| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/277/12 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 18 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

1. dysponować co najmniej jednym pojazdem specjalistycznym, który:

a) spełnia standardy techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone wymaganymi przepisami,

b) stanowi własność lub znajduje się w użytkowaniu przedsiębiorcy (np. najem, użyczenie, dzierżawa, leasing),

c) jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający łatwą identyfikację podmiotu świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nim nazwy przedsiębiorcy oraz numeru telefonu,

2. dysponować nieruchomością przeznaczoną na bazę transportową:

a) wyposażoną w miejsca garażowe lub postojowe dla pojazdów w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów oraz w stanowiska bieżącej obsługi pojazdów, nie stanowiące uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne,

b) spełniającą wszelkie wymagania określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska i innych niezbędnych w tym zakresie przepisów,

3. przestrzegać wymogi w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami odnośnie:

a) mycia i odkażania pojazdów asenizacyjnych i ich części zgodnie z wymaganymi przepisami,

b) wykorzystania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego wycieków olejów, smarów itp.

4. przekazywać nieczystości ciekłe do oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód” zlokalizowanej przy ul. Południowej w Łaziskach Górnych lub do innej stacji zlewnej spełniającej warunki określone wymaganymi przepisami,

5. posiadanie wymaganych pojazdów, o których mowa w ust. 1 należy udokumentować:

a) dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania techniczne,

b) aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów, w przypadku gdy pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy,

6. dysponowanie bazą transportową należy udokumentować aktualnym wyciągiem z księgi wieczystej, aktem notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu, użytkowania lub tym podobne.

§ 2.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łaziska Górne.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/277/12
Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych
z dnia 18 grudnia 2012 r.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach rada gminy określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przed zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach niniejsze wymagania regulowało Zarządzenie Nr 170/558/06 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 12.04.2006 r. w sprawie określenia wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Łaziska Górne.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »