| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/142/12 Rady Gminy Marklowice

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z póź. zmianami ), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  ( tekst jednolity z 2011 roku Dz. U. Nr 197 poz. 1172 z póz. Zmianami) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z póź. zmianami).

RADA    GMINY    MARKLOWICE

uchwala, co następuje

§ 1.

                            Określa się wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deklaracje, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy Marklowice, w terminie:

1. do 30 kwietnia 2013 roku – dla pierwszej deklaracji

2. 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowo powstałej posesji,

3. 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na trenie posesji .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice


§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice i BIP.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/142/12
Rady Gminy Marklowice
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór Deklaracji

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »