| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/205/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 212 ust 1   pkt 2   , art. 214 pkt 1   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Kochanowice uchwala:  

§   1.   Dokonać zmian w   budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Wydatki  

Zmniejszenie  

Zwiększenie  

926  

92695  

Kultura fizyczna i   sport  

Pozostała działalność  

- dotacja dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych  

- wydatki bieżące, z   tego:  

* wydatki związane z   realizacją zadań statutowych  

* wynagrodzenia i   składki od nich naliczone  

20.000,00  

20.000,00  

 

 

20.000,00  

10.000,00  

10.000,00  

20.000,00  

20.000,00  

 

20.000,00  

 

 

Razem:  

20.000,00  

20.000,00  

§   2.   W związku z   treścią § 1   dokonać zmiany załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/190/12 Rady Gminy Kochanowice z   dnia 28.12.2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok, załącznik Nr 10 otrzymuje nową treść i   stanowi integralną część niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jerzy   Pietrek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/205/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  

 

Dział  

Rozdz.  

Treść  

Kwota  
ogółem  

z tego:  

dotacja  
przedmiotowa  

dotacja  
podmiotowa  

dotacja  
celowa  

801  

80195  

Oświata i   wychowanie  
Pozostała działalność  
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży Gminy Kochanowice  

10.000,00  
10.000,00  10.000,00  

 

 

10.000,00  
10.000,00  10.000,00  

851  

85154  

Ochrona zdrowia  
Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
- dotacja na zajęcia z   zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi  

10.000,00  

10.000,00  


10.000,00  

 

 

10.000,00  

10.000,00  


10.000,00  

854  

85412  

Edukacyjna opieka wychowawcza  
Kolonie i   obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i   młodzieży szkolnej, a   także szkolenia młodzieży  
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i   młodzieży Gminy Kochanowice  


40.000,00  
40.000,00  
40.000,00  

 

 

40.000,00  40.000,00  40.000,00  

921  

92195  

Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego  
Pozostała działalność  
- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice  


10.000,00  
10.000,00  
10.000,00  

 

 

10.000,00  
10.000,00  10.000,00  

926  

92695  

Kultura fizyczna i   sport  
Pozostała działalność  
- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice  

120.000,00  
120.000,00  120.000,00  

 

 

120.000,00  
120.000,00  120.000,00  

 

 

Razem:  

190.000,00  

 

 

190.000,00  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »