde kolejne 4 osoby.

4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, właściciele posesji niezamieszkałych , zapewniają według faktycznych potrzeb, a odpłatność miesięczną wnoszą zgodnie z ilością odebranych pojemników.

5. W przypadku nieruchomości zamieszkałych,  które mają jednocześnie charakter „nieruchomości niezamieszkałej”, ilość pojemników należy dostosować osobno do  liczby mieszkańców, jak i wymagań  wynikających z konkretnej działalności.

§ 8.

1. Właściciele nieruchomości, którzy prowadzoną selektywną zbiórkę odpadów, będą mieli obniżone stawki opłat  miesięcznych , według stawek określonych odrębną uchwałą.

2. Obniżka wymieniona w par. 1 dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych będzie zastosowana w przypadku wyselekcjonowania przynajmniej: tworzyw sztucznych i szkła.

3. Obniżka wymieniona w par. 1 dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie zastosowana w przypadku wyselekcjonowania przynajmniej 2 rodzajów odpadów odzyskanych (papier-tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biologiczne).

§ 9.

1. Dla potrzeb prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ustala się obowiązek stosowania na nieruchomościach  pojemników i worków, utrzymanych w następującej kolorystyce:

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę;

2) zielony - z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe

3) żółty - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych;

4) brązowy - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne;

2. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone.

3. Odpady niebezpieczne i problemowe, są zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w PSZOK, z zachowaniem odrębnych przepisów ich przyjmowania i unieszkodliwiania.

§ 10.

1. Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady komunalne zmieszane: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, gałęzi, gruzu, mebli, styropianu i innych odpadów wielkogabarytowych.

2. Zakazy określone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do pojemników na odpady (koszy) ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać:

a) kalki technicznej;

b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapna, cementem;

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, nie wolno wrzucać:

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);

b) luster;

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami  zawartości;

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);

e) szyb samochodowych

5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki  tworzyw sztucznych, nie wolno wrzucać:

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Gromadzenie i wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac remontowych i budowlanych może odbywać się w pojemnikach do gromadzenia gruzu, własnych lub udostępnionych na indywidualne zamówienie w podmiotowi odbierającemu odpady.

7. Do PSZOK, można przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady te będą odbierane jednorazowo do ilości 1,10m3na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,10m3na daną nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej).  PSZOK ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót , nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót u starosty.

Odpady nie spełniające tej definicji, podlegają zapisom w pkt.6, a dowożone winny być bezpośrednio do instalacji regionalnej, określonej w planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, za odpłatnością, poprzez podmiot odbierający odpady.

8. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie  nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

9. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy.

§ 11.

1. Na drogach publicznych (ulicach) i chodnikach oraz terenach publicznych, administratorzy są zobowiązani do ustawienia ulicznych pojemników na odpady wg. potrzeb.

2. Kosze uliczne rozmieszcza się w rejonie oznakowanych przejść dla pieszych, przystanków komunikacyjnych oraz w innych miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu pieszego.

3. Kosze uliczne powinny być estetyczne, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i stanie technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu a także działania innych czynników zewnętrznych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.

1. Nieczystości ciekłe odbierane są z terenu nieruchomości na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości przez firmę wywozową. Świadczenie w/w usług  musi  być potwierdzone posiadaniem umowy i dowodów uiszczenia opłat, wystawionych przez podmiot odbierający.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1) zbiorniki winny być opróżniane w sposób nie dopuszczający do przepełnienia się     urządzeń  do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu odbierającego, z którym została zawarta umowa.

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni   przydomowych , wynikać winna z ich instrukcji eksploatacyjnej;

4) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w odrębnej uchwale w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

3. Wykaz firm wywozowych, posiadających zezwolenie Wójta na wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy Kobiór, do wglądu w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór: www.kobior.pl .

§ 13.

1. Odpady niebezpieczne, dostarczane przez właścicieli posesji zamieszkałych i niezamieszkałych,  przyjmowane są nieodpłatnie w PSZOK.

2. W PSZOK, przyjmowane są następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, wyselekcjonowane z odpadów komunalnych:

- lampy fluorescencyjne ( świetlówki, rtęciówki, itp.),

- akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe (małych gabarytów),

- baterie alkaliczne i pozostałe,

- oleje silnikowe przepracowane,

- filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,

- resztki detergentów i opakowania po detergentach,

- przeterminowane lekarstwa,

- resztki rozpuszczalników i opakowania po rozpuszczalnikach,

- resztki farb i lakierów oraz opakowania po farbach i lakierach,

- resztki nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin.

3. Dopuszcza się w okresie od 15 października do 15 kwietnia spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów i nie powoduje zadymiania i innych uciążliwości dla sąsiadów.

§ 14.

1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. Właściciel nieruchomości, obowiązany jest udostępnić dostęp do  pojemników i worków PE z odpadami, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich ustawienie w miejscu umożliwiającym odbiór.

3. Odpady komunalne, powinny być usuwane z częstotliwością:

1) odpady zmieszane:

a) raz w miesiącu - z budynków jednorodzinnych,

b) dwa razy w miesiącu - z budynków wielorodzinnych

c) raz w miesiącu z nieruchomości niezamieszkałych

2) odpady z worków do selektywnej zbiórki z posesji zamieszkałych - raz w miesiącu.

3) odpady z pojemników do selektywnej zbiorki z posesji niezamieszkałych - raz w miesiącu.

4. Odpady biodegradowalne, będą wywożone  dwa razy w miesiącu.

5. Odpady wielkogabarytowe będą usuwane z nieruchomości raz na 2 lata; termin zostanie określony w harmonogramie.

6. Pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane w miarę potrzeb, wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 15.

1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego  zbierania odpadów komunalnych.

3. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów.

§ 16.

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować masę odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości , z określeniem ilości i rodzaju odebranych odpadów wyselekcjonowanych i zmieszanych.

§ 17.

Celami określonymi w wojewódzkim planie gospodarki odpadami w gospodarce odpadami jest w szczególności:

1. Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów  komunalnych oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.

2. Ograniczenie składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji.

3. Zwiększenie odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

4. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych.

5. Wydzielenie odpadów budowlano – remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

6. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.

7. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne.

Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 18.

1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

- zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,

- dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia,

- sprawowania właściwej opieki i stałego dozoru nad tymi zwierzętami.

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani zapewnić warunki zabezpieczające je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (lub w klatce).

§ 19.

1. Na tereny użyteczności publicznej i w miejscach publicznych psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a agresywne - dodatkowo w kagańcach.

2. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych:

a) do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów wspólnego lub publicznego użytku,

b) na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu,

3. Przepisu ust. 2nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.

4. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania przez nie spokoju innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

5. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 20.

Zwierzęta padłe,  powinny zostać zgłoszone przez ich właściciela, a przypadku gdy nie można ustalić tożsamości osoby utrzymującej, przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się padlina, do zakładu utylizacji. Wykaz takich zakładów jest do wglądu w Urzędzie Gminy, umieszczony jest także na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobiór: www.kobior.pl .

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 21.

1. Na obszarze Gminy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i z zachowaniem warunków higieniczno – sanitarnych oraz przy przestrzeganiu zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22.

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »