| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/569/2012 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 6   r ust. 3   ustawy z   dnia 13   września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz po   konsultacjach przeprowadzonych zgodnie z   uchwałą Nr XLVI/937/2010 Rady Miejskiej Mikołowa z   dnia 25 maja 2010 r. w   sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami pozarządowymi i   innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Śl. 2010 r., Nr 131, poz.2165)  

Rada Miejska Mikołowa  
uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Rozdział I
Sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

§   2.   1.   Podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy zobowiązany jest odbierać od właścicieli nieruchomości odpady komunalne według podziału na następujące frakcje i   w następujący sposób:  

1)   zmieszane odpady komunalne – wyłącznie u   źródła,  

2)   papier i   tektura – u   źródła oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

3)   szkło – u   źródła oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

4)   metale – u   źródła oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

5)   tworzywa sztuczne – u   źródła oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

6)   opakowania wielomateriałowe – u   źródła oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

7)   przeterminowane leki – w   punktach zbiórek zorganizowanych w   wyznaczonych aptekach na terenie gminy Mikołów oraz w   każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

8)   chemikalia – wyłącznie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

9)   zużyte baterie i   akumulatory – wyłącznie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

10)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny:  

a)   u źródła:  

-   dwa razy w   roku w   przypadku nieruchomości z   zabudową jednorodzinną,  

-   co najmniej raz na dwa tygodnie w   przypadku nieruchomości z   zabudową wielorodzinną,  

b)   w każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

11)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe:  

a)   u źródła:  

-   dwa razy w   roku w   przypadku nieruchomości z   zabudową jednorodzinną,  

-   co najmniej raz na dwa tygodnie w   przypadku nieruchomości z   zabudową wielorodzinną,  

b)   w każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

12)   odpady budowlane i   rozbiórkowe:  

a)   u źródła:  

-   dwa razy w   roku w   przypadku nieruchomości z   zabudową jednorodzinną,  

-   co najmniej raz na dwa tygodnie w   przypadku nieruchomości z   zabudową wielorodzinną,  

b)   w każdym czasie w   punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

13)   zużyte opony:  

a)   u źródła:  

-   dwa razy w   roku w   przypadku nieruchomości z   zabudową jednorodzinną,  

-   co najmniej raz na dwa tygodnie w   przypadku nieruchomości z   zabudową wielorodzinną,  

b)   w każdym czasie w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

14)   odpady zielone – przez cały rok w   punktach  selektywnego zbierania odpadów komunalnych, natomiast liście raz w   roku u   źródła w   czasie jesiennej zbiórki liści.  

2.   Ilekroć w   niniejszej uchwale mowa jest o   odbiorze „u źródła” – należy przez to rozumieć obowiązek odebrania odpadów bezpośrednio z   nieruchomości, umieszczonych przez właścicieli w   miejscach wskazanych w   § 4   poniżej. Podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie ma obowiązku odebrania odpadów, które nie zostały umieszczone w   miejscach wskazanych w   § 4   poniżej – jeżeli wiązałoby się to z   koniecznością wejścia na teren nieruchomości.  

§   3.   Podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie odbiera odpadów komunalnych nieumieszczonych w   pojemnikach ani w   workach – za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych i   mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i   elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i   rozbiórkowych, które są umieszczane w   przystosowanych do tego kontenerach.  

§   4.   1.   W celu umożliwienia odbioru odpadów komunalnych przedsiębiorcom odbierającym te odpady, właściciele nieruchomości zobowiązani są umieszczać pojemniki i   worki wypełnione odpadami w   wyznaczonych miejscach umożliwiających ich odbiór, z   utwardzonym dojazdem dla pojazdu odbierającego odpady, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i   błota, a   gdy takie miejsce nie jest wyznaczone – na chodniku albo na poboczu przy krawężniku jezdni. Pracownik przedsiębiorcy musi mieć zapewnioną możliwość dostępu do pojemników bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. W   sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w   celu odbioru odpadów zgromadzonych w   pojemnikach.  

2.   Udostępnienie pojemników i   worków powinno nastąpić przed godziną 6:00 rano.  

§   5.   Odpady powstałe na nieruchomości wymienione w   § 2   ust. 1   pkt 2   - 14, a   nieposegregowane, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.  

Rozdział II
Ilość i   częstotliwość odbierania odpadów komunalnych.  

§   6.   Ustala się, iż w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zryczałtowaną opłatę w   nieograniczonej ilości będą odbierane zgodnie z   § 2   ust. 1   odpady u   źródła oraz odpady dowiezione własnym transportem do punktu selektywnego zbierania odpadów.  

§   7.   Podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy zobowiązany jest odbierać odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości zamieszkałych z   następującą częstotliwością:  

1)   w zabudowie jednorodzinnej:  

a)   odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i   tektura, szkło białe i   kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w   miesiącu od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

b)   odpady zmieszane (niesegregowane) – co najmniej dwa razy w   miesiącu, od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

2)   w zabudowie wielorodzinnej:  

a)   odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i   tektura, szkło białe i   kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w   tygodniu od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

b)   odpady zmieszane (niesegregowane) – co najmniej dwa razy w   tygodniu, od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

3)   z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane:  

a)   odpady zbierane selektywnie takie jak: papier i   tektura, szkło białe i   kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w   miesiącu od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

b)   odpady zmieszane (niesegregowane) – z   ogródków działkowych co najmmniej raz w   miesiącu, z   pozostałych nieruchomości co najmniej dwa razy w   miesiącu, od poniedziałku do soboty, w   godzinach od 6:00 do 16:00,  

§   8.   Na wniosek właściciela nieruchomości gmina prześle harmonogram odbioru odpadów komunalnych pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.  

.  

Rozdział III
Sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych w   przypadku powierzenia zarówno odbierania, jak i   zagospodarowania odpadów komunalnych jednemu podmiotowi.  

§   9.   1.   Podmiot świadczący usługi w   zakresie odbierania i   zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu gminy zobowiązany jest do zagospodarowywania odpadów komunalnych odbieranych bezpośrednio „u źródła” od właścicieli nieruchomości oraz przyjmowanych bez ograniczeń ilościowych selektywnie zebranych wszystkich frakcji odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  zlokalizowanego przy ul. Dzieńdziela 44 w   Mikołowie.  

2.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia odpowiednio mieszkaniec lub właściciel nieruchomości we własnym zakresie i   na własny koszt.  

3.   Informacja o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki, o   którym mowa w   ust. 1, znajduje się na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów, a   także w   harmonogramie odbioru odpadów.  

Rozdział IV
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   10.   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest publicznie dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy oraz właścicieli nieruchomości z   obszaru gminy od poniedziałku do piątku w   godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w   soboty w   godzinach od 8:00 do 16:00.  

§   11.   Podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może uzależnić skorzystanie z   tego punktu od wykazania faktu zamieszkiwania na terenie gminy poprzez okazanie dowodu osobistego albo kopii złożonej deklaracji.  

Rozdział V
Postanowienia końcowe.  

§   12.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa  


Tadeusz   Socha

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »