| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/139/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

1) ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w odniesieniu do zamieszkanej nieruchomości, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 2.

Podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych odbierze od właścicieli nieruchomości każdą ilość odpadów obejmujących: zmieszane odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone.

§ 3.

1. Zmieszane odpady komunalne na terenie Gminy Marklowice odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone a gromadzone w odpowiednich workach 80 l z folii LDPE oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym.

3. W okresie od 1 czerwca do 30 września odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na dwa tygodnie.

4. Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz na pół roku.

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku – jednak nie więcej niż jeden pojemnik 110 l z jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz z jednego mieszkania/lokalu w zabudowie wielorodzinnej.

§ 4.

1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: odpady elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki oraz zużyte opony odbierane są w specjalnie utworzonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny , o których mowa w ust. 1.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 6.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »