| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/141/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z póź. zmianami ), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z póz. zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami).

RADA GMINY MARKLOWICE
uchwala, co następuje

§ 1.

                           

1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, w następujących terminach :

1) za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

2) za II kwartał do 15 lipca danego roku,

3) za III kwartał do 15 października danego roku,

4) za IV kwartał do 28 grudnia danego roku

2. Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w pkt.1.

3. Wysokość stawki opłaty, której mowa w pkt. 1 określi odrębna uchwała.

4. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w pkt.1 upływa w dniu 15 października 2013 roku i obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku.

§ 2.

Opłatę o której mowa w § 1 uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Gminy Marklowice w ING Bank Śląski Nr 06 1050 1403 1000 0004 0246 6502


§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 roku .

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »