| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w odniesieniu do zamieszkanej nieruchomości, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2.

Podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych odbierze od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów obejmujących: zmieszane odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

§ 3.

1. Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marklowice odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone a gromadzone w odpowiednich workach 80 l z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

3. W okresie od 1 czerwca do 30 września odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na dwa tygodnie.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na pół roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku – jednak nie więcej niż jeden pojemnik 110 l z jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz z jednego mieszkania/lokalu w zabudowie wielorodzinnej.

§ 4.

1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki oraz zużyte opony odbierane są w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny , o których mowa w ust. 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż Andrzej Brychcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »