| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/181/2012 Rady Gminy Lubomia

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r. poz. 391) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172),  

Rada Gminy Lubomia  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Określić szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.  

1.   Ustalić, iż w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się bezpośrednio z   terenu nieruchomości:  

1)   niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,  

2)   następujące rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   papier,  

b)   szkło,  

c)   tworzywa sztuczne,  

d)   metal,  

e)   opakowanie wielomateriałowe,  

f)   odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

g)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

h)   odpady wielkogabarytowe.  

2.   Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w   ust. 1   zgodnie z   harmonogramem odbioru odpadów.  

§   3.  

Ustalić następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:  

1)   niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – dwa razy w   miesiącu  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w   miesiącu  

2)   segregowanych odpadów komunalnych, o   których mowa w   § 2   ust. 2   lit. a   – f  

a)   dla zabudowy jednorodzinnej – raz w   miesiącu  

b)   dla zabudowy wielorodzinnej – raz w   miesiącu  

3)   zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego - dwa razy w   roku  

4)   odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w   roku.  

§   4.  

1.   Utworzyć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   papier,  

2)   szkło,  

3)   tworzywa sztuczne,  

4)   metale,  

5)   opakowania wielomateriałowe,  

3.   Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w   sposób selektywny, o   których mowa w   ust. 2, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.  

4.   Informacja o   lokalizacji oraz godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubomia, tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy Lubomia oraz w   formie informacji dla mieszkańców gminy.  

§   5.  

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.  

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia  


mgr   Roman   Bizoń

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »