| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/181/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

1.   Ustalić, iż w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z   terenu nieruchomości:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

2)   następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   papier,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  

d)   metal,  

e)   opakowanie wielomateriałowe,  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

g)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

h)   odpady wielkogabarytowe.  

2.   Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w   ust. 1   zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów.  

§   3.  

Ustalić następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w   miesiącu  

2)   segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 2   ust. 2   lit. a   – f  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – raz w   miesiącu  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – raz w   miesiącu  

3)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego - dwa razy w   roku  

4)   odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w   roku.  

§   4.  

1.   Utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   metale,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

3.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, o   których mowa w   ust. 2, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  

4.   Informacja o   lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomia, tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lubomia oraz w   formie informacji dla mieszkańców gminy.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »