| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/138/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po zaciągnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego za wyjątkiem §7, ust. 4, pkt 2; §14, ust. 1,  pkt 1 i ust. 2 które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/138/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MARKLOWICE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;

2) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Marklowice,przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Marklowice na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub gminną jednostkę organizacyjną;

3) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczonych właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę;

4) selektywnej zbiórce odpadów – polega na segregowaniu wytwarzanych odpadów komunalnych określonych w § 3 ust. 1 i przekazaniu ich przedsiębiorcy z częstotliwością określoną w rozdziale 4;

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości

§ 3.

Na terenie nieruchomości ustala się selektywną zbiórkę odpadów w następującym zakresie:

1. Odpady zbierane w workach lub pojemnikach określonych w §6, §7.

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

2. Na terenie nieruchomości należy gromadzić oddzielnie

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń wymienionych w ust. 1 polega na usunięciu ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.

§ 5.

Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie i wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżąca eksploatacją, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 6.

1. Na nieruchomościach ustala się minimalną pojemność pojemnika 110 litrów oraz worka z tworzywa sztucznego na odpady komunalne zbierane selektywnie – 80 litrów.

2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,

4) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3,

5) pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności nie mniejszej niż 80 l,

6) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 l.

§ 7.

1. Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować worki lub pojemniki odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu według następującej kolorystyki:

1) niebieski – z przeznaczeniem na papier,

2) zielony – z przeznaczeniem na szkło,

3) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

3. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej powinny być ustawione na terenie administrowanym przez właścicieli nieruchomości. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na terenie nieruchomości, dopuszcza się ich ustawienie na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach i w porozumieniu z tym właścicielem. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki powinien składać się z minimum trzech pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 o pojemności co najmniej 240 l , po jednym na każdą ze zbieranych selektywnie frakcji odpadów.

4. Pojemniki i worki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać:

1) trwałe i widoczne oznakowanie, określające rodzaj gromadzonych odpadów,

2) identyfikator nieruchomości z której pochodzą.

§ 8.

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do liczby osób korzystających z tych pojemników, ilości wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w §11.

2. Na nieruchomościach na których prowadzona jest działalność spożywcza i gastronomiczna, działalność handlowa należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem ustawić odpowiednią liczbę koszy na odpady.

§ 9.

1. Na przystankach komunikacji kosze uliczne należy w miarę możliwości lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych.

2. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi na odpady rozstawionymi przy drogach publicznych powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 10.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

§ 11.

Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości.

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

3) dla zabudowy użyteczności publicznej – co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

4) z koszy ulicznych – co najmniej jeden raz w tygodniu,

§ 12.

1. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w §3 ust. 1 należy pozbywać się z nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Segregowane odpady komunalne, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 4 odbierane będą w terminie określonym w harmonogramie co najmniej jeden raz na pół roku.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych w wyniku pielęgnacji zieleni (usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte krzewy) powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu gromadzić w worku.

§ 13.

Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciel nieruchomości powinien gromadzić w przeznaczonym do tego pojemniku. Odpady odbierane będą w terminie określonym w harmonogramie co najmniej raz w roku.

§ 14.

1. Odpady zebrane selektywnie o których mowa w §3 ust. 2 pkt 1 – 3 i 6 mieszkańcy gminy mogą:

1) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach,

3) baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Marklowice lub innych wyznaczonych obiektach.

2. Miejsce i terminy zbierania odpadów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 podawane są na stronie internetowej www.marklowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

§ 15.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust.1.

3. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinno się odbywać z częstotliwością wynikającą z instrukcji ich eksploatacji.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 16.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 17.

Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony kaganiec.

§ 18.

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te zwierzęta na terenach publicznych, a także z miejsc wspólnego użytkowania.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 19.

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) Zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory,

3) Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do uprzątnięcia zanieczyszczenia

§ 20.

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie wielorodzinnej, na terenach rekreacyjnych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust.1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 21.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlega cały obszar gminy. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza jej właściciel – jednokrotnie w ciągu roku w okresie jesiennym – wrzesień październik.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na jej terenie w każdym przypadku wystąpienia gryzoni.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »